Všeobecné obchodní podmínky Trisbee

Obchodní podmínky pro Obchodníky

ČÁST 1 – ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. Uzavření smlouvy s Obchodníkem

Tyto obchodní podmínky představují základní obsah smlouvy o poskytování služeb mezi Trisbee s.r.o., se sídlem Praha 6, Vokovice, K Červenému vrchu 678/1, PSČ 160 00, Česká republika, IČO: 04775660, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 306886 (dále jen jako “Trisbee”) a obchodníkem. Smlouva je uzavřena tím, že obchodník (dále jen jako “Obchodník”) poskytne Trisbee údaje a dokumenty nezbytné pro registraci a zároveň vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami, které upravují práva a povinnosti Trisbee a Obchodníka při poskytování služeb (dále jen jako “Obchodní podmínky Business”), a Trisbee následně Obchodníka pro poskytování poptávaných služeb ověří a schválí. Nedílnou součástí Obchodních podmínek Business je ceník služeb (dále jen jako “Ceník”) zveřejněný na https://www.trisbee.com/cs/CZ/cenik. Poskytování některých služeb může být podmíněno souhlasem Obchodníka s dalšími obchodními podmínkami upravujícími tyto služby.

1.2. Základní pojmy

1.2.1. “Trisbee” je společností poskytující služby podle těchto Obchodních podmínek Business. Trisbee je současně řádně registrovaným poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu na základě povolení uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Česká národní banka je orgánem dohlížejícím nad činností Trisbee při poskytování platebních služeb.

1.2.2. “Obchodníkem” se rozumí subjekt, který s Trisbee uzavřel smlouvu o poskytování služeb spočívajících v přijímání bezhotovostních plateb a dalších služeb a splňuje veškeré smluvní a zákonné podmínky pro poskytování služeb.

1.2.3. “Klientem Obchodníka” se rozumí každý, kdo prostřednictvím platebního systému Trisbee, a to pomocí mobilní nebo webové aplikace Trisbee (dále jen jako “Aplikace”) nebo s využitím přístupu k serveru provozovatele přes rozhraní pro programování (dále jen jako “API”), platí Obchodníkovi za zboží a služby, ale jinak aktivně nevyužívá jiné služby poskytované Trisbee. Aplikace zde slouží jako platební terminál pro Obchodníka. Na Klienta Obchodníka se vztahují tyto Obchodní podmínky přiměřeně.

1.2.4. “Registrovaným Uživatelem” se rozumí každý, kdo využívá služby poskytované Trisbee a za účelem uzavření smluvního vztahu poskytl Trisbee své identifikační údaje, vyjádřil souhlas s těmito Obchodními podmínkami, případně splnil další podmínky pro poskytování zvolené služby a Trisbee Registrovaného Uživatele registrovalo k využívání služeb.

1.2.5. “Identifikovaným Uživatelem” se rozumí každý, kdo využívá platební nebo jiné služby poskytované Trisbee a za účelem uzavření smluvního vztahu poskytl Trisbee své identifikační údaje, vyjádřil souhlas s obchodními podmínkami pro uživatele, splnil další podmínky stanovené zákonem pro poskytování platební služby a, současně, Trisbee I Uživatele pro poskytování platebních služeb ověřilo, schválilo a registrovalo.

1.2.6. “Uživatelem” se rozumí každý, kdo využívá platební nebo jiné služby poskytované Trisbee, s registrací i bez registrace. Uživatelem se tedy rozumí jak Klient Obchodníka, tak Registrovaný a Identifikovaný Uživatel.

1.2.7. “Platebním účtem” se rozumí virtuální účet vedený pro Identifikovaného Uživatele ze strany Trisbee. Na Platební účet si Identifikovaný Uživatel může převádět finanční prostředky ze svého bankovního účtu vedeného u bankovního ústavu formou bankovního převodu nebo prostřednictvím (debetní nebo kreditní) platební karty (dostupnost této služby se může v čase měnit). Finanční prostředky vedené na Platebním účtu může Identifikovaný Uživatel používat k odesílání plateb Obchodníkům za zboží nebo služby.

1.2.8. “Aplikací” se rozumí mobilní nebo webová aplikace Trisbee sloužící pro odesílání plateb. Mobilní aplikace je ke stažení na App Store nebo Google Play. Webová aplikace je přístupná na pay.trisbee.com nebo na trisbee.app.

1.2.9. “Aplikací Business” se rozumí mobilní aplikace pro Obchodníky obsahující zejména informace o transakcích provedených ve prospěch Obchodníka. Mobilní aplikace je ke stažení na App Store nebo Google Play.

1.2.10. “Dashboardem Business” se rozumí webová aplikace, v níž může Obchodník sledovat veškeré informace spojené se smluvním vztahem s Trisbee, případně může v této aplikaci také nastavit některé dílčí parametry poskytovaných služeb.

ČÁST 2 - SLUŽBY PRO OBCHODNÍKA

2.1. Specifikace služeb pro Obchodníka

2.1.1. Trisbee poskytuje Obchodníkovi

a) platební služby,

b) zprostředkování platební služby a

c) další služby podle aktuální zveřejněné nabídky služeb.

2.1.2. Trisbee zřídí Obchodníkovi přístup do webové aplikace Dashboard Business www.business.trisbee.com, v níž může Obchodník sledovat veškeré informace spojené se smluvním vztahem s Trisbee. Jakmile je Obchodníkovi přístup k Dashboard Business zřízen, předá mu Trisbee odkaz pro přihlášení, obvykle e-mailovou zprávou.

2.1.3. Poskytování služeb Obchodníkovi není nárokovatelné, Trisbee je oprávněno poskytování služby Obchodníkovi neumožnit nebo ji ukončit, a to i v případě, že Obchodník splnil všechny stanovené podmínky.

2.1.4. Odesílání a příjímání plateb je možné pouze v rámci platebního systému Trisbee, tzn. platbu nelze odeslat, pokud se nejedná o platbu ve prospěch registrovaného Obchodníka nebo Registrovaného či Identifikovaného Uživatele.

2.2. Základní podmínky uzavření smlouvy a registrace Obchodníka

2.2.1. Smluvní vztah mezi Trisbee a Obchodníkem vzniká uzavřením smlouvy dle čl. 1.1. těchto Obchodních podmínek Business.

2.2.2. Obchodníkovi musí být minimálně 18 let a musí mít otevřený bankovní účet vedený na jeho jméno u důvěryhodné bankovní instituce (domácí nebo zahraniční působící na území EHP). Další podmínky registrace Obchodníka se řídí druhem poskytované služby, o těchto podmínkách je Obchodník informován v rámci specifikace jednotlivých poskytovaných služeb.

2.2.3. Platí, že Trisbee je oprávněno požadovat od Obchodníka sdělení a doložení skutečností týkajících se Obchodníka nebo jím nabízeného zboží nebo služeb, ve vztahu k nimž hodlá využívat služby poskytované Trisbee. Důvodem je vznik smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Trisbee, kdy se Obchodník stává obchodním partnerem Trisbee, dále je též důvodem dodržení povinností vyplývajících Trisbee ze smluvních vztahů se subjekty podílejícími se na zabezpečení zprostředkování služeb (např. subjekt poskytující službu platební brány) a současně je důvodem i obecná prevence rizik Trisbee jakožto podnikatele. Trisbee vždy požaduje sdělit a doložit pouze ty skutečnosti, které jsou nezbytně nutné z výše uvedených důvodů, přičemž zpracování a archivace všech údajů o Obchodníkovi vždy probíhá v souladu se zákonnými požadavky na základě přísně nastavených vnitřních předpisů Trisbee. Pokud Trisbee Obchodníka požádá z výše uvedených důvodů o sdělení a doložení některých skutečností, a to i v průběhu obchodního vztahu, je Obchodník zavázán tyto skutečnosti uvést a doložit. Více o zpracování a uchovávání údajů o Obchodníkovi najdete v Zásadách ochrany soukromí.

2.2.4. Trisbee je oprávněno rozhodnout o neschválení Obchodníka a případně rozhodnout o dočasné blokaci, omezení nebo ukončení využívání (vybraných) služeb v případě, že

(i) Obchodník nedodá informace a podklady nezbytné pro provedení registrace, identifikace a/nebo kontroly Obchodníka,

(ii) Obchodník nesplňuje podmínky pro poskytnutí platební služby dle čl. 2.2.2. těchto Obchodních podmínek Business,

(iii) na základě prověření veškerých informací a podkladů dodaných Obchodníkem lze důvodně pochybovat o pravdivosti a pravosti Obchodníkem uvedených skutečností a dodaných dokladů anebo má Trisbee důvodné pochybnosti o důvěryhodnosti osoby Obchodníka nebo jeho obchodní činnosti,

(iv) z předložených informací a podkladů dodaných Obchodníkem vyplývá, že podnikatelská činnost Obchodníka nebo forma a způsob výkonu této podnikatelské činnosti není slučitelná s podmínkami partnerů Trisbee (např. podmínkami poskytovatele platební brány), kteří by se podíleli na poskytování služeb Obchodníkovi,

(v) poskytování (vybraných) služeb Obchodníkovi je způsobilé přivodit Trisbee újmu, a to jak majetkovou (riziko finanční ztráty, riziko odpovědnosti za škodu způsobenou obchodním partnerům, třetí osobě apod.), tak nemajetkovou (riziko poškození dobré pověsti Trisbee, riziko poškození obchodních vztahů Trisbee s třetími subjekty, apod.),

(vi) poskytování služeb Obchodníkovi, případně poskytnutí konkrétní služby, se neslučuje s morálními, obecně lidskými či obchodními hodnotami, na jejichž zachování je společnost Trisbee nucena trvat,

(vii) Obchodník využívá služby nezákonným nebo nemorálním způsobem, anebo používá útočné, obscénní, vulgární, neuctivé nebo pomlouvačné výrazy vůči Trisbee nebo vůči jakýmkoli pracovníkům nebo představitelům jednajícím v zastoupení Trisbee,

(viii) Obchodník zásadním způsobem poruší tyto Obchodní podmínky Business nebo obchodní podmínky dalších využívaných služeb,

(ix) pokud je prohlášen úpadek Obchodníka, je vůči němu vedeno insolvenční nebo exekuční řízení, pokud je v likvidaci nebo pokud Obchodník ukončí svou podnikatelskou činnost, případně je jeho podnikatelská činnost ukončena příslušným orgánem státu a současně také v případě, že dojde k podstatným změnám v podnikatelské činnosti Obchodníka (např. změna v předmětu podnikání, změna způsobu výkonu podnikatelské činnosti) nebo k podstatným změnám ve vlastnické struktuře Obchodníka. Stejně tak je Trisbee oprávněno ukončit využívání služeb v případě, že Obchodník jako fyzická osoba zemře, případně zemře jediný společník společnosti Obchodníka, a to bez ohledu na případné právní nástupnictví.

Důvody neschválení Obchodníka, ukončení poskytování služeb, dočasnou blokaci nebo omezení poskytování služeb, případně odmítnutí provedení konkrétní služby sdělí Trisbee Obchodníkovi pouze takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby Trisbee ochránilo obsah svého ověřovacího procesu za účelem zajištění jeho efektivity.

2.3. Ověření a Identifikace Obchodníka

2.3.1. Vzhledem k tomu, že Trisbee, jako registrovaný poskytovatel platebních služeb, poskytuje Obchodníkovi finanční služby, případně tyto služby zprostředkovává, je povinno shromáždit o Obchodníkovi a zprostředkovaných transakcích informace, které jsou vyžadovány příslušnými zákony, a to zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen “AML zákon”), ale i jinými zákony. Veškeré takto shromážděné informace Trisbee zpracovává a archivuje pro potřeby plnění zákonných povinností, po dobu stanovenou právními předpisy.

2.3.2. Zákonnou podmínkou poskytnutí platební služby Obchodníkovi je provedení identifikace Obchodníka. Trisbee proto nemůže poskytnout ani zprostředkovat Obchodníkovi platební služby bez ověření jeho totožnosti a bez ověření dalších zákonem stanovených údajů týkajících se Obchodníka.

2.3.3. Provedení identifikace podle AML zákona spočívá v

(i) ověření totožnosti Obchodníka

 • ověření totožnosti Obchodníka fyzické osoby z identifikačních dokladů fyzické osoby

 • ověření totožnosti Obchodníka právnické osoby z dokladu o existenci právnické osoby a současně ověření totožnosti fyzické osoby jednající za Obchodníka právnickou osobu (statutární orgán právnické osoby, případně osoba písemně zmocněná k jednání za právnickou osobu), případně je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou příslušné právnické osoby jiná právnická osoba, je nezbytné ověřit totožnost (identifikační údaje) této právnické osoby.

Ověření totožnosti je prováděno na základě Obchodníkem sdělených údajů a předložených identifikačních dokladů a současně na základě veřejně dostupných údajů o Obchodníkovi.

(ii) ověření existence bankovního účtu vedeného na jméno Obchodníka a

(iii) provedení verifikační platby prostřednictvím bankovního účtu Obchodníka dle (ii).

2.3.4. Procesem ověření a identifikace provede Trisbee Obchodníka v rámci registrace Obchodníka na svých webových stránkách, případně prostřednictvím e-mailových zpráv obsahujících příslušné instrukce a pokyny. Stejným způsobem provede Trisbee Obchodníka i dodáním dalších požadovaných skutečností dle čl. 2.2.3. těchto Obchodních podmínek Business. V případě nejasností týkajících se procesu ověření a identifikace nebo dodání dalších informací a podkladů může Obchodník využít Trisbee zákaznickou podporu, kontakty jsou uvedeny na webové stránce www.trisbee.com i v Aplikaci Business.

2.3.5. Identifikaci a ověření dalších skutečností dle čl. 2.3.3. a 2.2.3. Obchodních podmínek Business provádí Trisbee bez zbytečného odkladu poté, co od Obchodníka obdrží potřebné údaje a dokumenty. Po provedení identifikace a ověření rozhodne Trisbee o schválení či neschválení Obchodníka. O výsledku je Obchodník informován e-mailovou zprávou. Schválení Obchodníka je nenárokové a je vždy na uvážení Trisbee, a to na základě konkrétních individuálních okolností každého jednotlivého Obchodníka.

2.3.6. Pokud je Obchodník schválen, zajistí Trisbee bezprostředně poté registraci Obchodníka v platebním systému Trisbee, případně také v systému smluvního partnera Trisbee poskytujícího příslušnou platební službu.

2.3.7. Na základě nové registrace v platebním systému Trisbee získá Obchodník svůj jedinečný QR kód sloužící pro snadné přijímání plateb od Uživatelů. Obchodník může mít QR kódů přiřazených v platebním systému Trisbee několik, pokud se na tom Trisbee s Obchodníkem dohodnou, např. pro jednotlivé provozovny Obchodníka nebo s různými předem stanovenými částkami plateb. QR kód zasílá Trisbee Obchodníkovi zpravidla e-mailem, případně je Obchodníkovi přístupný v Dashboard Business.

2.3.8. Trisbee je v odůvodněných případech, na základě novelizace zákonných požadavků nebo v rámci pravidelné nebo náhodné kontroly, oprávněno i v průběhu trvání smluvního vztahu provést identifikaci a kontrolu Obchodníka. Obchodník je povinen se v takových případech podrobit provedení další identifikace a/nebo kontroly, přičemž předchozí schválení nemá žádný vliv na výsledek nové identifikace a kontroly Obchodníka.

ČÁST 3 - PLATEBNÍ SLUŽBA A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PLATEBNÍ SLUŽBY

3.1. Podmínky používání Aplikace Business a Platebních metod Business Obchodníkem

3.1.1. Trisbee vyvíjí a provozuje software sloužící k přijímání plateb, zejména ve formě Aplikace Business, případně i v jiné formě dohodnuté mezi Trisbee a Obchodníkem (dále jen jako “Platební metody Business”). Dále spravuje API, které zpřístupňuje Obchodníkovi a které umožňuje integraci softwaru pro přijímání plateb samotným Obchodníkem. Aplikace Business a Dashboard Business slouží Obchodníkovi jako platební terminál.

3.1.2. Trisbee uděluje Obchodníkovi nevýhradní, nepřevoditelnou a bezúplatnou licenci k užívání Aplikace Business a dále k užívání dalších Platebních metod Business, a to v souladu s těmito Obchodními podmínkami Business a dále případně také v souladu s podmínkami platformy, ze které bylo dané softwarové řešení staženo. Licence se vztahuje na všechny pozdější verze softwarového řešení poskytnutého Obchodníkovi, pokud není současně s novou verzí poskytována nová licence k užití.

3.1.3. Obchodník nesmí samostatně rozšiřovat, vydávat nebo jinak předávat Aplikaci Business dalším osobám, tato je dostupná ke stažení prostřednictvím Google Play nebo App Store. Obdobně není oprávněn Obchodník nakládat ani s jiným softwarem vytvořeným a poskytnutým Obchodníkovi ze strany Trisbee. Obchodník je srozuměn s tím, že Aplikace Business nebyla vytvořena pro individuální potřeby konkrétního Obchodníka, ale že byla vytvořena pro univerzální využití.

3.1.4. Stažením Aplikace Business, případně využíváním dalších Platebních metod Business, bere Obchodník na vědomí, že Trisbee tím získává přístup k některým informacím zařízení, na kterém má Obchodník příslušné řešení pro přijímání plateb nainstalované nebo na kterém jej využívá. Jedná se zejména o informace jako je IP adresa, jméno zařízení, verze operačního systému a geolokace. V některých případech má Trisbee přístup k informacím zařízení jen za předpokladu, že tuto funkci Obchodník v zařízení povolí.

3.1.5. Stažením Aplikace Business nebo využitím dalších Platebních metod Business sloužících pro přijímání bezhotovostních plateb Obchodník souhlasí s tím, že nebude:

 • provádět operace spočívající v překladu, úpravách, modifikacích, obcházení, zpětném inženýrství, rozkládání, rozebírání, vytváření derivátů nebo jiných zásazích do jakéhokoliv prvku Aplikace Business nebo Platebních metod Business, nebo asistovat jiné osobě ve výše popsaných jednáních,
 • používat Aplikaci Business nebo Platební metody Business nezákonným způsobem, k ilegálním účelům, způsobem, který je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami Business nebo zacházet s Aplikací Business nebo Platebními metodami Business podvodným nebo lstivým způsobem jako je hacking, vkládání poškozujících kódů nebo škodlivých dat do Aplikace Business nebo do konkrétní Platební metody Business nebo operačního systému,
 • pokoušet se instalovat nebo používat Aplikaci Business nebo Platební metody Business na jakémkoliv zařízení, na kterém byla protiprávním způsobem prolomena nemožnost instalace nedovoleného softwaru nebo v němž je možnost instalace kontrolovaně omezena,
 • shromažďovat nebo sbírat informace a/nebo data z Aplikace Business nebo Platebních metod Business nebo ze systému Trisbee anebo pokoušet se o dešifrování jakéhokoli přenosu na nebo ze serverů provozujících platební služby,
 • nahrávat jakýkoliv obsah, který je nebo může být shledán násilným, výhružným, schopným vyvolat rasovou nenávist, porušením důvěrnosti nebo soukromí, diskriminujícím, pomlouvačným, zneužívajícím, nezákonným, pornografickým, obscénním, neslušným, znesvěcujícím nebo pokud může jinému způsobit obtíže nebo nepohodlí.

3.1.6. Obchodník je zodpovědný za zabezpečení veškerých svých zařízení a aktivaci všech bezpečnostních prvků pro vstup do zařízení, na kterých má řešení pro přijímání plateb nainstalované nebo na kterých jej využívá, tak aby nikdo třetí nemohl bez souhlasu a oprávnění uděleného Obchodníkem získat přístup do využívaných Platebních metod Business včetně Aplikace Business a Dashboard Business, k důvěrným údajům týkající se poskytovaných platebních služeb a k údajům o jednotlivým platebních transakcích ve prospěch Obchodníka. Porušení těchto pokynů může mít významný vliv na vyřízení případné reklamace platební služby nebo konkrétní platební transakce Obchodníkem. Každé jednání osoby, kterou Obchodník oprávnil k používání Aplikace Business a dalších Platebních metod Business jeho jménem, je považováno za jednání Obchodníka.

3.1.7. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Trisbee doporučuje Trisbee Obchodníkovi z důvodu bezpečnosti a ochrany odstranit Aplikaci Business a všechny komponenty Platebních metod Business ze všech zařízení Obchodníka.

3.2. Přijímání plateb Obchodníkem

3.2.1. Uživatel může zadávat příkazy k úhradě ve prospěch Obchodníka, a to zejména pomocí uživatelské Aplikace, případně jinou metodou kterou Trisbee nabízí k provádění plateb ve prospěch Obchodníka registrovaného u Trisbee.

3.2.2. V Aplikaci zvolí Uživatel konkrétního Obchodníka buďto vyhledáním v seznamu Obchodníků anebo naskenováním QR kódu Obchodníka (viz čl. 2.3.7. Obchodních podmínek Business). Po zadání částky platby vybere Uživatel platební metodu (Platební účet, platební karta, Apple Pay, Google Pay) a vše potvrdí tlačítkem “Zaplatit”. Tím je Uživatelem zadán příkaz k provedení platby.

3.2.3. Poté, co Uživatel zadá v Aplikaci příkaz k provedení platby, je transakce zaevidována v systému Trisbee. Úspěšné zadání příkazu k úhradě je Uživateli potvrzeno v Aplikaci a je mu doručen jedinečný kód transakce. Obchodníkovi je v takovém případě v Aplikaci Business, případně jiným způsobem (např. pomocí SMS), notifikováno zaevidování platby v jeho prospěch s tím, že v notifikaci je současně uveden totožný jedinečný kód transakce.

3.2.4. Obchodník bere na vědomí, že následně po zaslání notifikace o zaevidování platby v jeho prospěch je prováděno prověření transakce z pohledu příslušných ustanovení AML zákona, tzn. je vždy ještě prověřováno, zda se nejedná o podezřelou platební transakci nebo zda se nejedná o rizikovou transakci z pohledu možného spáchání podvodu.

3.2.5. Pokud je platební transakce ověřena, přičemž lze dospět k závěru, že nejde o podezřelou nebo rizikovou transakci, zpracuje Trisbee, případně poskytovatel platební služby, příkaz k úhradě Uživatele a v souladu s aktuálními podmínkami služby dle čl. 3.2.6. těchto Obchodních podmínek Business odesílá příslušnou částku ve prospěch (ověřeného) bankovního účtu Obchodníka. V opačném případě, tj. v případě, že platební transakci je na základě ověření nutné považovat za podezřelou a/nebo rizikovou, postupuje Trisbee dle čl. 3.3. těchto Obchodních podmínek Business.

3.2.6. Platby zadané ve prospěch Obchodníka jsou zasílány Obchodníkovi na jeho bankovní účet, přičemž termín odeslání Obchodníkovi je přímo závislý na Uživatelem zvoleném způsobu platby.

a) Platby Uživatele z Platebního účtu Trisbee (Trisbee je zde poskytovatelem platební služby) zasílá Trisbee Obchodníkovi následující pracovní den po úspěšném přijetí platebního příkazu od Uživatele. Trisbee nevede pro Obchodníka platební účet.

b) Pokud Trisbee zprostředkovává platební službu (platby kartou, Apple Pay, Google Pay, nepřímé dání platebního příkazu z bankovního účtu), kdy tuto službu poskytuje subjekt, se kterým je Trisbee ve smluvním vztahu, pak se zasílání plateb Obchodníkovi řídí obchodními podmínkami daného poskytovatele služby. O aktuálních podmínkách je Obchodník informován při uzavření dohody s Trisbee o zprostředkování platební služby.

3.3. Podezřelé a rizikové transakce

3.3.1. V případě, že Trisbee a/nebo poskytovatel platební služby po ověření platební transakce zadané ve prospěch Obchodníka v souladu s čl. 3.2.5. těchto Obchodních podmínek Business dospěje k závěru, že platební transakce je podezřelá a/nebo riziková (existuje důvodné podezření z páchání podvodu),

(i) je zpracování transakce okamžitě zablokováno a transakce není přijata ke zpracování

nebo

(ii) je zpracování transakce okamžitě pozastaveno

a současně

(iii) Trisbee bez prodlení kontaktuje Uživatele a/nebo Obchodníka s žádostí o sdělení dalších skutečností k zadanému platebnímu příkazu a doložení dokumentů vztahujících se k transakci. Trisbee kontaktuje uvedené osoby telefonicky a/nebo formou SMS a/nebo e-mailovou zprávou s tím, že může zvolit kterýkoliv nebo všechny způsoby tak, aby učinilo vše pro to, aby kontaktovanou osobu co nejrychleji zastihlo.

Důvodem prověřování zadaného příkazu k úhradě (pokud tento není okamžitě zablokován) je především plnění zákonných povinností vztahujících se na Trisbee (jako na povinnou platební instituci) dle AML zákona a dále také ochrana vlastních oprávněných zájmů společnosti jakožto podnikatele před pácháním podvodného jednání, ať už je toto pácháno vůči Trisbee nebo prostřednictvím Trisbee. Účelem prověřování je získání dodatečných informací a podkladů, na základě kterých může Trisbee učinit rozhodnutí o dalším zpracování zadaného platebního příkazu (pokud tento není okamžitě zablokován dle (i) výše) či odmítnutí platebního příkazu.

3.3.2. Obchodník bere na vědomí a je srozuměn s tím, že rozhodnutí o zablokování přijetí platebního příkazu dle čl. 3.3.1. (i) je konečné, narozdíl od mezitímního rozhodnutí o pozastavení přijetí platebního příkazu dle 3.3.1. (ii), kdy rozhodnutí o (ne)přijetí a (ne)zpracování platebního příkazu závisí na následující součinnosti Uživatele a Obchodníka.

3.3.3. Obchodník bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Trisbee je oprávněno žádat Uživatele a/nebo Obchodníka, aby sdělili skutečnosti vztahující se k Uživatelem zadanému platebnímu příkazu v Aplikaci a doložili veškeré relevantní doklady týkající se tohoto platebního příkazu. Uživatel i Obchodník jsou povinni poskytnout Trisbee řádnou a včasnou součinnost. Řádnou součinností je myšleno poskytnutí úplných, nezkreslených a pravdivých informací a podkladů týkajících se prověřované platební transakce. Za včasnou je považována součinnost poskytnutá bez prodlení, nejpozději však do konce 3. pracovního dne po dni, ve kterém Trisbee dotčené osoby prokazatelně o součinnost požádalo.

3.3.4. V případě, že jsou Uživatel a Obchodník, nebo i jen jeden z nich, do konce lhůty stanovené v předcházejícím čl. 3.3.3. Obchodních podmínek Business nekontaktní nebo neposkytnou k ověřované platební transakci žádné informace a podklady anebo poskytnou nedostatečné, zkreslené či zavádějící informace a podklady, může Trisbee ověřovanou platební transakci v tomto důsledku považovat za podezřelou a rizikovou. Trisbee je v takovém případě oprávněno rozhodnout o zamítnutí zprocesování plátcem zadaného příkazu k úhradě. Rozhodnutí o zamítnutí zprostředkovat platební transakci oznámí Trisbee bez prodlení Uživateli, případně i Obchodníkovi. Platba v takovém případě není Obchodníkovi zasílána.

3.3.5. Za situace, kdy Uživatel, případně i Obchodník, poskytnou ve lhůtě dle čl. 3.3.3. Obchodních podmínek Business úplné, nezkreslené a pravdivé informace a podklady týkající se prověřované platební transakce, rozhodne Trisbee na základě posouzení všech skutečností a dokumentů bez zbytečného odkladu o:

(i) dokončení zpracování Uživatelem zadaného platebního příkazu tak, aby platba byla zaslána Obchodníkovi, jestliže pochybnosti o platební transakci byly na základě dodaných informací a podkladů rozptýleny,

anebo

(ii) zamítnutí zprostředkování předmětné platební transakce, jestliže na základě dodaných informací a podkladů učinilo Trisbee závěr, že platební transakce je podezřelá a/nebo riziková. Rozhodnutí o zamítnutí zprostředkovat platební transakci oznámí Trisbee bez prodlení Uživateli, případně i Obchodníkovi. Platba v takovém případě není Obchodníkovi zasílána.

3.3.6. Obdobně dle ust. 3.3.4. a 3.3.5. těchto Obchodních podmínek Business postupuje Trisbee i v případě, že po zpracování platebního příkazu Uživatele zjistí skutečnosti, na základě kterých je třeba předmětnou platební transakci považovat za podezřelou nebo rizikovou. Takto je Trisbee oprávněno postupovat do uplynutí 1 měsíce ode dne zadání platebního příkazu Uživatelem. Pro případ, že bude předmětná platební transakce shledána podezřelou nebo rizikovou, provede Trisbee zrušení platební transakce, pokud je to možné a nezbytné, a to v souladu s podmínkami poskytovatele platební služby.

3.4. Reklamace platební transakce, storno a vrácení platby

3.4.1. Pokud má Obchodník za to, že konkrétní platba, která byla připsána na jeho bankovní účet není v souladu s příkazem k úhradě zadaným Uživatelem a zaslanou notifikací, anebo v případě, že Obchodník neobdržel platbu zadanou Uživatelem, která mu byla notifikována, případně, že neobdržel ani notifikaci platby, o které je přesvědčen, že byla Uživatelem zadána k úhradě, může tuto platební transakci u Trisbee reklamovat.

3.4.2. Reklamaci konkrétní platební transakce je Obchodník oprávněn u Trisbee uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu reklamace dozvěděl, nejpozději však ve lhůtě do 13 měsíců ode dne, kdy tato platební transakce byla Obchodníkovi notifikována, nebo, pokud notifikována nebyla, do 13 měsíců ode dne zadání příkazu k úhradě plátcem ve prospěch Obchodníka.

3.4.3. Trisbee může vyžadovat vyplnění formuláře sloužícího pro reklamaci platební transakce. Pokud není tento formulář k dispozici, pak je Obchodník povinen uvést v reklamaci alespoň tyto údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, anebo název Obchodníka, telefonní číslo a e-mail Obchodníka),
 • označení transakce, které se reklamace týká - uvedení jedinečného kódu transakce (pokud Obchodník kód transakce obdržel), data a částky transakce,
 • důvod(y), proč podává reklamaci,
 • popis okolností týkající se reklamované platební transakce,
 • jaké nápravy se domáhá.

Reklamaci podává Obchodník elektronicky e-mailem na support@trisbee.com nebo listinně na adrese: Trisbee s.r.o., Kamenická 33, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, případně také elektronicky datovou schránkou - ID DS Trisbee s.r.o.: ghwkp68.

3.4.4. Pokud reklamace podaná Obchodníkem obsahuje všechny údaje nezbytné k tomu, aby mohla být ze strany Trisbee prověřena (čl. 3.4.3. Obchodních podmínek Business), zavazuje se Trisbee vyřídit reklamaci do 1 měsíce ode dne, kdy byla reklamace Obchodníka prokazatelně doručena Trisbee. Trisbee vždy informuje Obchodníka o tom, že jeho reklamace byla Trisbee doručena a kdy se tak stalo, že byla zaevidována a bude vyřízena ve lhůtě 1 měsíce. V případě, že v reklamaci podané Obchodníkem chybí údaje, bez nichž není možné reklamovanou platební transakci prověřit, případně je potřeba, aby Obchodník některé skutečnosti vyjasnil nebo doložil relevantní dokumenty, kontaktuje Trisbee Obchodníka za účelem doplnění takových skutečností a dokumentů. V tom případě může být lhůta pro vyřízení reklamace adekvátně prodloužena o dobu, po kterou Trisbee vyčkává sdělení dalších skutečností a doložení podkladů nezbytných pro vyřízení reklamace od Obchodníka. Pokud Obchodník k výzvě Trisbee nesdělí další skutečnosti a nedoloží další nezbytné dokumenty ani ve lhůtě 1 měsíce od výzvy k doplnění doručené ze strany Trisbee, aniž by uvedl důvod prodlení a případně požádal o náhradní termín ke sdělení a doložení dalších skutečností, Trisbee řízení o předmětné reklamaci zastaví a tuto skutečnost Obchodníkovi oznámí. Pro případ, že z podané reklamace nebude zřejmé, kdo ji podává a dotyčný neuvedl ani své kontaktní údaje, není Trisbee povinno se předmětnou reklamací zabývat.

3.4.5. Po prošetření všech skutečností a prověření dokumentů dodaných Obchodníkem k podané reklamaci, případně skutečností a dokumentů z interní evidence Trisbee, rozhodne Trisbee o vyřízení reklamace tak, že reklamaci shledá

(i) oprávněnou a reklamaci proto vyhoví, tj. sdělí Obchodníkovi, že jeho reklamace je oprávněná a učiní bez prodlení veškeré nezbytné kroky vedoucí k odstranění reklamovaného stavu platební transakce, přičemž tyto kroky se mohou lišit v závislosti na povaze reklamace

nebo

(ii) neoprávněnou a reklamaci proto zamítne, tj. sdělí Obchodníkovi, že jeho reklamace byla shledána neoprávněnou a uvede podstatné důvody vedoucí k učiněnému rozhodnutí o neoprávněnosti reklamace

nebo

(iii) oprávněnou pouze částečně a reklamaci proto vyhoví pouze částečně, tj. sdělí Obchodníkovi, že jeho reklamace je oprávněná pouze částečně, uvede v které části a bez prodlení učiní veškeré nezbytné kroky vedoucí k odstranění důvodně reklamovaného stavu platební transakce (konkrétní kroky se mohou lišit v závislosti na povaze reklamace). Sdělí dále, že ve zbytku byla reklamace shledána neoprávněnou, přičemž současně uvede podstatné důvody vedoucí k učiněnému rozhodnutí o částečné neoprávněnosti reklamace.

3.4.6. Pokud Obchodník žádá Trisbee o storno příkazu k úhradě zadaného v jeho prospěch anebo o vrácení platby provedené Uživatelem v jeho prospěch, je povinen uvést

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, anebo název Obchodníka, telefonní číslo a e-mail Obchodníka),
 • označení transakce, které se má storno nebo vrácení týkat - uvedení jedinečného kódu transakce, data a částky transakce,
 • důvod(y), pro které žádá o storno platebního příkazu nebo vrácení platby - důvodem může být zpravidla pouze technická či obdobná chyba na straně Trisbee (chyba v Aplikaci) nebo Uživatele při zadání platebního příkazu. V ostatních případech odkáže Trisbee Obchodníka na řešení situace přímo s Uživatelem v rámci jejich obchodního vztahu.

Žádost o storno platební transakce a žádost o vrácení platby lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne zadání platebního příkazu Uživatelem ve prospěch Obchodníka.

Žádost o storno platební transakce nebo vrácení platby podává Obchodník elektronicky e-mailem na support@trisbee.com, listinně na adrese: Trisbee s.r.o., Kamenická 33, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, případně elektronicky datovou schránkou - ID DS Trisbee s.r.o.: ghwkp68.

3.4.7. Veškeré reklamace týkající se zboží nebo služeb, které Obchodník poskytl Uživateli, je Obchodník povinen řešit přímo s Uživatelem.

3.5. Poplatky

3.5.1. Trisbee účtuje Obchodníkovi poplatek za služby (dále jen jako “Poplatek”) v závislosti na Obchodníkem zvolených službách a dle podmínek zvolené služby. Vybrané služby poskytuje Trisbee za stanovených podmínek zdarma. Výše Poplatku se vždy řídí aktuálním ceníkem Trisbee dostupným na webových stránkách https://www.trisbee.com/cs/CZ/cenik.

3.5.2. Poplatek je splatný a Obchodník ho hradí ve prospěch Trisbee dle vyúčtování zaslaného Obchodníkovi e-mailovou zprávou.

ČÁST 4 – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Označení využívání platebních služeb Trisbee

4.1.1. Obchodník se zavazuje označit viditelně využívání platebních služeb Trisbee:

 • ve své provozovně tak, že umístí logo systému platebních služeb Trisbee a dále též QR kódy sloužící k zaplacení, jak zvenčí provozovny (např. na výloze, dveřích), tak i uvnitř v provozovně (zejm. u pokladny nebo na místě sloužícím obvykle k placení za zboží a služby Obchodníka), a dále umístí v provozovně informaci o tom, že je možné využít bezhotovostní platební službu Trisbee prostřednictvím mobilního telefonu,

 • na svých webových stránkách, sociálních sítích a všude tam, kde nabízí ke koupi své zboží nebo služby, pokud je provozovatelem předmětného e-prodeje zboží nebo služeb.

4.1.2. Trisbee poskytne Obchodníkovi veškeré potřebné materiály, které slouží k označení platebních služeb Trisbee, a to ve formě samolepek, vytištěných i elektronických QR kódů, bannerů apod.

4.1.3. V případě ukončení smluvního vztahu s Trisbee je Obchodník povinen neprodleně odstranit veškerá označení platebního systému Trisbee včetně loga Trisbee a QR kódů ze své provozovny i ze všech svých webových stránek, sociálních sítí a všech jím spravovaných e-prodejních míst.

4.1.4. Obchodník bere na vědomí, že veškeré prvky systému platebních služeb Trisbee jsou autorským dílem vytvořeným Trisbee (pokud není uvedeno jinak) a jsou chráněny autorským právem. Obchodník není oprávněn jakkoliv nakládat (zejména ve smyslu jakékoliv úpravy, změny apod.) s předmětnými autorskými díly bez souhlasu Trisbee.

4.1.5. V případě, že Obchodník poruší některou z povinností uvedených v čl. 4.1.1., 4.1.3. a 4.1.4. těchto Obchodních podmínek Business, je Trisbee oprávněno okamžitě pozastavit a následně též případně ukončit poskytování služeb Obchodníkovi. Rozhodnutí je vždy na uvážení Trisbee. Pro případ, že Trisbee pozastaví nebo ukončí poskytování služeb Obchodníkovi, sdělí mu bez prodlení tuto skutečnost, a to včetně důvodu takového rozhodnutí.

4.2. Další povinnosti Obchodníka

4.2.1. Obchodník je při využívání služeb Trisbee povinen dodržovat, kromě jiných, i následující povinnosti:

 • Obchodník smí Platební metody Business využívat jen k přijímání plateb za svoje zboží nebo služby.
 • Obchodník nesmí používat Platební metody Business, případně jiné nástroje sloužící k využívání služeb Trisbee, k poskytování platebních nebo jiných služeb dalším osobám.
 • Pokud Obchodník při využívání služeb Trisbee pojme podezření, že by obchodní transakce mohla jakkoliv směřovat k legalizaci výnosu z trestné činnosti nebo financování terorismu, musí tuto skutečnost okamžitě nahlásit Trisbee e-mailem na support@trisbee.com, případně jiným vhodným způsobem.
 • Obchodník je povinen na vyžádání poskytnout Trisbee i jeho obchodním partnerům podílejícím se na poskytování platebních a jiných služeb, případně i příslušným státním orgánům a institucím, veškerou potřebnou součinnost při analýze klientů nebo obchodních transakcí v rozsahu požadovaném po Trisbee nebo jeho obchodních partnerech příslušnými právními předpisy.
 • Obchodník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněný zásah či neoprávněné užití systému platebních a jiných služeb Trisbee.
 • Obchodník je povinen si počínat při každé jednotlivé obchodní transakci uskutečněné pomocí jakékoli Platební metody Business, případně i pomocí jiných nástrojů sloužících pro využívání služeb poskytovaných Trisbee, náležitě obezřetně a v případě podezření na jakékoli významně nestandardní nebo podvodné jednání ze strany Uživatele nebo jiné třetí osoby, které by mohlo znamenat újmu na straně Trisbee nebo i Obchodníka samotného, se zavazuje obchodní transakci nahlásit Trisbee a tuto nezprocesovat. I v případě, že obchodní transakci neodmítne provést, je vždy povinen bez prodlení oznámit podezření na podvodné jednání Trisbee e-mailem na support@trisbee.com, případně jiným vhodným způsobem.
 • Obchodník je povinen poskytnout řádnou a včasnou součinnost, jestliže Trisbee nebo jeho obchodní partner poskytující platební službu vyhodnotí konkrétně specifikované platební transakce ve prospěch Obchodníka jako podezřelé a rizikové (bez ohledu na povahu tohoto podezření) nebo v případě, že Uživatel požádá prostřednictvím své banky o vrácení platby, a Trisbee z toho důvodu požádá Obchodníka o sdělení informací týkajících se konkrétních transakcí a předložení dokumentů vztahujících se k předmětným transakcím.

4.3. Odpovědnost za újmu

4.3.1. Obchodník je plně odpovědný za jakoukoliv újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou jeho jednáním Trisbee, osobám spřízněným s Trisbee podílejících se na zprostředkování platebních a dalších služeb, případně i Uživatelům, pokud tuto újmu způsobí Obchodník

(i) úmyslným podvodným jednáním,

(ii) nedbalostním jednáním např. spočívajícím v nedostatečném zabezpečení zařízení, v němž jsou používané nástroje pro využití služeb Trisbee, tak, že třetí osoba může mít přístup ke službám Trisbee bez oprávnění uděleného Obchodníkem,

(iii) tím, že k žádosti Trisbee neposkytne adekvátní součinnost dle ustanovení těchto Obchodních podmínek Business nebo dalších obchodních podmínek poskytnuté služby, tj. např. neposkytne informace a příslušné podklady k obchodní transakci, v případě, že je reklamována obchodní transakce týkající se Obchodníka, v níž byla poskytována služba ze strany Trisbee.

4.3.2. Trisbee plně odpovídá Obchodníkovi za řádné a včasné poskytnutí služby,, pokud se podle těchto Obchodních podmínek Business nebo podle obchodních podmínek příslušné služby neuplatní výslovně stanovená výjimka (např. Trisbee nezpracuje/ nezprostředkuje platební transakci, která byla shledána podezřelou a/nebo rizikovou). Trisbee dále neodpovídá za újmu, která vznikla

(i) v důsledku okolností, které Trisbee nemohlo ani s náležitou péčí předvídat ani je ovlivnit (tzn. vyšší moc),

(ii) plněním právních povinností uložených Trisbee,

(iii) jednáním subjektu odlišného od Trisbee, které Trisbee nemohlo ani s náležitou péčí nijak předvídat ani ovlivnit, a proto ho nelze přičítat Trisbee (např. jednáním bankovního ústavu odpovědného za zúčtování platby, jednáním telefonního operátora poskytujícího telefonické a internetové připojení),

(iv) jednáním Trisbee, které představuje běžný postup při poskytování služeb, kterého si musí být Obchodník vědom na základě seznámení se s obsahem těchto Obchodních podmínek Business nebo obchodních podmínek příslušné služby.

4.3.3. Trisbee není žádným způsobem odpovědno za bezpečnost, zákonnost, kvalitu nebo jiné vlastnosti zboží nebo služeb Obchodníka, jejichž nákup byl proveden s využitím služby Trisbee.

4.4. Doručování

4.4.1. Trisbee doručuje Obchodníkovi veškerá sdělení, oznámení či písemnosti především na e-mailovou adresu zadanou Obchodníkem při registraci, případně na Obchodníkem později sdělenou e-mailovou adresu, dále v Aplikaci Business nebo prostřednictvím Dashboard Business.

4.4.2. V případě, že záležitost nesnese odkladu (např. ověření podezřelé nebo rizikové transakce) nebo je to vzhledem k situaci běžné a vhodné, bere Obchodník na vědomí, že ho Trisbee může kontaktovat také telefonicky, prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo zadané při registraci, na jiném Obchodníkem sděleném kontaktním telefonním čísle či v Aplikaci Business, prostřednictvím sociální sítě Facebook, nebo případně i jiným vhodným způsobem.

4.4.3. Obchodník může kontaktovat Trisbee prostřednictvím všech dostupných kanálů, které Trisbee uvádí na svých webových stránkách, profilech na sociálních sítích či na jiných komunikačních kanálech spravovaných Trisbee, pokud není pro konkrétní řešení situace v těchto Obchodních podmínkách Business nebo dalších obchodních podmínkách poskytovaných služeb stanovený konkrétní způsob komunikace a doručování žádostí, sdělení nebo jiných písemností (např. podání reklamace dle čl. 3.4.3. těchto Obchodních podmínek Business).

4.5. Změny údajů Obchodníka

4.5.1. Obchodník je povinen oznámit Trisbee každou změnu svých identifikačních nebo kontaktních údajů (změnu jména, příjmení, obchodní firmy, e-mailové adresy atd.), stejně jako změnu veškerých skutečností týkajících se jeho podnikatelské činnosti, pokud mají vliv na poskytování služeb Obchodníkovi (změny v předmětu podnikatelské činnosti, změna sídla podnikání, změny týkající se provozovny Obchodníka, prohlášení úpadku, vstup do likvidace, změny týkající se oprávnění k provozování podnikatelské činnosti, apod.). Současně je Obchodník povinen oznámit a případně i relevantním dokumentem doložit Trisbee veškeré změny dalších skutečností, které Trisbee u Obchodníka ověřovalo v rámci identifikace a které je povinno evidovat o Obchodníkovi v rámci poskytování platebních služeb z pohledu AML zákona (změna adresy trvalého bydliště Obchodníka/jednatele Obchodníka, změna čísla bankovního účtu Obchodníka, atd.). Pokud byly Obchodníkovi/jednateli Obchodníka v mezidobí od provedení identifikace vystaveny nové identifikační průkazy (tj. průkaz totožnosti a druhý podpůrný doklad totožnosti předložený Obchodníkem/jednatelem Obchodníka v rámci identifikace), je Obchodník povinen tyto Trisbee též doložit.

4.5.2. Změny údajů je Obchodník povinen oznámit a doložit Trisbee nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně předmětných skutečností.

4.6. Jazyk

4.6.1. Obchodník tímto bere na vědomí, že komunikačním jazykem mezi ním a Trisbee je primárně jazyk, který si Obchodník zvolí v rámci registrace, pokud se jedná o jazyk země, ve které Trisbee poskytuje své služby. Obchodník odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Business výslovně potvrzuje, že rozumí jazyku, který si zvolil v rámci procesu registrace a ve kterém s ním Trisbee komunikuje.

4.6.2. Obchodníkovi jsou na webových stránkách www.trisbee.com k dispozici, bez ohledu na čl. 4.6.1. těchto Obchodních podmínek Business, další jazykové verze Obchodních podmínek Business. Obchodník odsouhlasením Obchodních podmínek Business výslovně potvrzuje, že rozumí všem podmínkám poskytování služeb a veškerým svým právům a povinnostem, které Obchodníkovi vyplývají z uzavření smluvního vztahu s Trisbee.

4.6.3. Obchodní podmínky Business jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Všechny ostatní jazykové verze těchto Obchodních podmínek Business jsou vždy pouze překlady české nebo anglické verze. V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi českou, případně anglickou verzí a jinými jazykovými verzemi, má přednost česká, resp. anglická verze.

4.7. Potvrzení podle AML zákona

4.7.1. Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Business Obchodník potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona. Politicky exponovanou osobou má zákon na mysli fyzickou osobu, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem a dále také osoby blízké či jinak propojené s takovou osobou.

4.7.2. Pokud si Obchodník není jistý, zda a za jakých podmínek může využívat služby Trisbee, může se na Trisbee kdykoliv obrátit s tím, že okolnosti týkající se podmínek stanovených AML zákonem budou Trisbee společně s Obchodníkem ověřeny.

4.8. Technické požadavky

4.8.1. Trisbee může stanovit technické požadavky, které je Obchodník povinen dodržet při implementaci a používání Platebních metod Business a jiných nástrojů sloužících pro využití služeb Trisbee. Tyto požadavky se mohou v čase měnit. Může jít zejména o technické požadavky na konkrétní technické řešení pro napojení systému Obchodníka na API.

4.8.2. Obchodník je povinen vyhovět stanoveným technickým požadavkům bez zbytečného odkladu poté, co ho o nich Trisbee informuje, nejpozději ve lhůtě oznámené Trisbee spolu se stanovenými (novými) technickými požadavky. Pokud Obchodník technické požadavky nenaplní, není oprávněn (nadále) využívat konkrétní služby nebo nástroje pro používání služeb, pro které jsou tyto požadavky stanoveny. Pokud pro Obchodníka (nové) technické požadavky představují podstatné ztížení nebo omezení využívání služeb, je Obchodník oprávněn kdykoliv jednostranně vypovědět smlouvu o poskytování služeb.

4.9. Dostupnost služeb

4.9.1. Trisbee tímto výslovně upozorňuje, že neručí za žádný konkrétní rozsah ani dostupnost služeb Trisbee, které jsou poskytovány Obchodníkovi bezplatně. Trisbee však odpovídá Obchodníkovi za konkrétní smluvený obsah, rozsah a dostupnost služeb, které jsou poskytovány Obchodníkovi za úplatu.

4.9.2. Trisbee je v rámci pravidelné údržby aplikací a ostatních součástí systému Trisbee, jako například při technologických změnách, technických potížích, při napadení systému kybernetickým útokem, v případě významného nárůstu neautorizovaných či podvodných plateb nebo významného poklesu poptávky po některé poskytované službě, oprávněno omezit, případně přerušit provoz aplikací nebo některé součásti systému Trisbee. Obchodník nemá právo na náhradu újmy, která by mu mohla vzniknout omezením či přerušením provozu v důsledku popsaných skutečností v případě, že byl v dostatečném časovém předstihu, nejméně 7 dnů, ze strany Trisbee informován o omezení nebo přerušení poskytování konkrétně popsaných služeb.

4.9.3. Trisbee vždy učiní vše pro to, aby Obchodníka o omezení nebo přerušení provozu některých služeb včas a vhodným způsobem informovalo. V případě plánovaných aktualizací systému informuje Trisbee Obchodníka v dostatečném časovém předstihu zejména prostřednictvím e-mailové zprávy nebo zprávy v Aplikaci Business, případně v Dashboard Business. V případě náhlých a neočekávaných událostí omezujících provoz aplikací nebo některých jiných služeb se toto ustanovení neuplatní. Trisbee se však zavazuje vynaložit veškeré úsilí na neprodlené řešení vzniklých neočekávaných omezení některých prvků systému Trisbee a současně se zavazuje o nich průběžně vhodným způsobem informovat Obchodníka, pokud je to v daném případě možné.

4.10. Spory

4.10.1. V případě, že Obchodník není spokojený se službami poskytovanými Trisbee v jakémkoliv ohledu, je oprávněn obrátit se se svou stížností přímo na Trisbee, a to zejména e-mailem na support@trisbee.com. Aby se Trisbee mohlo stížností Obchodníka zabývat, musí stížnost obsahovat alespoň:

 • identifikační údaje Obchodníka (zejména jméno a příjmení/název Obchodníka, jeho IČO, e-mailová adresa a telefonní číslo),
 • popis skutečností a důvodů, které jsou předmětem stížnosti a pro které Obchodník stížnost podává,
 • návrh Obchodníka na řešení situace, která je důvodem podané stížnosti.

Trisbee potvrdí Obchodníkovi přijetí stížnosti s tím, že tuto obratem prošetří, případně si vyžádá od Obchodníka další doplňující informace nebo podklady týkající se podané stížnosti a nejpozději do 15 dnů ode dne doručení stížnosti sdělí Obchodníkovi výsledek prošetření. Lhůta pro prošetření stížnosti se adekvátně prodlužuje o dobu, po kterou Trisbee vyčkává dodání doplňujících informací a/nebo podkladů od Obchodníka, které jsou nezbytné pro prošetření a rozhodnutí předmětné stížnosti. Pokud je Obchodník nespokojený s rozhodnutím Trisbee o stížnosti, je vždy oprávněn řešit záležitost i jiným dostupným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

4.10.2. V případě poskytovaných platebních služeb (platby prostřednictvím Platebního účtu Uživatele) má Obchodník také právo obrátit se se stížností na orgán dohledu nad činností Trisbee jako poskytovatele platebních služeb, jímž je Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1. Více o činnosti ČNB jako orgánu dohledu naleznete zde: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/.

4.11. Trvání smlouvy a změny obchodních podmínek

4.11.1. Uzavřením smlouvy dle čl. 1.1. těchto Obchodních podmínek Business, případně dalších obchodních podmínek vztahujících se na služby Trisbee, Obchodník potvrzuje, že mu byly před jejím uzavřením poskytnuty veškeré potřebné informace důležité pro jeho rozhodnutí uzavřít s Trisbee smlouvu. Dále potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami Business, případně dalšími obchodními podmínkami upravujícími práva a povinnosti ve vztahu k dalším službám Trisbee, s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy seznámil, že rozumí veškerému obsahu smlouvy, považuje ho za určitý a srozumitelný, a že jsou mu jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu s Trisbee zcela zřejmá.

4.11.2. Smlouva mezi Obchodníkem a Trisbee je uzavřena na dobu neurčitou. Trisbee i Obchodník jsou oprávněni smlouvu kdykoliv vypovědět oznámením doručeným druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc pro Obchodníka a 2 měsíce pro Trisbee. Za výpověď Smlouvy se považuje též oznámení o ukončení provozu (stanovených) služeb Trisbee.

4.11.3. Výpovědní lhůta dle čl. 4.11.2. Obchodních podmínek Business počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí uplynutím 1 měsíce, resp. 2 měsíců. V případě, že Obchodník nebo Trisbee mají vůči sobě jakékoliv splatné a neuhrazené závazky, tyto závazky jsou smluvní strany povinny vypořádat nejpozději do 1 měsíce ode dne ukončení smlouvy.

4.11.4. Trisbee je oprávněno kdykoliv jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky Business. Vyslovením souhlasu s návrhem změn obchodní podmínek či mlčky tím, že Obchodník nesdělí v předem stanovené lhůtě Trisbee svůj nesouhlas s navrhovaným zněním obchodních podmínek, jsou dohodou stran změněna práva a povinnosti stran tak, jak vyplývá z nových obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude vůči Obchodníkovi účinná za předpokladu, že tato změna byla ze strany Trisbee s dostatečným předstihem oznámena tak, že se Obchodník měl možnost s touto změnou seznámit. Za oznámení změny obsahu obchodních podmínek se považuje oznámení zveřejněné na webových stránkách Trisbee včetně zveřejněného obsahu nových obchodních podmínek za současného upozornění na nové obchodní podmínky v Aplikaci Business, Dashboard Business anebo oznámením o změně obchodních podmínek zaslané Obchodníkovi do jeho e-mailové schránky včetně obsahu nových obchodních podmínek nebo odkazu na ně. Změna obchodních podmínek je účinná uplynutím 2 měsíců ode dne oznámení změny, neurčí-li Trisbee v oznámení pozdější účinnost. Pokud Obchodník se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, může kdykoliv po oznámení takové změny vypovědět smlouvu, a to nejpozději ke dni předcházejícím dni účinnosti změn obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek není pro Obchodníka ve výpovědní době účinná. Ukončení smlouvy z tohoto důvodu však nemá vliv na povinnost Obchodníka i Trisbee vypořádat nejpozději do 1 měsíce ode dne ukončení smlouvy do té doby vzniklé splatné a neuhrazené závazky vůči druhé smluvní straně. Obdobně platí uvedené taktéž ve vztahu k dalším obchodním podmínkám upravujícím poskytování služeb Trisbee.

4.11.5. Veškerá práva a povinnosti vzniklá na základě nebo v souvislosti se smluvním vztahem uzavřeným mezi Obchodníkem a Trisbee, jehož obsah se řídí těmito Obchodními podmínkami Business nebo dalšími obchodními podmínkami pro poskytování dalších služeb Trisbee, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup ke službě realizován. Případné spory vzniklé mezi Obchodníkem a Trisbee budou řešeny před příslušnými soudy České republiky.

4.11.6. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek Business neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek Business. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům. Obdobně platí uvedené taktéž ve vztahu k dalším obchodním podmínkám upravujícím poskytování služeb Trisbee.

4.11.7. Obchodník je srozuměn s tím, že Trisbee je oprávněno kdykoli převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s Obchodníkem na jiný subjekt. V takovém případě je Trisbee povinno tuto skutečnost oznámit Obchodníkovi předem, přičemž platí, že Obchodníkovi zůstanou i vůči novému subjektu plně zachována všechna jeho práva a povinnosti. Obchodník má v této souvislosti právo smlouvu vypovědět, a to až do dne účinnosti přechodu práv a povinností na nový subjekt.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a jsou účinné od 5. února 2023.