Zásady ochrany soukromí v Trisbee

Tento dokument přímo navazuje na Obchodní podmínky Trisbee pro Uživatele a Obchodní podmínky Trisbee pro Obchodníky vydané obchodní společností

Trisbee s.r.o.

IČO: 04775660

se sídlem: K Červenému vrchu 678/1, Praha - Vokovice, PSČ 160 00, Česká republika

s tím, že termíny použité v Obchodních podmínkách Trisbee pro Uživatele i Obchodníky platí i pro tyto Zásady ochrany soukromí v Trisbee.

Přečtěte si prosím, jak naše společnost Trisbee s.r.o. (v dokumentu dále také jako “My”) pracuje s vašimi osobními údaji

(a) pokud používáte platební služby Trisbee, ať už jako Uživatel nebo Obchodník (dále jen jako “Služba”), anebo

(b) pokud Vám někdo odešle platbu přes Trisbee Službu.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností můžete Trisbee kontaktovat telefonicky na tel. +420 774 140 044, písemně e-mailem na podpora@trisbee.com či na adrese kanceláře Kamenická 33, 170 00 Praha 7, případně elektronicky datovou schránkou - ID DS Trisbee s.r.o.: ghwkp68.

(1) S jakými osobními údaji pracujeme?

"Osobním údajem" je jakákoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby.

Trisbee shromažďuje následující kategorie osobních údajů:

  • Informace o uskutečněných transakcích, jako je datum transakce, celková částka transakce, číslo platebního a bankovního účtu, v případě, že platební systém umožňuje platby prostřednictvím platební karty, pak je to unikátní náhradní identifikace platební karty Uživatele (takzvaný token), dále informace doprovázející platební transakci, jako je jméno a adresa Obchodníka nebo Uživatele, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

  • Informace poskytnuté Obchodníkem nebo Uživatelem při registraci k Službám Trisbee nebo v souvislosti s jejich využíváním či při identifikaci podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, případně jakékoli informace sdělené Obchodníkem nebo Uživatelem dobrovolně.

  • Informace o využívání webových stránek, zařízení a mobilních aplikací a podobné informace shromážděné pomocí automatizovaných prostředků, jako jsou soubory cookies a podobné technologie.

  • Informace o Klientech Obchodníka v takovém rozsahu, aby bylo možné zpracování platby a odeslání platby Obchodníkovi.

(2) Kdo s vašimi údaji pracuje?

S vašimi údaji pracuje především Trisbee jako poskytovatel Služby a správce těchto osobních údajů. V některých případech je ovšem nutné zpřístupnit vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu i dalším osobám, které dodávají Trisbee různé služby (zpracovatelé). Důvodem je zejména splnění veškerých smluvních a zákonných povinností Trisbee vůči Vám, státním institucím či jiným subjektům vyplývající z činnosti Trisbee nebo jako prevence a ochrana před podvodnými platebními transakcemi.

(3) Proč s vašimi údaji pracujeme?

A. Abychom Vám mohli poskytnout Služby, které jste si objednali. Například když Vám vedeme platební účet, pracujeme s údaji o pohybech na takovém účtu. Takové zpracování je nutné ke splnění smlouvy s Vámi.

B. Abychom mohli poskytovat naše Služby, i když nejste naším klientem. Například když Vám náš klient pošle peníze na vaše telefonní číslo, pošleme Vám na toto telefonní číslo zprávu s instrukcí, jak můžete platbu přijmout. Pokud si necháte finanční prostředky zaslat na bankovní účet, pracujeme také s touto informací. To je naším oprávněným zájmem. Dokud nejste naším klientem, nespojujeme si telefonní číslo ani číslo bankovního účtu s vaší osobou.

C. Abychom propagovali a zlepšovali naše Služby. Pokud používáte naše Služby, budeme vás informovat o novinkách ohledně Služeb. Zasílání newsletterů s informacemi můžete kdykoliv odmítnout. Propagace a zlepšování Služeb je naším oprávněným zájmem.

D. Abychom ochránili svá práva. I když nejste naším klientem, ale přijali jste přes Služby platbu, potřebujeme zpracovat a uchovat informace o dané platební transakci, například abychom předešli sporu s klientem. To je naším oprávněným zájmem.

E. Abychom splnili své právní povinnosti. Například zákonnou povinnost identifikace uživatele platebních služeb jako prevenci a ochranu před podvodnými platebními transakcemi nebo abychom splnili své účetní a daňové povinnosti.

(4) Jak dlouho budeme s údaji pracovat?

S údaji k účelu (A.) budeme pracovat, dokud nepřestanete Službu používat. S údaji k účelu (B.) budeme pracovat po dobu nutnou k poskytnutí Služby, zpravidla do dokončení platební transakce. S údaji k účelu (C.) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem anebo takové zpracování oprávněně neodmítnete. S údaji k účelu (D.) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem anebo takové zpracování oprávněně neodmítnete, ale ne déle než 5 let od vaší poslední komunikace s Trisbee nebo od vašeho posledního využití Služby, případně od přijetí platby přes Službu. S údaji k účelu (E.) budeme pracovat, dokud trvá právní povinnost.

(5) Kde s vašimi údaji pracujeme?

V rámci EU. Pokud jsme nuceni údaje, v nezbytně nutném rozsahu, a to pro zajištění našich smluvních i právních povinností, předat mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna formou standardních smluvních doložek nebo v režimu programu Privacy Shield (program spolupráce s USA) – bližší informace naleznete na stránkách Evropské komise nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů.

(6) Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů (zejména zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - GDPR) Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů.

  • Právo na přístup k údajům - v rozsahu garantovaném právními předpisy na ochranu osobních údajů můžete od Trisbee požadovat přístup k vašim osobním údajům - informace o tom, zda s vašimi osobními údaji pracujeme, s jakými konkrétními vašimi údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme.

  • Právo na opravu - můžete od Trisbee požadovat opravu nesprávného údaje nebo doplnění neúplného údaje, případně poskytnutí dodatečného souhlasu.

  • Právo na omezení zpracování - za stanovených zákonných podmínek údaje sice prozatím nevymažeme, ale nebudeme je dále zpracovávat (například v situaci zjišťování oprávněného zájmu na zpracování převažujícího nad požadavkem na výmaz osobních údajů).

  • Právo na výmaz - vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky (například při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracování osobních údajů již není třeba, oprávněný zájem na zpracování již pominul apod.).

  • Právo vznést námitku proti zpracování - právo namítat existenci důvodu pro konkrétní zpracování osobních údajů (námitku je zapotřebí konkretizovat).

  • Právo na přenositelnost údajů - právo požádat Trisbee jako správce vašich osobních údajů, aby tyto osobní údaje, pokud je to technicky proveditelné, předal jinému správci osobních údajů.

Pro uplatnění jakéhokoliv z práv stanovených příslušnými právními předpisy nás můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám e-mail na podpora@trisbee.com a my Vám rádi poradíme a pomůžeme s uplatněním vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, máte právo podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz).

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom vaše údaje používali k zasílání newsletterů, je nejjednodušší využít odkaz “odhlášení”, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete zaslat e-mailem nebo dopisem. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

Trisbee může tyto Zásady ochrany soukromí v Trisbee kdykoliv změnit či upravit i jednostranně, pokud Vám změnu oznámí na internetové stránce Trisbee nebo jinak v platebním systému Trisbee. Změna je účinná uplynutím dvou měsíců ode dne oznámení změny, neurčí-li Trisbee v oznámení pozdější účinnost. Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete kdykoliv po oznámení změny vypovědět Smlouvu ke dni účinnosti změny Zásad ochrany soukromí.

Tyto Zásady ochrany soukromí v Trisbee vstupují v platnost a jsou účinné od 1. prosince 2020.