Trisbee platební služby

Obchodní podmínky pro Obchodníky

Naposledy změněno: 26. 3. 2021

ČÁST 1 – ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. Uzavření smlouvy s Obchodníkem

Tyto obchodní podmínky představují základní obsah smlouvy o poskytování platebních služeb mezi Trisbee s.r.o., se sídlem Praha 6, Vokovice, K Červenému vrchu 678/1, PSČ 160 00, IČO: 04775660, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 306886 (dále jen jako " Trisbee") a obchodníkem. Smlouva je uzavřena tím, že obchodník, jako zájemce o využití služby příjímání bezhotovostních plateb (dále jen jako " Obchodník") poskytne Trisbee své identifikační údaje, případně další nezbytné údaje, a doloží stanovené dokumenty a zároveň vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami, které upravují práva a povinnosti Trisbee a Obchodníka při poskytování platebních služeb (dále jen jako " Obchodní podmínky Business"), jejichž nedílnou součástí je též ceník služeb (dále jen jako " Ceník") zveřejněný na www.trisbee.com/cs/CZ/cenik.

1.2. Základní pojmy

1.2.1. "Trisbee" je řádně registrovaným poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu na základě povolení uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Česká národní banka je orgánem dohlížejícím nad činností Trisbee v oblasti poskytovaných platebních služeb.

1.2.2. "Obchodníkem" se rozumí subjekt, který s Trisbee uzavřel smlouvu o poskytování platebních služeb spočívajících v přijímání bezhotovostních plateb od třetích osob a splnil veškeré smluvní a zákonné podmínky pro poskytování služby přijímání bezhotovostních plateb.

1.2.3." Klientem Obchodníka" se rozumí každý, kdo prostřednictvím platebního systému Trisbee , a to pomocí mobilní nebo webové aplikace Trisbee (dále jen jako " Aplikace") nebo s využitím přístupu k serveru provozovatele přes rozhraní pro programování (dále jen jako " API"), platí Obchodníkovi za zboží a služby , ale jinak aktivně nevyužívá další platební služby poskytované Trisbee (Aplikace zde slouží jako platební terminál pro Obchodníka).

1.2.4."Uživatelem" se rozumí každý, kdo využívá platební služby poskytované Trisbee** a za účelem uzavření smluvního vztahu poskytl Trisbee své identifikační údaje a vyjádřil souhlas s obchodními podmínkami pro Uživatele, případně splnil další podmínky stanovené zákonem pro poskytování zvolené platební služby.

1.3. Platební služba Trisbee pro Obchodníka

1.3.1. Trisbee poskytuje Obchodníkovi platební službu spočívající v možnosti přijímat bezhotovostní platby od Klientů Obchodníka a Uživatelů za zboží a služby nabízené Obchodníkem, a to pomocí

 • mobilní aplikace pro Obchodníky Trisbee Business (dále jen jako " Aplikace Business"),
 • přístupu k serveru Trisbee přes rozhraní pro programování aplikací (API),
 • případně dalšího nástroje, který Trisbee v budoucnu vyvine a nabídne Obchodníkovi pro přijímání plateb

(dále jen jako " Platební metody Business").

1.3.2. Platby zadané ve prospěch Obchodníka zasílá Trisbee Obchodníkovi na jeho bankovní účet následující pracovní den po úspěšném přijetí platebního příkazu od Klienta Obchodníka nebo Uživatele. Trisbee nevede pro Obchodníka platební účet.

1.3.3. Trisbee může Obchodníkovi při splnění stanovených podmínek zřídit přístup do webové aplikace, v níž může Obchodník sledovat platby zadané v jeho prospěch, a to za předpokladu, že je tato služba aktuálně dostupná (dále jen jako " Dashboard Business"). Aktuální podmínky využití této služby jsou zveřejněny na webových stránkách www.trisbee.com.

ČÁST 2 – PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÍKA A TRISBEE

2.1. Podmínky používání Aplikace Obchodníkem

2.1.1. Trisbee vyvíjí a provozuje software sloužící k přijímání plateb, zejména ve formě Aplikace Business, nebo v jiné formě dohodnuté mezi Trisbee a Obchodníkem a dále spravuje API, které zpřístupňuje Obchodníkovi a které umožňuje integraci softwaru pro přijímání plateb samotným Obchodníkem (viz čl. 1.3.1. těchto Obchodních podmínek Business). Konkrétní forma Platební metody Business je vždy určena dohodou mezi Trisbee a Obchodníkem při uzavírání smluvního vztahu nebo i v průběhu smluvního vztahu. Pokud není dohodou stanoveno něco jiného, platí, že Trisbee poskytuje Obchodníkovi pro přijímání plateb Aplikaci Business. Aplikace Business slouží Obchodníkovi jako platební terminál, jejím prostřednictvím lze snadno přijímat platby za zboží a služby nabízené Obchodníkem.

2.1.2. Poskytování platebních služeb Obchodníkovi není nárokovatelné, Trisbee je oprávněno poskytování služby Obchodníkovi neumožnit nebo ji ukončit, a to i v případě, že Obchodník splnil všechny stanovené podmínky.

2.1.3. Trisbee uděluje Obchodníkovi nevýhradní, nepřevoditelnou a bezúplatnou licenci k užívání všech Platebních metod Business, a to v souladu s těmito Obchodními podmínkami Business a dále případně také v souladu s podmínkami platformy, ze které bylo dané softwarové řešení staženo. Licence se vztahuje na všechny pozdější verze softwarového řešení poskytnutého Obchodníkovi, pokud není současně s novou verzí poskytována nová licence k užití.

2.1.4. Obchodník nesmí samostatně rozšiřovat, vydávat nebo jinak předávat Aplikaci Business dalším osobám, tato je dostupná ke stažení prostřednictvím Google Play nebo Apple Appstore. Obdobně není oprávněn Obchodník nakládat ani s jiným softwarem vytvořeným a poskytnutým Obchodníkovi ze strany Trisbee. Obchodník je srozuměn s tím, že Aplikace Business nebyla vytvořena pro individuální potřeby konkrétního Obchodníka, ale že byla vytvořena pro univerzální využití.

2.1.5. Stažením Aplikace Business, případně využíváním dalších Platebních metod Business, bere Obchodník na vědomí, že Trisbee tím získává přístup k některým informacím zařízení, na kterém má Obchodník příslušné řešení pro přijímání plateb nainstalované. Jedná se zejména o informace jako je IP adresa, jméno zařízení, verze operačního systému a geolokace. V některých případech má Trisbee přístup k informacím zařízení jen za předpokladu, že tuto funkci Obchodník v zařízení povolí.

2.1.6. Stažením Aplikace Business nebo využitím dalších Platebních metod Business sloužících pro přijímání bezhotovostních plateb Obchodník souhlasí s tím, že nebude:

 • provádět operace spočívající v překladu, úpravách, modifikacích, obcházení, zpětném inženýrství, rozkládání, rozebírání, vytváření derivátů nebo jiných zásazích do jakéhokoliv prvku Platebních metod Business, nebo asistovat jiné osobě ve výše popsaných jednáních,
 • používat Platební metody Business nezákonným způsobem, k ilegálním účelům, způsobem, který je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami Business nebo zacházet s Platebními metodami Business podvodným nebo lstivým způsobem jako je hacking, vkládání poškozujících kódů nebo škodlivých dat do konkrétní Platební metody Business nebo operačního systému,
 • pokoušet se instalovat nebo používat Platební metody Business na jakémkoliv zařízení, na kterém byla protiprávním způsobem prolomena nemožnost instalace nedovoleného softwaru nebo v němž je možnost instalace kontrolovaně omezena,
 • shromažďovat nebo sbírat informace a/nebo data z Platebních metod Business nebo ze systému Trisbee anebo pokoušet se o dešifrování jakéhokoli přenosu na nebo ze serverů provozujících platební služby,
 • nahrávat jakýkoliv obsah, který je nebo může být shledán násilným, výhružným, schopným vyvolat rasovou nenávist, porušením důvěrnosti nebo soukromí, diskriminujícím, pomlouvačným, zneužívajícím, nezákonným, pornografickým, obscénním, neslušným, znesvěcujícím nebo pokud může jinému způsobit obtíže nebo nepohodlí.

2.1.7. Trisbee je oprávněno znemožnit Obchodníkovi využívání platebních služeb Trisbee, tj. dočasně nebo trvale ukončit poskytování platebních služeb, pokud jsou používány nezákonným nebo nemorálním způsobem, pokud Obchodník používá útočné, obscénní, vulgární, neuctivé nebo pomlouvačné výrazy vůči Trisbee nebo vůči jakýmkoli pracovníkům nebo představitelům jednajícím v zastoupení Trisbee, anebo v případě, že Obchodník zásadním způsobem poruší tyto Obchodní podmínky Business. Trisbee je dále oprávněno znemožnit Obchodníkovi využívání platebních služeb, pokud je prohlášen úpadek Obchodníka, je vůči němu vedeno insolvenční nebo exekuční řízení, pokud je v likvidaci nebo pokud Obchodník ukončí svou podnikatelskou činnost, případně je jeho podnikatelská činnost ukončena příslušným orgánem státu a současně také v případě, že dojde k podstatným změnám v podnikatelské činnosti Obchodníka (např. změna v předmětu podnikání, změna způsobu výkonu podnikatelské činnosti) nebo k podstatným změnám ve vlastnické struktuře Obchodníka. Stejně tak je Trisbee oprávněno ukončit využívání platebních plateb v případě, že Obchodník jako fyzická osoba zemře, případně zemře jediný společník společnosti Obchodníka, a to bez ohledu na případné právní nástupnictví.

2.1.8. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Trisbee doporučuje Trisbee Obchodníkovi z důvodu bezpečnosti a ochrany odstranit všechny komponenty Platebních metod Business ze všech zařízení Obchodníka.

2.1.9. Obchodník je zodpovědný za zabezpečení veškerých svých zařízení a aktivaci všech bezpečnostních prvků pro vstup do těchto zařízení tak, aby nikdo třetí nemohl bez souhlasu a oprávnění uděleného Obchodníkem získat přístup do využívaných Platebních metod Business včetně Aplikace Business a Dashboard Business, k důvěrným údajům týkající se poskytovaných platebních služeb a k údajům o jednotlivým platebních transakcích ve prospěch Obchodníka. Porušení těchto pokynů může mít významný vliv na vyřízení případné reklamace platební služby nebo konkrétní platební transakce Obchodníkem. Každé jednání osoby, kterou Obchodník oprávnil k používání Platebních metod Business jeho jménem, je považováno za jednání Obchodníka.

2.2. Registrace Obchodníka

2.2.1. Vzhledem k tomu, že Trisbee jako registrovaná platební instituce poskytuje Obchodníkovi finanční služby, je povinna shromáždit o Obchodníkovi a zprostředkovaných transakcích informace, které jsou vyžadovány příslušnými zákony, a to zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen " AML zákon"), ale i jinými zákony. Veškeré takto shromážděné informace Trisbee zpracovává a archivuje pro potřeby plnění zákonných povinností, po dobu stanovenou právními předpisy. Více o zpracování a uchovávání údajů o Obchodníkovi najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.

2.2.2. Zákonnou podmínkou poskytnutí platební služby Obchodníkovi je provedení identifikace Obchodníka. Trisbee proto nemůže poskytnout Obchodníkovi požadované platební služby bez ověření jeho totožnosti a bez ověření dalších zákonem stanovených údajů týkajících se Obchodníka.

2.2.3. Provedení identifikace podle AML zákona spočívá v

(i) ověření totožnosti Obchodníka

 • ověření totožnosti Obchodníka fyzické osoby z identifikačních dokladů fyzické osoby
 • ověření totožnosti Obchodníka právnické osoby z dokladu o existenci právnické osoby a současně ověření totožnosti fyzické osoby jednající za Obchodníka právnickou osobu (statutární orgán právnické osoby, případně osoba písemně zmocněná k jednání za právnickou osobu), případně je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou příslušné právnické osoby jiná právnická osoba, je nezbytné ověřit totožnost (identifikační údaje) této právnické osoby.

Ověření totožnosti je prováděno na základě Obchodníkem sdělených údajů a předložených identifikačních dokladů a současně na základě veřejně dostupných údajů o Obchodníkovi.

(ii) ověření existence bankovního účtu vedeného na jméno Obchodníka a

(iii) provedení verifikační platby prostřednictvím bankovního účtu Obchodníka dle (ii).

2.2.4. Trisbee je oprávněno požadovat od Obchodníka sdělení a/nebo doložení dalších skutečností týkajících se Obchodníka nebo jím nabízeného zboží nebo služeb, za něž hodlá přijímat bezhotovostní platby od Klientů Obchodníka a Uživatelů. Důvodem je vznik smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Trisbee, kdy se Obchodník stává obchodním partnerem Trisbee, dále může být důvodem dodržení povinností vyplývajících Trisbee ze smluvních vztahů se subjekty podílejícími se na zabezpečení zprostředkování platebních služeb (např. subjekt poskytující Trisbee službu platební brány) a současně je důvodem i obecná prevence rizik Trisbee jakožto podnikatele. Trisbee vždy požaduje sdělit a/nebo doložit pouze ty skutečnosti, které jsou nezbytně nutné z výše uvedených důvodů, přičemž zpracování a archivace všech údajů o Obchodníkovi vždy probíhá v souladu se zákonnými požadavky na základě přísně nastavených vnitřních předpisů Trisbee. Pokud Trisbee Obchodníka požádá z výše uvedených důvodů o sdělení a/nebo doložení dalších skutečností, je Obchodník zavázán tyto skutečnosti uvést a/nebo doložit.

2.2.5. Identifikačním procesem provede Trisbee Obchodníka v rámci registrace Obchodníka na svých webových stránkách, případně prostřednictvím e-mailových zpráv obsahujících příslušné instrukce a pokyny. Stejným způsobem provede Trisbee Obchodníka i dodáním dalších požadovaných skutečností dle čl. 2.2.4 těchto Obchodních podmínek Business. V případě nejasností týkajících se procesu identifikace nebo dodání dalších informací a podkladů může Obchodník využít Trisbee zákaznickou podporu, kontakty jsou uvedeny na webové stránce www.trisbee.com i v Aplikaci Business.

2.2.6. Identifikaci a ověření dalších skutečností dle čl. 2.2.3. a 2.2.4. Obchodních podmínek Business provádí Trisbee bez zbytečného odkladu poté, co od Obchodníka obdrží potřebné údaje a dokumenty. Po provedení identifikace a ověření rozhodne Trisbee o schválení či neschválení Obchodníka. O výsledku je Obchodník informován e-mailovou zprávou. Schválení Obchodníka je nenárokové a je vždy na uvážení Trisbee, a to na základě konkrétních individuálních okolností každého jednotlivého Obchodníka.

2.2.7. Pokud je Obchodník schválen, zajistí Trisbee bezprostředně poté registraci Obchodníka v platebním systému Trisbee. Poté může Obchodník provést spuštění Aplikace Business dle 2.3.3. těchto Obchodních podmínek Business.

2.2.8. Na základě nové registrace vygeneruje Trisbee Obchodníkovi jedinečný QR kód sloužící pro snadné přijímání plateb od Klientů Obchodníka a Uživatelů. Obchodník může mít QR kódů přiřazených v platebním systému Trisbee několik, pokud se na tom Trisbee s Obchodníkem dohodnou, např. pro jednotlivé provozovny Obchodníka nebo s různými předem stanovenými částkami plateb. Vygenerovaný QR kód předá Trisbee Obchodníkovi dle dohody, obvykle e-mailem.

2.2.9. Obchodníkovi může být po provedené registraci zřízen přístup do webové aplikace Dashboard Business (viz také 1.3.3. Obchodních podmínek Business). Dashboard Business obsahuje informace týkající se platebních transakcí zadaných ve prospěch Obchodníka, případně i další informace týkající se platebních služeb poskytovaných Obchodníkovi ze strany Trisbee. Pokud je Obchodníkovi přístup k Dashboard Business zřízen, předá mu Trisbee odkaz pro přihlášení obvykle e-mailovou zprávou.

2.2.10. Trisbee je v odůvodněných případech, na základě novelizace zákonných požadavků nebo v rámci pravidelné nebo náhodné kontroly, oprávněno i v průběhu trvání smluvního vztahu provést identifikaci a ověření Obchodníka. Obchodník je povinen se v takových případech podrobit provedení další identifikace a/nebo ověření, přičemž předchozí schválení nemá žádný vliv na výsledek nové identifikace a ověření Obchodníka.

2.2.11. Trisbee je oprávněno rozhodnout o neschválení Obchodníka a případně rozhodnout o dočasné blokaci, omezení nebo ukončení využívání platebních služeb v případě, že

(i) Obchodník nedodá informace a podklady nezbytné pro provedení identifikace a/nebo ověření Obchodníka,

(ii) Obchodník nesplňuje podmínky pro poskytnutí platební služby dle čl. 2.3.1. těchto Obchodních podmínek Business,

(iii) na základě prověření veškerých informací a podkladů dodaných Obchodníkem lze důvodně pochybovat o pravdivosti a pravosti Obchodníkem uvedených skutečností a dodaných dokladů anebo má Trisbee důvodné pochybnosti o důvěryhodnosti osoby Obchodníka nebo jeho obchodní činnosti,

(iv) poskytování platební služby Obchodníkovi je způsobilé přivodit Trisbee újmu, a to jak majetkovou (riziko finanční ztráty, riziko odpovědnosti za škodu způsobenou obchodním partnerům, třetí osobě apod.), tak nemajetkovou (riziko poškození dobré pověsti Trisbee, riziko poškození obchodních vztahů Trisbee s třetími subjekty, apod.),

(v) poskytování platebních služeb Obchodníkovi, případně provedení konkrétní platební transakce zadané Uživatelem ve prospěch Obchodníka, se neslučuje s morálními, obecně lidskými či obchodními hodnotami, na jejichž zachování je společnost Trisbee nucena trvat.

Důvody neschválení Obchodníka, ukončení poskytování platebních služeb, dočasnou blokaci nebo omezení poskytování platebních služeb, případně odmítnutí provedení konkrétní platební transakce sdělí Trisbee Obchodníkovi pouze takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby Trisbee ochránilo obsah svého ověřovacího procesu za účelem zajištění jeho efektivity.

2.3. Instalace a aktivace Aplikace Business a podmínky využívání platebních služeb Trisbee

2.3.1. Trisbee poskytuje Aplikaci Business ke stažení přes Google Play (pro android) a Apple Appstore (pro iOS). Pro instalaci Aplikace Business je nutné vlastnit mobilní zařízení s podporovaným operačním systémem, SIM kartu mobilního operátora poskytujícího služby v rámci EU a připojení k internetu. Obchodníkovi musí být minimálně 18 let a musí mít otevřený bankovní účet vedený na jeho jméno u důvěryhodné bankovní instituce (domácí nebo zahraniční působící na území EHP) .

2.3.2. Předpokladem spuštění Aplikace Business je registrace Obchodníka ze strany Trisbee v platebním systému Trisbee dle čl. 2.2.7. těchto Obchodních podmínek Business.

2.3.3. Při prvním spuštění Aplikace Business je Obchodník povinen zadat požadované základní identifikační údaje, nastavit zabezpečení Aplikace Business pomocí PIN kódu nebo jiných prvků zabezpečení (touch ID, face ID), případně je Obchodník vyzván k zadání dalších nezbytných doplňujících údajů (např. zvolí stát, ve kterém bude Aplikaci Business používat a měnu, ve které bude přijímat platby). Pro dokončení spuštění Aplikace Business je zapotřebí výslovné potvrzení Obchodníka, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami Business a souhlasí s nimi. Obchodník také potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany soukromí v Trisbee. Na volbě Obchodníka pak je, zda souhlasí, aby mu Trisbee zasílalo obchodních sdělení a své newslettery. Poté je Aplikace Business aktivována pro přijímání plateb.

2.4. Přijímání plateb Obchodníkem

2.4.1. Klient Obchodníka a Uživatel může zadávat příkazy k úhradě ve prospěch Obchodníka, a to zejména pomocí uživatelské Aplikace, případně jinou metodou kterou Trisbee nabízí k provádění plateb ve prospěch Obchodníka registrovaného u Trisbee.

2.4.2. Při platbě pomocí Aplikace zvolí Klient Obchodníka nebo Uživatel konkrétního Obchodníka buďto vyhledáním v seznamu Obchodníků v Aplikaci anebo naskenováním QR kódu Obchodníka (viz čl. 2.2.8. Obchodních podmínek Business). V dalším kroku zadá částku platby a vše pak potvrdí v uživatelské Aplikaci tlačítkem "Zaplatit". Tím je Klientem Obchodníka nebo Uživatelem zadán příkaz k provedení platby.

2.4.3. Obchodník bere na vědomí, že Klient Obchodníka a Uživatel mohou mít v Aplikaci nastaveny maximální limity pro platby dle aktuálních ustanovení AML zákona, případně též bezpečnostní limity stanovené Trisbee z důvodu prevence podvodných platebních transakcí.

2.4.4. Poté, co Klient Obchodníka nebo Uživatel zadá v uživatelské Aplikaci příkaz k provedení platby, je transakce zaevidována v systému Trisbee. Úspěšné přijetí příkazu k úhradě je zadavateli platby potvrzeno v uživatelské Aplikaci a je mu doručen přidělený jedinečný kód transakce. Obchodníkovi je v takovém případě v Aplikaci Business notifikováno zaevidování platby v jeho prospěch s tím, že v notifikaci je současně uveden totožný přidělený jedinečný kód transakce.

2.4.5. Obchodník bere na vědomí, že následně po zaslání notifikace o zaevidování platby v jeho prospěch provádí Trisbee vždy ještě prověření transakce z pohledu příslušných ustanovení AML zákona, tzn. Trisbee vždy ještě prověří, zda se nejedná o podezřelou platební transakci, a dále ověří, na základě dostupných informací o plátci a Obchodníkovi, případně dalších informací, zda se nejedná o rizikovou transakci z pohledu možného spáchání podvodu.

2.4.6. Pokud je platební transakce ověřena, přičemž lze dospět k závěru, že nejde o podezřelou nebo rizikovou transakci, zpracuje Trisbee příkaz k úhradě Klienta Obchodníka anebo Uživatele a nejpozději následující pracovní den odesílá příslušnou částku v souladu s čl. 2.7. těchto Obchodních podmínek Business ve prospěch (ověřeného) bankovního účtu Obchodníka. V opačném případě, tj. v případě, že platební transakci je na základě ověření nutné považovat za podezřelou a/nebo rizikovou, postupuje Trisbee dle čl. 2.5. těchto Obchodních podmínek Business.

2.5. Podezřelé a rizikové transakce

2.5.1. V případě, že Trisbee po ověření platební transakce zadané ve prospěch Obchodníka v souladu s čl. 2.4.5. těchto Obchodních podmínek Business dospěje k závěru, že platební transakce je podezřelá a/nebo riziková (existuje důvodné podezření z páchání podvodu),

(i) je zpracování transakce okamžitě pozastaveno

a současně

(ii) Trisbee bez prodlení kontaktuje plátce a/nebo Obchodníka s žádostí o sdělení dalších skutečností k zadanému platebnímu příkazu a doložení dokumentů vztahujících se k transakci. Trisbee kontaktuje uvedené osoby telefonicky a/nebo formou SMS a/nebo e-mailovou zprávou s tím, že může zvolit kterýkoliv nebo všechny způsoby tak, aby učinilo vše pro to, aby kontaktovanou osobu co nejrychleji zastihlo.

Důvodem prověřování zadaného příkazu k úhradě je především plnění zákonných povinností vztahujících se na Trisbee (jako na povinnou platební instituci) dle AML zákona a dále také ochrana vlastních oprávněných zájmů společnosti jakožto podnikatele před pácháním podvodného jednání, ať už je toto pácháno vůči Trisbee nebo prostřednictvím Trisbee. Účelem prověřování je získání dodatečných informací a podkladů, na základě kterých může Trisbee učinit rozhodnutí o dalším zpracování zadaného platebního příkazu či odmítnutí platebního příkazu.

2.5.2. Obchodník bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Trisbee je oprávněno žádat plátce a/nebo Obchodníka, aby sdělili skutečnosti vztahující se k plátcem zadanému platebnímu příkazu v uživatelské Aplikaci a doložili veškeré relevantních doklady týkající se tohoto platebního příkazu. Plátce i Obchodník jsou povinni poskytnout Trisbee řádnou a včasnou součinnost. Řádnou součinností je myšleno poskytnutí úplných, nezkreslených a pravdivých informací a podkladů týkajících se prověřované platební transakce. Za včasnou je považována součinnost poskytnutá bez prodlení, nejpozději však do konce 3. pracovního dne po dni, ve kterém Trisbee dotčené osoby prokazatelně o součinnost požádalo.

2.5.3. V případě, že jsou plátce a Obchodník, nebo i jen jeden z nich, do konce lhůty stanovené v předcházejícím čl. 2.5.2. Obchodních podmínek Business nekontaktní nebo neposkytnou k ověřované platební transakci žádné informace a podklady anebo poskytnou nedostatečné, zkreslené či zavádějící informace a podklady, může Trisbee ověřovanou platební transakci v tomto důsledku považovat za podezřelou a rizikovou. Trisbee je v takovém případě oprávněno rozhodnout o zamítnutí zprocesování plátcem zadaného příkazu k úhradě. Rozhodnutí o zamítnutí zprostředkovat platební transakci oznámí Trisbee bez prodlení plátci, případně i Obchodníkovi. Platba v takovém případě není Obchodníkovi zasílána.

2.5.4. Za situace, kdy plátce, případně i Obchodník, poskytnou ve lhůtě dle čl. 2.5.2. Obchodních podmínek Business úplné, nezkreslené a pravdivé informace a podklady týkající se prověřované platební transakce, rozhodne Trisbee na základě posouzení všech skutečností a dokumentů bez zbytečného odkladu o:

(i) dokončení zpracování plátcem zadaného platebního příkazu tak, aby platba byla zaslána Obchodníkovi v souladu s čl. 2.4.6. Obchodních podmínek Business, jestliže pochybnosti o platební transakci byly na základě dodaných informací a podkladů rozptýleny,

anebo

(ii) zamítnutí zprostředkování předmětné platební transakce , jestliže na základě dodaných informací a podkladů učinilo Trisbee závěr, že platební transakce je podezřelá a/nebo riziková. Rozhodnutí o zamítnutí zprostředkovat platební transakci oznámí Trisbee bez prodlení plátci, případně i Obchodníkovi. Platba v takovém případě není Obchodníkovi zasílána.

2.6. Reklamace platební transakce, storno a vrácení platby

2.6.1. Pokud má Obchodník za to, že konkrétní platba, která byla připsána na jeho bankovní účet není v souladu s příkazem k úhradě zadaným plátcem a notifikací v Aplikaci Business, anebo v případě, že Obchodník neobdržel platbu zadanou plátcem, která mu byla notifikována v Aplikaci Business, případně, že neobdržel ani notifikaci platby, o které je přesvědčen, že byla plátcem zadána k úhradě, může tuto platební transakci u Trisbee reklamovat.

2.6.2. Reklamaci konkrétní platební transakce je Obchodník oprávněn u Trisbee uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu reklamace dozvěděl, nejpozději však ve lhůtě do 13 měsíců ode dne, kdy tato platební transakce byla Obchodníkovi notifikována v Aplikaci Business, nebo, pokud notifikována nebyla, do 13 měsíců ode dne zadání příkazu k úhradě plátcem ve prospěch Obchodníka.

2.6.3. Trisbee může vyžadovat vyplnění formuláře sloužícího pro reklamaci platební transakce. Pokud není tento formulář k dispozici, pak je Obchodník povinen uvést v reklamaci alespoň tyto údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, anebo název Obchodníka, telefonní číslo a e-mail Obchodníka),
 • označení transakce , které se reklamace týká - uvedení jedinečného kódu transakce (pokud Obchodník kód transakce obdržel), data a částky transakce
 • důvod(y), proč podává reklamaci
 • popis okolností týkající se reklamované platební transakce
 • jaké nápravy se domáhá.

Reklamaci podává Obchodník elektronicky e-mailem na podpora@trisbee.com nebo listinně na adrese: Trisbee s.r.o., Kamenická 33, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00 , případně také elektronicky datovou schránkou - ID DS Trisbee s.r.o.: ghwkp68.

2.6.4. Pokud reklamace podaná Obchodníkem obsahuje všechny údaje nezbytné k tomu, aby mohla být ze strany Trisbee prověřena (čl. 2.6.3. Obchodních podmínek Business), zavazuje se Trisbee vyřídit reklamaci do 1 měsíce ode dne, kdy byla reklamace Obchodníka prokazatelně doručena Trisbee. Trisbee vždy informuje Obchodníka o tom, že jeho reklamace byla Trisbee doručena a kdy se tak stalo, že byla zaevidována a bude vyřízena ve lhůtě 1 měsíce. V případě, že v reklamaci podané Obchodníkem chybí údaje, bez nichž není možné reklamovanou platební transakci prověřit, případně je potřeba, aby Obchodník některé skutečnosti vyjasnil nebo doložil relevantní dokumenty, kontaktuje Trisbee Obchodníka za účelem doplnění takových skutečností a dokumentů. V tom případě může být lhůta pro vyřízení reklamace adekvátně prodloužena o dobu, po kterou Trisbee vyčkává sdělení dalších skutečností a doložení podkladů nezbytných pro vyřízení reklamace od Obchodníka. Pokud Obchodník k výzvě Trisbee nesdělí další skutečnosti a nedoloží další nezbytné dokumenty ani ve lhůtě 1 měsíce od výzvy k doplnění doručené ze strany Trisbee, aniž by uvedl důvod prodlení a případně požádal o náhradní termín ke sdělení a doložení dalších skutečností, Trisbee řízení o předmětné reklamaci zastaví a tuto skutečnost Obchodníkovi oznámí. Pro případ, že z podané reklamace nebude zřejmé, kdo ji podává a dotyčný neuvedl ani své kontaktní údaje, není Trisbee povinno se předmětnou reklamací zabývat.

2.6.5. Po prošetření všech skutečností a prověření dokumentů dodaných Obchodníkem k podané reklamaci, případně skutečností a dokumentů z interní evidence Trisbee, rozhodne Trisbee o vyřízení reklamace tak, že reklamaci shledá

(i) oprávněnou a reklamaci proto vyhoví, tj. sdělí Obchodníkovi, že jeho reklamace je oprávněná a učiní bez prodlení veškeré nezbytné kroky vedoucí k odstranění reklamovaného stavu platební transakce, přičemž tyto kroky se mohou lišit v závislosti na povaze reklamace

nebo

(ii) neoprávněnou a reklamaci proto zamítne, tj. sdělí Obchodníkovi, že jeho reklamace byla shledána neoprávněnou a uvede podstatné důvody vedoucí k učiněnému rozhodnutí o neoprávněnosti reklamace

nebo

(iii) oprávněnou pouze částečně a reklamaci proto vyhoví pouze částečně, tj. sdělí Obchodníkovi, že jeho reklamace je oprávněná pouze částečně, uvede v které části a bez prodlení učiní veškeré nezbytné kroky vedoucí k odstranění důvodně reklamovaného stavu platební transakce (konkrétní kroky se mohou lišit v závislosti na povaze reklamace). Sdělí dále, že ve zbytku byla reklamace shledána neoprávněnou, přičemž současně uvede podstatné důvody vedoucí k učiněnému rozhodnutí o částečné neoprávněnosti reklamace.

2.6.6. Pokud Obchodník žádá Trisbee o storno příkazu k úhradě zadaného v jeho prospěch anebo vrácení platby provedené plátcem v jeho prospěch, je Obchodník povinen uvést

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, anebo název Obchodníka, telefonní číslo a e-mail Obchodníka),
 • označení transakce , které se má storno nebo vrácení týkat - uvedení jedinečného kódu transakce, data a částky transakce
 • důvod(y), pro které žádá o storno platebního příkazu nebo vrácení platby.

Žádost o storno platební transakce lze podat pouze v den, kdy byla předmětná platební transakce zadána plátcem ve prospěch Obchodníka, pokud však následuje sobota, neděle nebo svátek, je možné podat žádost o storno platební transakce do konce toho dne, po kterém následuje pracovní den. Žádost o vrácení platby lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne zadání platebního příkazu plátcem ve prospěch Obchodníka. Žádost o storno platební transakce nebo vrácení platby podává Obchodník elektronicky e-mailem na podpora@trisbee.com , listinně na adrese: Trisbee s.r.o., Kamenická 33, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00 , případně elektronicky datovou schránkou - ID DS Trisbee s.r.o.: ghwkp68.

2.6.7. Storno platební transakce a vrácení platby provede Trisbee k žádosti Obchodníka jen s výslovným souhlasem plátce. Pokud Uživatel se stornem konkrétní platební transakce nebo s vrácením platby souhlasí, je Obchodník povinen, pokud mu již byla platba připsána na jeho bankovní účet, vrátit částku platby na bankovní účet Trisbee, ze kterého tuto platbu obdržel. Poté, co je platba vrácena Trisbee, připíše předmětnou částku platby Trisbee zpět na bankovní nebo platební účet plátce, a to nejpozději den následující poté, co byla Obchodníkem vrácená platba připsána na bankovní účet Trisbee.

2.7. Poplatky

2.7.1. Trisbee účtuje Obchodníkovi poplatek za služby (dále jen jako " Poplatek") v závislosti na Obchodníkem zvolené variantě poskytovaných služeb a dle podmínek zvolené služby. Vybrané služby poskytuje Trisbee za stanovených podmínek zdarma. Výše Poplatku se vždy řídí aktuálním ceníkem Trisbee dostupným na webových stránkách https://www.trisbee.com/cs/CZ/cenik.

2.7.2. Poplatek je splatný a Obchodník ho hradí ve prospěch Trisbee dle vyúčtování zaslaného Obchodníkovi e-mailovou zprávou.

2.7.3. Po začátku každého kalendářního měsíce zasílá Trisbee e-mailovou zprávou Obchodníkovi měsíční přehled přijatých plateb a Poplatků zaplacených Obchodníkem Trisbee za jeho služby za předcházející kalendářní měsíc. Poplatky za platební služby nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a Trisbee nevystavuje ohledně zaplacených Poplatků žádný daňový doklad. Potvrzením o poskytnuté platební službě je měsíční přehled Poplatků. Tento článek se nepoužije v rozsahu, v jakém si Obchodník a Trisbee dohodnou jiné podmínky (jiná frekvence zasílání přehledu přijatých plateb, případně jiná forma předávání přehledu).

2.8. Další povinnosti Obchodníka

2.8.1. Obchodník je při využívání platební služby Trisbee povinen dodržovat, kromě jiných, i následující povinnosti:

 • Obchodník smí Platební metody Business využívat jen k přijímání plateb za svoje zboží nebo služby.
 • Obchodník nesmí používat Platební metody Business k poskytování platebních služeb dalším osobám.
 • Pokud Obchodník přijme pomocí Platebních metod Business transakci, která vzbuzuje podezření, že by se mohlo jednat o legalizaci výnosu z trestné činnosti nebo o financování terorismu, musí tuto skutečnost okamžitě nahlásit Trisbee e-mailem na podpora@trisbee.com, případně jiným vhodným způsobem.
 • Obchodník je povinen na vyžádání poskytnout Trisbee i jeho obchodním partnerům podílejícím se na poskytování platebních služeb, případně i příslušným státním orgánům a institucím, veškerou potřebnou součinnost při analýze klientů nebo platebních transakcí v rozsahu požadovaném po Trisbee nebo jeho obchodních partnerech příslušnými právními předpisy.
 • Obchodník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněný zásah či neoprávněné užití systému platebních služeb Trisbee.
 • Obchodník je povinen si počínat při každé jednotlivé transakci uskutečněné pomocí jakékoli Platební metody Business náležitě obezřetně a v případě podezření na jakékoli významně nestandardní nebo podvodné jednání ze strany Klienta Obchodníka nebo Uživatele, které by mohlo znamenat újmu na straně Trisbee, třetí osoby nebo i Obchodníka samotného, se zavazuje platební transakci nahlásit Trisbee a tuto nepřijmout (např. formou žádosti o storno platební transakce nebo žádosti o vrácení platby). I v případě, že platební transakci neodmítne, je vždy povinen bez prodlení oznámit podezření na podvodné jednání Trisbee e-mailem na podpora@trisbee.com, případně jiným vhodným způsobem.
 • Obchodník je povinen poskytnout řádnou a včasnou součinnost, jestliže Trisbee vyhodnotí konkrétně specifikované platební transakce ve prospěch Obchodníka jako podezřelé a rizikové (bez ohledu na povahu tohoto podezření) a požádá z toho důvodu Obchodníka o sdělení informací souvisejících s danými transakcemi a předložení dokumentů vztahujících se k daným transakcím.

2.8.2. Označení využívání platebních služeb Trisbee

 • Obchodník se zavazuje označit viditelně využívání platební služeb Trisbee:

  • ve své provozovně tak, že umístí logo systému platebních služeb Trisbee jak zvenčí provozovny (např. na výloze, dveřích), tak i uvnitř v provozovně (např. u pokladny), a dále umístí v provozovně informaci o tom, že je možné využít bezhotovostní platební službu Trisbee prostřednictvím mobilního telefonu
  • na svých webových stránkách, sociálních sítích a všude tam, kde nabízí ke koupi své zboží nebo služby , pokud je provozovatelem předmětného e-prodeje zboží nebo služeb.
 • Trisbee poskytne Obchodníkovi veškeré potřebné materiály, které slouží k označení platebních služeb Trisbee, a to ve formě samolepek, vytištěných i elektronických QR kódů, bannerů apod.

 • V případě ukončení smluvního vztahu s Trisbee je Obchodník povinen neprodleně odstranit veškerá označení platebního systému Trisbee včetně loga Trisbee a QR kódu ze své provozovny i ze všech svých webových stránek, sociálních sítí a všech jím spravovaných e-prodejních míst.

 • Obchodník bere na vědomí, že veškeré prvky systému platebních služeb Trisbee jsou autorským dílem vytvořeným Trisbee (pokud není uvedeno jinak) a jsou chráněny autorským právem.

2.8.3. V případě, že Obchodník poruší některou z výše uvedených povinností (čl. 2.8.1. a 2.8.2. těchto Obchodních podmínek Business), je Trisbee oprávněno okamžitě pozastavit a následně též případně ukončit poskytování platebních služeb Obchodníkovi. Pro případ, že Trisbee pozastaví využívání platebních služeb Obchodníkovi, sdělí mu bez prodlení tuto skutečnost včetně důvodu pozastavení poskytování platebních služeb. Stejně je Obchodníkovi oznámeno případné ukončení poskytování platebních služeb. Pokud je to možné a v daném konkrétním případě vhodné, poskytování platebních služeb Trisbee Obchodníkovi v případě porušení jeho povinností nejprve pozastaví, tuto skutečnost mu oznámí a vyzve ho k nápravě nebo vysvětlení vzniklých nedostatků ve stanovené lhůtě. Teprve v případě, že nedostatky nejsou ve stanovené lhůtě Obchodníkem napraveny, jeho jednání není nikterak vysvětleno nebo toto vysvětlení není dostatečné či neospravedlňuje jednání Obchodníka vedoucí k porušení povinností, Trisbee Obchodníkovi poskytování platebních služeb ukončí a toto rozhodnutí mu sdělí. Rozhodnutí je vždy na uvážení Trisbee.

ČÁST 3 – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Odpovědnost za újmu

3.1.1. Obchodník je plně odpovědný za jakoukoliv újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou jeho jednáním Trisbee, osobám spřízněným s Trisbee podílejících se na zprostředkování platebních služeb, případně i Klientům Obchodníka a Uživatelům, pokud tuto újmu způsobí Obchodník

(i) úmyslným podvodným jednáním,

(ii) nedbalostním jednáním spočívajícím např. v nedostatečném zabezpečení zařízení, v němž je nainstalovaná Aplikace Business tak, že třetí osoba může mít přístup k informacím o platebních transakcích evidovaných v Aplikaci Business bez oprávnění uděleného Obchodníkem,

(iii) tím, že Trisbee neoznámí skutečnosti týkající se úniku informací o platebních transakcích evidovaných ve prospěch Obchodníka, pokud se o tomto úniku informací Obchodník dozví, nebo se o něm při náležité péči dozvědět měl a mohl.

3.1.2. Trisbee plně odpovídá Obchodníkovi za řádné a včasné zprostředkování plátcem úspěšně zadané platební transakce (platebního příkazu) notifikované Obchodníkovi, pokud nebyla shledána podezřelou a/nebo rizikovou. Neodpovídá však za újmu, která vznikla

(i) v důsledku okolností, které Trisbee nemohlo ani s náležitou péčí předvídat ani je ovlivnit (tzn. vyšší moc),

(ii) plněním právních povinností uložených Trisbee,

(iii) jednáním subjektu odlišného od Trisbee, které Trisbee nemohlo ani s náležitou péčí nijak předvídat ani ovlivnit, a proto ho nelze přičítat Trisbee - např. jednáním bankovního ústavu odpovědného za zúčtování platby, jednáním telefonního operátora poskytujícího telefonické a internetové připojení,

(iv) jednáním Trisbee, které představuje běžný postup při zprostředkování platebních služeb, kterého si musí být Obchodník vědom na základě seznámení se s obsahem těchto Obchodních podmínek Business.

3.1.3. Trisbee není žádným způsobem odpovědno za bezpečnost, zákonnost, kvalitu nebo jiné vlastnosti zboží nebo služeb Obchodníka, jejichž nákup byl proveden platbou prostřednictvím Trisbee. Veškeré reklamace je Obchodník povinen řešit přímo s Klientem Obchodníka nebo Uživatelem. V případě, že na základě reklamace zboží a služeb podané Klientem Obchodníka nebo Uživatelem má být vrácena cena zboží a služeb (případně i částečně) uhrazená původně pomocí některé Platební metody Business, může Trisbee zprostředkovat vrácení příslušné částky dle dohody plátce a Obchodníka ve prospěch bankovního nebo platebního účtu plátce, ale pouze v případě jejich oboustranného výslovného souhlasu a současně až poté, co Obchodník vrátí předmětnou částku uznané reklamace (maximálně do výše původní platby) na bankovní účet Trisbee, ze kterého byla Obchodníkovi původně vyplacena, navýšenou případně o Poplatky účtované Obchodníkovi za platební službu (Poplatky i v případě reklamace náleží i nadále Trisbee).

3.2. Doručování

3.2.1. Trisbee doručuje Obchodníkovi veškerá sdělení, oznámení či písemnosti především na e-mailovou adresu zadanou Obchodníkem při registraci, případně na Obchodníkem později sdělenou e-mailovou adresu, dále v Aplikaci Business nebo prostřednictvím Dashboard Business (pokud má Obchodník zřízen Dashboard Business).

3.2.2. V případě, že záležitost nesnese odkladu (např. ověření podezřelé nebo rizikové transakce) nebo je to vzhledem k situaci běžné a vhodné, bere Obchodník na vědomí, že ho Trisbee může kontaktovat také telefonicky, prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo zadané při registraci a v Aplikaci Business či na jiném Obchodníkem sděleném kontaktním telefonním čísle, prostřednictvím sociální sítě Facebook, nebo případně i jiným vhodným způsobem.

3.2.3. Obchodník může kontaktovat Trisbee prostřednictvím všech dostupných kanálů, které Trisbee uvádí na svých webových stránkách, profilech na sociálních sítích či na jiných komunikačních kanálech spravovaných Trisbee, pokud není pro konkrétní řešení situace v těchto Obchodních podmínkách Business stanovený konkrétní způsob komunikace a doručování žádostí, sdělení nebo jiných písemností (např. podání reklamace dle čl. 2.6.3. těchto Obchodních podmínek Business).

3.3. Změny údajů Obchodníka

3.3.1. Obchodník je povinen oznámit Trisbee každou změnu svých identifikačních nebo kontaktních údajů (změnu jména, příjmení, obchodní firmy, e-mailové adresy atd.), stejně jako změnu veškerých skutečností týkajících se jeho podnikatelské činnosti, pokud mají vliv na poskytování platebních služeb Obchodníkovi (změny v předmětu podnikatelské činnosti, změna sídla podnikání, změny týkající se provozovny Obchodníka, prohlášení úpadku, vstup do likvidace, změny týkající se oprávnění k provozování podnikatelské činnosti, apod.). Současně je Obchodník povinen oznámit a případně i relevantním dokumentem doložit Trisbee veškeré změny dalších skutečností, které Trisbee u Obchodníka ověřovalo v rámci identifikace a které je povinno evidovat o Obchodníkovi z pohledu AML zákona (změna adresy trvalého bydliště Obchodníka/jednatele Obchodníka, změna čísla bankovního účtu Obchodníka, atd.). Pokud byly Obchodníkovi/jednateli Obchodníka v mezidobí od provedení identifikace vystaveny nové identifikační průkazy (tj. průkaz totožnosti a druhý podpůrný doklad totožnosti předložený Obchodníkem/jednatelem Obchodníka v rámci identifikace), je Obchodník povinen tyto Trisbee též doložit.

3.3.2. Změnu(y) údajů je Obchodník povinen oznámit a doložit Trisbee nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně předmětných skutečností.

3.4. Jazyk

3.4.1. Obchodník tímto bere na vědomí, že komunikačním jazykem je primárně jazyk, ve kterém má Obchodník nastavené zařízení, v němž má staženou Aplikaci Business, pokud se jedná o jazyk země, ve které Trisbee poskytuje své služby. Pokud je zařízení Obchodníka nastavené v jiném jazyce, je komunikačním jazykem mezi Trisbee a Obchodníkem angličtina. Obchodník odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Business výslovně potvrzuje, že rozumí jazyku, ve kterém má staženu Aplikaci Business a ve kterém s ním Trisbee komunikuje.

3.4.2. Obchodník si bez ohledu na čl. 3.4.1. těchto Obchodních podmínek Business může, z možností daných mu na výběr v Aplikaci Business, zvolit jazyk textu Obchodních podmínek Business, kterému bez výhrad rozumí a výslovně tak odsouhlasením Obchodních podmínek Business potvrzuje, že rozumí všem podmínkám poskytování platebních služeb, veškerým svým právům a povinnostem, které Obchodníkovi vyplývají z uzavření smluvního vztahu s Trisbee.

3.4.3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Všechny ostatní jazykové verze těchto Obchodních podmínek jsou vždy překlady české nebo anglické verze. V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi českou, případně anglickou verzí a jinými jazykovými verzemi, má přednost česká, resp. anglická verze.

3.5. Potvrzení podle AML zákona

3.5.1. Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Business Obchodník potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona. Politicky exponovanou osobou má zákon na mysli fyzickou osobu, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem a dále také osoby blízké či jinak propojené s takovou osobou.

3.5.2. Pokud si Obchodník není jistý, zda a za jakých podmínek může využívat služby Trisbee, může se na Trisbee kdykoliv obrátit s tím, že okolnosti týkající se podmínek stanovených AML zákonem budou Trisbee společně s Obchodníkem ověřeny.

3.6. Technické požadavky

3.6.1. Trisbee může stanovit technické požadavky, které je Obchodník povinen dodržet při implementaci a používání Platebních metod Business. Tyto požadavky se mohou v čase měnit. Může jít zejména o technické požadavky na konkrétní technické řešení pro napojení systému Obchodníka na API.

3.6.2. Obchodník je povinen vyhovět stanoveným technickým požadavkům bez zbytečného odkladu poté, co ho o nich Trisbee informuje, nejpozději ve lhůtě oznámené Trisbee spolu se stanovenými (novými) technickými požadavky. Pokud Obchodník technické požadavky nenaplní, není oprávněn (nadále) využívat konkrétní Platební metody Business, pro které jsou tyto požadavky stanoveny. Pokud pro Obchodníka (nové) technické požadavky představují podstatné ztížení nebo omezení využívání Platebních metod Business, je Obchodník oprávněn kdykoliv jednostranně vypovědět smlouvu o platebních službách.

3.7. Dostupnost platebních služeb

3.7.1. Trisbee tímto výslovně upozorňuje, že neručí za žádný konkrétní rozsah ani dostupnost platebních služeb Trisbee, ani konkrétní Platební metodu Business.

3.7.2. Trisbee je v rámci pravidelné údržby Aplikace Business a ostatních Platebních metod Business, jako například při technologických změnách, technických potížích, při napadení systému zpracování platebních transakcí kybernetickým útokem, v případě významného nárůstu neautorizovaných či podvodných plateb nebo významného poklesu poptávky po některé Platební metodě Business oprávněno omezit, případně přerušit provoz Aplikace Business nebo některé Platební metody Business. Obchodník nemá právo na náhradu újmy, která by mu mohla vzniknout omezením či přerušením provozu v důsledku popsaných skutečností.

3.7.3. Trisbee učiní vše pro to, aby Obchodníka o omezení nebo přerušení provozu Aplikace Business nebo jiné Platební metody Business včas a vhodným způsobem informovalo. V případě plánovaných aktualizací platebního systému informuje Trisbee Obchodníka v dostatečném časovém předstihu zejména prostřednictvím e-mailové zprávy nebo zprávy v Aplikaci Business, případně v Dashboard Business. V případě neočekávaných událostí omezujících provoz Aplikace Business nebo některých Platebních metod Business se toto ustanovení neuplatní. Trisbee se však zavazuje vynaložit veškeré úsilí na neprodlené řešení vzniklých neočekávaných omezení některých prvků platebního systému Trisbee a současně o nich průběžně vhodným způsobem informovat Obchodníka, pokud je to v daném případě možné.

3.8. Spory

3.8.1. V případě, že Obchodník není spokojený s platebními službami poskytovanými Trisbee v jakémkoliv ohledu, je oprávněn obrátit se se svou stížností přímo na Trisbee, a to zejména e-mailem na podpora@trisbee.com. Aby se Trisbee mohlo stížností Obchodníka zabývat, musí stížnost obsahovat alespoň:

 • identifikační údaje Obchodníka (zejména jméno a příjmení/název Obchodníka, jeho IČO a telefonní číslo)
 • popis skutečností a důvodů, které jsou předmětem stížnosti a pro které Obchodník stížnost podává,
 • návrh Obchodníka na řešení situace, která je důvodem podané stížnosti.

Trisbee potvrdí Obchodníkovi přijetí stížnosti s tím, že tuto obratem prošetří, případně si vyžádá od Obchodníka další doplňující informace nebo podklady týkající se podané stížnosti a nejpozději do 15 dnů ode dne doručení stížnosti sdělí Obchodníkovi výsledek prošetření. Lhůta pro prošetření stížnosti se adekvátně prodlužuje o dobu, po kterou Trisbee vyčkává dodání doplňujících informací a/nebo podkladů od Obchodníka, které jsou nezbytné pro prošetření a rozhodnutí předmětné stížnosti. Pokud je Obchodník nespokojený s rozhodnutím Trisbee o stížnosti, je vždy oprávněn řešit záležitost i jiným dostupným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

3.8.2. Obchodník má také právo obrátit se se stížností na orgán dohledu nad činností Trisbee, jímž je Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1. Více o činnosti ČNB jako orgánu dohledu naleznete zde: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/.

3.9. Trvání smlouvy a změny obchodních podmínek

3.9.1. Uzavřením smlouvy dle čl. 1.1. těchto Obchodních podmínek Business Obchodník potvrzuje, že mu byly před uzavřením smlouvy poskytnuty veškeré potřebné informace důležité pro jeho rozhodnutí uzavřít s Trisbee smlouvu, dále potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami Business s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy seznámil, že rozumí veškerému obsahu smlouvy a těchto Obchodních podmínek Business, považuje ho za určitý a srozumitelný, a že jsou mu jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu s Trisbee zcela zřejmá.

3.9.2. Smlouva mezi Obchodníkem a Trisbee je uzavřena na dobu neurčitou. Trisbee i Obchodník jsou oprávněni smlouvu kdykoliv vypovědět oznámením doručeným druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc. Za výpověď Smlouvy se považuje též ukončení provozu platebního systému Trisbee.

3.9.3. Výpovědní lhůta dle čl. 3.9.2. Obchodních podmínek Business počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí uplynutím 1 měsíce. V případě, že Obchodník nebo Trisbee mají vůči sobě jakékoliv splatné a neuhrazené závazky, tyto závazky jsou smluvní strany povinny vypořádat nejpozději do 1 měsíce ode dne ukončení smlouvy.

3.9.4. Trisbee je oprávněno kdykoliv jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky Business. Vyslovením souhlasu s návrhem změn obchodní podmínek či mlčky tím, že Obchodník nesdělí v předem stanovené lhůtě Trisbee svůj nesouhlas s navrhovaným zněním obchodních podmínek, jsou dohodou stran změněna práva a povinnosti stran tak, jak vyplývá z nových obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude vůči Obchodníkovi účinná za předpokladu, že tato změna byla ze strany Trisbee s dostatečným předstihem oznámena tak, že se Obchodník měl možnost s touto změnou seznámit. Za oznámení změny obsahu obchodních podmínek se považuje oznámení zveřejněné na webových stránkách Trisbee včetně zveřejněného obsahu nových obchodních podmínek za současného upozornění na nové obchodní podmínky v Aplikaci Business, Dashboard Business anebo oznámení o změně obchodních podmínek zaslané Obchodníkovi do jeho e-mailové schránky včetně obsahu nových obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek je účinná uplynutím 1 měsíce ode dne oznámení změny, neurčí-li Trisbee v oznámení pozdější účinnost. Pokud Obchodník se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, může kdykoliv po oznámení takové změny vypovědět smlouvu, a to nejpozději ke dni předcházejícím dni účinnosti změn obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek není pro Obchodníka ve výpovědní době účinná. Ukončení smlouvy z tohoto důvodu však nemá vliv na povinnost Obchodníka i Trisbee vypořádat nejpozději do 1 měsíce ode dne ukončení smlouvy do té doby vzniklé splatné a neuhrazené závazky vůči druhé smluvní straně.

3.9.5. Veškerá práva a povinnosti vzniklá na základě nebo v souvislosti se smluvním vztahem uzavřeným mezi Obchodníkem a Trisbee, jehož obsah se řídí těmito Obchodními podmínkami Business, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k platební službě Trisbee realizován. Případné spory vzniklé mezi Obchodníkem a Trisbee budou řešeny před příslušnými soudy České republiky.

3.9.6. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek Business neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek Business. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

3.9.7. Obchodník je srozuměn s tím, že Trisbee je oprávněno kdykoli převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s Obchodníkem na jiný subjekt. V takovém případě je Trisbee povinno tuto skutečnost oznámit Obchodníkovi předem, přičemž platí, že Obchodníkovi zůstanou i vůči novému subjektu plně zachována všechna jeho práva a povinnosti. Obchodník má v této souvislosti právo smlouvu vypovědět, a to až do dne účinnosti přechodu práv a povinností na nový subjekt.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a jsou účinné od 1. února 2021.