Trisbee platební služby

Obchodní podmínky pro Uživatele

Naposledy změněno: 26. 3. 2021

ČÁST 1 – ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. Uzavření smlouvy s Uživatelem

Tyto obchodní podmínky představují základní obsah smlouvy o poskytování platebních služeb mezi Trisbee s.r.o., se sídlem Praha 6, Vokovice, K Červenému vrchu 678/1, PSČ 160 00, IČO: 04775660, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 306886 (dále jen jako " Trisbee") a uživatelem. Smlouva je uzavřena tím, že uživatel, jako zájemce o využití platebních služeb (dále jen jako " Uživatel"), poskytne Trisbee své identifikační údaje a zároveň vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami, které upravují práva a povinnosti Trisbee a Uživatele při poskytování platebních služeb (dále jen jako " Obchodní podmínky").

1.2. Základní pojmy

1.2.1. "Trisbee" je řádně registrovaným poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu na základě povolení uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Česká národní banka je také orgánem dohledu nad činností Trisbee v oblasti poskytovaných platebních služeb.

1.2.2. "Uživatelem" se rozumí každý, kdo využívá platební služby poskytované Trisbee a za účelem uzavření smluvního vztahu poskytl Trisbee své identifikační údaje a vyjádřil souhlas s těmito Obchodními podmínkami, případně splnil další podmínky stanovené zákonem pro poskytování zvolené platební služby.

1.2.3. "Obchodníkem" se rozumí subjekt, který s Trisbee uzavřel smlouvu o poskytování platebních služeb spočívajících v přijímání bezhotovostních plateb od třetích osob - zákazníků obchodníka (dále jen jako " Obchodník") a splnil veškeré smluvní a zákonné podmínky pro poskytování služby přijímání bezhotovostních plateb.

1.2.4." Klientem Obchodníka" se rozumí každý, kdo prostřednictvím platebního systému Trisbee , a to pomocí mobilní nebo webové aplikace Trisbee (dále jen jako " Aplikace") nebo s využitím přístupu k serveru provozovatele přes rozhraní pro programování (dále jen jako " API"), platí Obchodníkovi za zboží a služby , ale jinak aktivně nevyužívá další platební služby poskytované Trisbee (Aplikace zde slouží jako platební terminál pro Obchodníka).

1.3. Platební služby Trisbee

1.3.1. Trisbee poskytuje Uživateli tyto služby:

a) odesílání plateb

 • pomocí mobilní nebo webové Aplikace (prostřednictvím veřejné mobilní sítě) nebo
 • pomocí přístupu k serveru Trisbee přes rozhraní pro programování aplikací (API).
 • Uživatel může prostřednictvím Trisbee odesílat platby Obchodníkovi za nákup zboží a služeb. Odesílání plateb je možné pouze v rámci platebního systému Trisbee, tzn. platbu nelze odeslat, pokud se nejedná o platbu ve prospěch registrovaného Obchodníka.

b) vedení platebního účtu (top-up účet, dále jen jako "Platební účet") - virtuální účet vedený pro Uživatele, který se rozhodl využívat tuto platební službu Trisbee. Na Platební účet si Uživatel může převádět finanční prostředky ze svého bankovního účtu vedeného u příslušného bankovního ústavu formou bankovního převodu nebo prostřednictvím (debetní nebo kreditní) platební karty. Finanční prostředky vedené na Platebním účtu může Uživatel používat k odesílání plateb Obchodníkům za zboží nebo služby.

1.3.2. Uživateli a Klientovi Obchodníka, i když mají nainstalovanou Aplikaci, ani Uživateli, který má veden u Trisbee Platební účet, neposkytuje Trisbee žádnou platební službu v situaci, kdy Uživatel nebo Klient Obchodníka pomocí Aplikace nebo API platí Obchodníkovi registrovanému v platebním systému Trisbee. V tomto případě slouží Aplikace nebo API jako platební terminál Obchodníka a nejedná se tak o platební službu pro Klienta Obchodníka a Uživatele.

ČÁST 2 – PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE A TRISBEE

2.1. Podmínky používání Aplikace Uživatelem

2.1.1. Trisbee vyvíjí a provozuje Aplikaci, prostřednictvím které může Uživatel provádět platební transakce spočívající v odesílání plateb Obchodníkům.

2.1.2. Trisbee uděluje Uživateli nevýhradní, nepřevoditelnou a bezúplatnou licenci, tj. právo k užívání Aplikace, a to v souladu s těmito Obchodními podmínkami, případně v souladu s podmínkami platformy, ze které byla Aplikace stažena. Licence se vztahuje také na všechny pozdější verze Aplikace, které jsou poskytnuty Uživateli, pokud není současně s novou verzí Aplikace poskytována nová licence k užití Aplikace.

2.1.3. Uživatel nesmí samostatně rozšiřovat, vydávat nebo jinak předávat Aplikaci dalším osobám, tato je dostupná ke stažení prostřednictvím Google Play nebo Apple Appstore. Uživatel je srozuměn s tím, že Aplikace nebyla vytvořena pro individuální potřeby konkrétního Uživatele, ale že byla vytvořena pro univerzální využití.

2.1.4. Stažením Aplikace (případně využitím webové Aplikace) bere Uživatel na vědomí, že Trisbee tím získává přístup k některým informacím zařízení, na kterém má Uživatel Aplikaci nainstalovanou (nebo na kterém Aplikaci používá). Jedná se zejména o informace jako je IP adresa, jméno zařízení, verze operačního systému a geolokace. V některých případech má Trisbee přístup k informacím zařízení jen za předpokladu, že tuto funkci Uživatel v zařízení povolí.

2.1.5. Stažením Aplikace Uživatel souhlasí s tím, že nebude:

 • provádět operace spočívající v překladu, úpravách, modifikacích, obcházení, zpětném inženýrství, rozkládání, rozebírání, vytváření derivátů nebo jiných zásazích do jakéhokoliv prvku Aplikace, nebo asistovat jiné osobě ve výše popsaných jednáních,
 • používat Aplikaci nezákonným způsobem, k nelegálním účelům, způsobem, který je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo zacházet s Aplikací podvodným nebo lstivým způsobem jako je hacking, vkládání poškozujících kódů nebo škodlivých dat do Aplikace nebo operačního systému,
 • pokoušet se instalovat nebo používat Aplikaci na jakémkoliv zařízení, na kterém byla protiprávním způsobem prolomena nemožnost instalace nedovoleného softwaru nebo v němž je možnost instalace kontrolovaně omezena,
 • shromažďovat nebo sbírat informace a/nebo data z Aplikace nebo ze systému Trisbee anebo pokoušet se o dešifrování jakéhokoli přenosu na nebo ze serverů provozujících platební služby,
 • nahrávat jakýkoliv obsah, který je nebo může být shledán násilným, výhružným, schopným vyvolat rasovou nenávist, porušením důvěrnosti nebo soukromí, diskriminujícím, pomlouvačným, zneužívajícím, nezákonným, pornografickým, obscénním, nešlušným, znesvěcujícím nebo pokud může jinému způsobit obtíže nebo nepohodlí.

2.1.6. Poskytování platebních služeb Uživateli není nárokovatelné, Trisbee je oprávněno poskytování služby Uživateli neumožnit nebo ji ukončit, a to i v případě, že Uživatel splnil všechny stanovené podmínky.

2.1.7. Trisbee je oprávněno znemožnit Uživateli využívání služeb Trisbee (ukončit poskytování platebních služeb) včetně používání Aplikace, pokud je Aplikace Uživatelem používána nezákonným nebo nemorálním způsobem, pokud Uživatel používá útočné, obscénní, vulgární, neuctivé nebo pomlouvačné výrazy vůči Trisbee nebo vůči jakýmkoli pracovníkům nebo představitelům jednajícím v zastoupení Trisbee, anebo v případě, že Uživatel zásadním způsobem poruší tyto Obchodní podmínky. Trisbee je dále oprávněno znemožnit Uživateli využívání platebních služeb, pokud je prohlášen úpadek Uživatele, je vůči němu vedeno insolvenční nebo exekuční řízení. K ukončení využívání platebních služeb přistoupí Trisbee také v případě, že Uživatel zemře nebo je prohlášen za mrtvého příslušným orgánem státu Uživatele.

2.1.8. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Uživatelem a Trisbee doporučuje Trisbee Uživateli z důvodu bezpečnosti a ochrany odstranit Aplikaci ze všech zařízení Uživatele.

2.1.9. Zabezpečení Aplikace je provedeno primárně na základě PIN kódu. PIN kód pro vstup do Aplikace si volí sám Uživatel v rámci procesu aktivace Aplikace dle čl. 2.2. Obchodních podmínek. Současně je Uživateli doporučeno zapnout si na svém zařízení funkci biometrického ověření pro vstup do Aplikace (Touch ID, Face ID). Uživatel je zodpovědný za zabezpečení svého mobilního zařízení a aktivaci všech bezpečnostních prvků pro vstup do zařízení a Aplikace tak, aby nikdo třetí nemohl bez souhlasu Uživatele získat přístup do Aplikace. Porušení těchto pokynů může mít významný vliv na vyřízení případné reklamace platby Uživatelem.

2.2. Instalace Aplikace a podmínky využívání platebních služeb Trisbee

2.2.1. Trisbee poskytuje Aplikaci ke stažení přes Google Play (pro android) a Apple Appstore (pro iOS) nebo jako webovou Aplikaci. Pro instalaci či využití Aplikace je nutné vlastnit mobilní telefon s podporovaným operačním systémem, SIM kartu mobilního operátora poskytujícího služby v rámci EU a připojení k internetu. Uživateli musí být minimálně 18 let a musí mít otevřený bankovní účet vedený na jeho jméno u důvěryhodné bankovní instituce (domácí nebo zahraniční působící na území EHP).

2.2.2. Při prvním spuštění Aplikace je Uživatel povinen zadat požadované základní identifikační údaje a případně další nezbytné údaje (např. stát, ve kterém bude Uživatel Aplikaci používat a měnu, ve které budou prováděny platební transakce). Pro spuštění Aplikace je zapotřebí výslovné potvrzení Uživatele, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Uživatel také potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů v Trisbee. Na volbě Uživatele pak je, zda souhlasí, aby mu Trisbee zasílalo obchodní sdělení a své newslettery. Poté je Aplikace aktivována.

2.2.3. Uživatel si následně může zřídit Platební účet. Z tohoto Platebního účtu pak budou prováděny úhrady plateb zadaných Uživatelem v Aplikaci.

2.2.4. Před provedením platby je Uživatel povinen dobít svůj Platební účet alespoň takovou částkou, aby bylo možné provést Uživatelem zamýšlenou platbu, případně Uživatel může svůj Platební účet dobít libovolnou vyšší částkou. V Aplikaci nelze zadat příkaz k provedení platby ve výši, která přesahuje zůstatek Uživatele na Platebním účtu. Dobití Platebního účtu je popsáno v části 2.4. těchto Obchodních podmínek.

2.2.5. Trisbee může Uživateli poskytnout jako počáteční bonus určitou částku zdarma, bez povinnosti tuto částku Trisbee splatit, a to pokud Uživatel splní všechny stanovené podmínky udělení počátečního bonusu. Stejně tak může Trisbee Uživateli poskytnout určitou sumu jako bonus za doporučení produktu Trisbee. Částku počátečního bonusu a/nebo bonusu za doporučení lze využít pouze pro úhrady za zboží a služby Obchodníka registrovaného u Trisbee. Informaci o udělení počátečního bonusu a/nebo bonusu za doporučení a jejich výši nalezne Uživatel přímo v Aplikaci. Podmínky udělení počátečního bonusu a/nebo bonusu za doporučení včetně jejich výše jsou uvedeny v ceníku Trisbee zveřejněném na webových stránkách www.trisbee.com.

2.3. Identifikace Uživatele

2.3.1. Vzhledem k tomu, že Trisbee jako registrovaná platební instituce poskytuje Uživateli finanční služby, je povinna shromáždit o Uživateli a zprostředkovaných transakcích informace, které jsou vyžadovány příslušnými zákony, a to zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen " AML zákon"), ale i jinými zákony. Veškeré takto shromážděné informace Trisbee zpracovává a archivuje pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné a využívá je výlučně pro potřeby plnění zákonných povinností. Více o zpracování a uchovávání údajů o Uživateli najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.

2.3.2. Pokud je zákonnou podmínkou poskytnutí platební služby provedení identifikace Uživatele, nemůže Trisbee poskytnout Uživateli požadované platební služby bez ověření jeho totožnosti a bez ověření dalších zákonem stanovených údajů týkajících se Uživatele.

2.3.3. Provedení identifikace spočívá v

(i) ověření totožnosti Uživatele na základě Uživatelem sdělených údajů a předložených identifikačních dokladů

(ii) ověření existence bankovního účtu vedeného na jméno Uživatele a

(iii) provedení verifikační platby prostřednictvím bankovního účtu Uživatele dle (ii).

2.3.4. Identifikačním procesem provede Trisbee Uživatele buďto přímo v Aplikaci, případně prostřednictvím e-mailových zpráv obsahujících příslušné instrukce a pokyny. V případě nejasností týkajících se procesu identifikace může Uživatel využít Trisbee zákaznickou podporu, kontakty jsou uvedeny jak v Aplikaci, tak na webové stránce www.trisbee.com.

2.3.5. Identifikaci provádí Trisbee bez zbytečného odkladu poté, co od Uživatele obdrží potřebné údaje a dokumenty. Po provedení identifikace Uživatele rozhodne Trisbee o schválení či neschválení Uživatele. O výsledku provedené identifikace je Uživatel informován přímo v Aplikaci, případně prostřednictvím e-mailové zprávy. Schválení Uživatele je nenárokové a je vždy na uvážení Trisbee, a to na základě konkrétních individuálních okolností každého jednotlivého Uživatele.

2.3.6. Trisbee je v odůvodněných případech, na základě novelizace zákonných požadavků nebo v rámci pravidelné nebo náhodné kontroly, oprávněno i v průběhu trvání smluvního vztahu provést identifikaci Uživatele. Uživatel je povinen se v takových případech podrobit provedení další identifikace, přičemž předchozí schválení Uživatele nemá žádný vliv na výsledek další prováděné identifikace.

2.3.7. Trisbee je oprávněno rozhodnout o neschválení Uživatele, případně následně využívání platebních služeb Uživateli dočasně zablokovat, ukončit nebo omezit v případě, že

(i) Uživatel nedodá informace a podklady nezbytné pro provedení identifikace dle zákona,

(ii) na základě prověření informací a podkladů dodaných Uživatelem dospěje Trisbee k závěru, že Uživatel nesplňuje podmínky pro poskytnutí platební služby dle čl. 2.2.1. těchto Obchodních podmínek,

(iii) na základě prověření veškerých informací a podkladů dodaných Uživatelem lze důvodně pochybovat o pravdivosti a pravosti Uživatelem uvedených skutečností a dodaných dokladů anebo má Trisbee důvodné pochybnosti o důvěryhodnosti osoby Uživatele,

(iv) poskytování platební služby Uživateli je způsobilé přivodit Trisbee újmu, a to jak majetkovou (riziko finanční ztráty, riziko odpovědnosti za škodu způsobenou obchodním partnerům, třetí osobě, apod.), tak nemajetkovou (riziko poškození dobré pověsti Trisbee, riziko poškození obchodních vztahů Trisbee s třetími subjekty, apod.),

(v) poskytování platebních služeb Uživateli, případně provedení konkrétní platební transakce zadané Uživatelem, se neslučuje s morálními, obecně lidskými či obchodními hodnotami, na jejichž zachování je společnost Trisbee nucena trvat.

Důvody neschválení Uživatele, ukončení poskytování platebních služeb, dočasnou blokaci nebo omezení poskytování platebních služeb, případně odmítnutí provedení konkrétní platební transakce sdělí Trisbee Uživateli pouze takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby Trisbee ochránilo obsah svého ověřovacího procesu za účelem zajištění jeho efektivity.

2.4. Dobití Platebního účtu a provádění plateb z Platebního účtu v Aplikaci

2.4.1. Pro dobití Platebního účtu, ze kterého budou prováděny úhrady plateb zadaných Uživatelem v Aplikaci, je Uživatel povinen nejprve nastavit v Aplikaci způsob dobití. Dobití Platebního účtu může Uživatel provést:

(i) převodem z bankovního účtu Uživatele vedeného u příslušného bankovního ústavu, anebo

(ii) prostřednictvím zvolené (debetní nebo kreditní) platební karty Uživatele vydané k bankovnímu účtu Uživatele vedenému u jeho bankovního ústavu, případně vydané jiným subjektem s oprávněním k vydávání platebních karet.

V obou případech je Uživatel přímo v Aplikaci proveden všemi kroky dobití Platebního účtu podle jím zvoleného způsobu dobití. Trisbee nezaručuje, že budou vždy přístupné všechny uvedené způsoby dobití Platebního účtu.

2.4.2. Jakmile je Uživatelem zvolená částka připsána na bankovní účet Trisbee určený pro poskytování platebních služeb, zajistí Trisbee v co nejkratším možném čase, nejpozději do následujícího pracovního dne, připsání příslušné částky na Platební účet Uživatele. Úspěšné dobití Platebního účtu je oznámeno Uživateli přímo v Aplikaci a současně je Uživateli navýšen zůstatek Platebního účtu v Aplikaci. Po dobití Platebního účtu je možné provádět platební transakce (až do výše zůstatku na Platebním účtu).

2.4.3. Uživatel může prostřednictvím Aplikace odesílat platby Obchodníkovi za nákup zboží a služeb.

2.4.4. Uživatel zadává v Aplikaci příkazy k provedení platební transakce tak, že zvolí Obchodníka a v dalším kroku zadá částku platby. Zvolit Obchodníka registrovaného u Trisbee je možné buďto vyhledáním v seznamu Obchodníků anebo naskenováním QR kódu Obchodníka. Po zadání částky platby potvrdí Uživatel svou volbu tlačítkem "Zaplatit".

2.4.5. Uživatel bere na vědomí, že v Aplikaci mohou být nastaveny maximální limity pro platby dle aktuálních ustanovení AML zákona, případně též bezpečnostní limity stanovené Trisbee z důvodu prevence podvodných platebních transakcí. Limity plateb, pokud jsou Trisbee aktuálně stanovené, jsou zveřejněny na webových stránkách www.trisbee.com, případně je o nich Uživatel informován v Aplikaci nebo e-mailem.

2.4.6. Poté, co Uživatel zadá v Aplikaci příkaz k provedení platby, je transakce zaevidována v systému Trisbee a do několika vteřin je Uživateli v Aplikaci potvrzeno úspěšné přijetí příkazu k úhradě anebo jeho nepřijetí - v takovém případě je uveden i důvod nepřijetí příkazu k úhradě. Potvrzení o přijetí příkazu k úhradě je vždy doprovázeno jedinečným kódem transakce.

2.4.7. Po úspěšném přijetí příkazu k úhradě provede Trisbee vždy prověření transakce z pohledu příslušných ustanovení AML zákona, tj. prověří, zda se nejedná o podezřelou platební transakci, a dále ověří, na základě dostupných informací o Uživateli a příjemci platby, případně dalších informací, zda se nejedná o rizikovou transakci z pohledu možného spáchání podvodu. Pokud je platební transakce ověřena, přičemž lze dospět k závěru, že nejde o podezřelou nebo rizikovou platbu, zpracuje Trisbee příkaz k úhradě Uživatele, a to tak, že odečte z Platebního účtu Uživatele zadanou částku a tuto částku odesílá ve prospěch zvoleného Obchodníka dle čl. 2.4.8. Obchodních podmínek. V opačném případě, tj. v případě, že platební transakci je na základě ověření nutné považovat za podezřelou nebo rizikovou, postupuje Trisbee dle čl. 2.5. těchto Obchodních podmínek.

2.4.8. Příjemcem platby je:

(i) Obchodník, kterému Uživatel prostřednictvím Aplikace platí za nabízené zboží nebo služby.

V tomto případě je Obchodníkovi formou notifikace v aplikaci pro přijímání plateb Trisbee ("Aplikace Business") ihned poté, co Uživatel v Aplikaci úspěšně zadá příkaz k úhradě, oznámena zaevidovaná platba v částce zadané Uživatelem. Obchodník obdrží totožný jedinečný kód transakce, kterým je identifikován příkaz k úhradě v Aplikaci Uživatele. Obchodníkovi zasílá Trisbee platbu Uživatele nejpozději následující pracovní den po úspěšném zadání platby Uživatelem.

2.5. Podezřelé a rizikové transakce

2.5.1. V případě, že Trisbee po ověření platební transakce zadané Uživatelem v Aplikaci (po zadání příkazu k úhradě) v souladu s čl. 2.4.7. Obchodních podmínek dospěje k závěru, že platební transakce je podezřelá a/nebo riziková (existuje důvodné podezření z páchání podvodu),

(i) je zpracování transakce okamžitě pozastaveno

a současně

(ii) Trisbee bez prodlení kontaktuje Uživatele a/nebo zvoleného příjemce platby s žádostí o sdělení dalších skutečností k zadanému platebnímu příkazu a doložení dokumentů vztahujících se k transakci. Trisbee kontaktuje uvedené osoby telefonicky a/nebo formou SMS a/nebo e-mailovou zprávou s tím, že může zvolit kterýkoliv nebo všechny způsoby tak, aby učinilo vše pro to, aby kontaktovanou osobu co nejrychleji zastihlo.

Důvodem prověřování zadaného příkazu k úhradě je především plnění zákonných povinností vztahujících se na Trisbee (jako na povinnou platební instituci) dle AML zákona a dále také ochrana vlastních oprávněných zájmů společnosti jakožto podnikatele před pácháním podvodného jednání, ať už je toto pácháno vůči Trisbee nebo prostřednictvím Trisbee. Účelem prověřování je získání dodatečných informací a podkladů, na základě kterých může Trisbee učinit rozhodnutí o dalším zpracování zadaného platebního příkazu či odmítnutí platebního příkazu.

2.5.2. Uživatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Trisbee je oprávněno žádat Uživatele a/nebo jím zvoleného příjemce platby, aby sdělili skutečnosti vztahující se k Uživatelem zadanému platebnímu příkazu v Aplikaci a doložili veškeré relevantní doklady týkající se tohoto platebního příkazu. Uživatel i zvolený příjemce platby jsou povinni poskytnout Trisbee řádnou a včasnou součinnost. Řádnou součinností je myšleno poskytnutí úplných, nezkreslených a pravdivých informací a podkladů týkajících se prověřované platební transakce. Za včasnou je považována součinnost poskytnutá bez prodlení, nejpozději však do konce 3. pracovního dne po dni, ve kterém Trisbee dotčené osoby prokazatelně o součinnost požádalo.

2.5.3. V případě, že jsou Uživatel a Uživatelem zvolený příjemce platby, nebo i jen jeden z nich, do konce lhůty stanovené v předcházejícím čl. 2.5.2. Obchodních podmínek nekontaktní nebo neposkytnou k ověřované platební transakci žádné informace a podklady anebo poskytnou nedostatečné, zkreslené či zavádějící informace a podklady, může Trisbee ověřovanou platební transakci v tomto důsledku považovat za podezřelou a rizikovou. Trisbee je v takovém případě oprávněno rozhodnout o zamítnutí zprocesování Uživatelem zadaného příkazu k úhradě. Rozhodnutí o zamítnutí zprostředkovat platební transakci oznámí Trisbee bez prodlení Uživateli, případně i zamýšlenému příjemci platby. Částka zadaná Uživatelem v platebním příkazu a zablokovaná Trisbee pro tuto platební transakci, není Uživateli odečtena z jeho Platebního účtu a je následně uvolněna pro další platby Uživatele.

2.5.4. Za situace, kdy Uživatel, případně i Uživatelem zvolený příjemce platby, poskytnou ve lhůtě dle čl. 2.5.2. Obchodních podmínek úplné, nezkreslené a pravdivé informace a podklady týkající se prověřované platební transakce, rozhodne Trisbee na základě posouzení všech skutečností a dokumentů bez zbytečného odkladu o:

(i) dokončení zpracování Uživatelem zadaného platebního příkazu tak, aby platba byla zaslána nebo připsána ve prospěch Uživatelem zvoleného příjemce platby v souladu s čl. 2.4.8. Obchodních podmínek, jestliže pochybnosti o platební transakci byly na základě dodaných informací a podkladů rozptýleny,

anebo

(ii) zamítnutí zprostředkování předmětné platební transakce , jestliže na základě dodaných informací a podkladů učinilo Trisbee závěr, že platební transakce je podezřelá a/nebo riziková. Rozhodnutí o zamítnutí zprostředkovat platební transakci oznámí Trisbee bez prodlení Uživateli, případně i zamýšlenému příjemci platby. Částka zadaná Uživatelem v platebním příkazu a zablokovaná Trisbee pro tuto platební transakci, není Uživateli odečtena z jeho Platebního účtu a je následně uvolněna pro další platby Uživatele.

2.6. Reklamace zadaného platebního příkazu nebo přijaté platby, storno a vrácení platby

2.6.1. Trisbee považuje všechny příkazy k provedení platební transakce zadané v Aplikaci za příkazy zadané přihlášeným Uživatelem Aplikace nebo osobou pověřenou tímto Uživatelem, pokud sám Uživatel neoznámí Trisbee, že tomu tak není.

2.6.2. Pokud má Uživatel za to, že konkrétní platební transakce, která byla provedena na vrub Platebního účtu Uživatele, nebyla zadána v Aplikaci Uživatelem, ani jím pověřenou osobou, anebo že sice byla zadána v Aplikaci Uživatelem nebo jím pověřenou osobou, avšak byla zadána ve prospěch jiného subjektu nebo v jiné částce platby než byla následně ze strany Trisbee zpracována, může tuto platební transakci u Trisbee reklamovat.

2.6.3. Reklamaci konkrétní platební transakce je Uživatel oprávněn u Trisbee uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu reklamace dozvěděl, nejpozději však ve lhůtě do 13 měsíců ode dne, kdy byl platební příkaz Uživateli v Aplikaci potvrzen jako přijatý, nebo, pokud v Aplikaci Uživatele nebylo potvrzeno přijetí příkazu Uživatele k úhradě, a přesto byla taková transakce na vrub Platebního účtu Uživatele provedena, do 13 měsíců ode dne provedení takové platební transakce.

2.6.4. Trisbee může vyžadovat vyplnění formuláře sloužícího pro reklamaci platební transakce. Pokud není tento formulář k dispozici, pak je Uživatel povinen uvést v reklamaci alespoň tyto údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail Uživatele),
 • označení transakce , které se reklamace týká - uvedení jedinečného kódu transakce (pokud Uživatel kód transakce obdržel), data a částky transakce
 • důvod(y), proč podává reklamaci
 • popis okolností týkající se reklamované platební transakce
 • jaké nápravy se domáhá.

Reklamaci podává Uživatel elektronicky e-mailem na support@trisbee.com nebo listinně na adrese: Trisbee s.r.o., Kamenická 33, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00 , případně také elektronicky datovou schránkou - ID DS Trisbee s.r.o.: ghwkp68.

2.6.5. Pokud reklamace podaná Uživatelem obsahuje všechny údaje nezbytné k tomu, aby mohla být ze strany Trisbee prověřena (čl. 2.6.4. Obchodních podmínek), je Trisbee povinno vyřídit reklamaci do 1 měsíce ode dne, kdy byla reklamace Uživatele prokazatelně doručena Trisbee. Trisbee vždy informuje Uživatele o tom, že reklamace Uživatele byla Trisbee doručena a kdy se tak stalo, že byla zaevidována a bude vyřízena ve lhůtě 1 měsíce. V případě, že v reklamaci podané Uživatelem chybí údaje, bez nichž není možné reklamovanou platební transakci prověřit, případně je potřeba, aby Uživatel některé skutečnosti vyjasnil nebo doložil relevantní dokumenty, kontaktuje Trisbee Uživatele za účelem doplnění takových skutečností a dokumentů. V tom případě může být lhůta pro vyřízení reklamace adekvátně prodloužena o dobu, po kterou Trisbee vyčkává sdělení dalších skutečností a doložení podkladů nezbytných pro vyřízení reklamace od Uživatele. Pokud Uživatel k výzvě Trisbee nesdělí další skutečnosti a nedoloží další nezbytné dokumenty ani ve lhůtě 1 měsíce od výzvy doručené ze strany Trisbee, aniž by uvedl důvod prodlení a případně požádal o náhradní termín ke sdělení a doložení dalších skutečností, Trisbee řízení o předmětné reklamaci zastaví a toto Uživateli oznámí. Pro případ, že z podané reklamace nebude zřejmé, kdo ji podává a dotyčný neuvedl ani své kontaktní údaje, není Trisbee povinno se předmětnou reklamací zabývat.

2.6.6. Po prošetření všech skutečností a prověření dokumentů dodaných Uživatelem k podané reklamaci, případně skutečností a dokumentů z interní evidence Trisbee, rozhodne Trisbee o vyřízení reklamace tak, že reklamaci shledá

(i) oprávněnou a reklamaci proto vyhoví, tj. sdělí Uživateli, že jeho reklamace je oprávněná a učiní bez prodlení veškeré nezbytné kroky vedoucí k odstranění reklamovaného stavu platební transakce, přičemž tyto kroky se mohou lišit v závislosti na povaze reklamace

nebo

(ii) neoprávněnou a reklamaci proto zamítne, tj. sdělí Uživateli, že jeho reklamace byla shledána neoprávněnou a uvede podstatné důvody vedoucí k učiněnému rozhodnutí o neoprávněnosti reklamace

nebo

(iii) oprávněnou pouze částečně a reklamaci proto vyhoví pouze částečně, tj. sdělí Uživateli, že jeho reklamace je oprávněná pouze částečně, uvede v které části a bez prodlení učiní veškeré nezbytné kroky vedoucí k odstranění důvodně reklamovaného stavu platební transakce (konkrétní kroky se mohou lišit v závislosti na povaze reklamace). Sdělí dále, že ve zbytku byla reklamace shledána neoprávněnou, přičemž současně uvede podstatné důvody vedoucí k učiněnému rozhodnutí o částečné neoprávněnosti reklamace.

2.6.7. Obdobně jako v čl. 2.6.3. a následujících těchto Obchodních podmínek je oprávněn postupovat příjemce platby, pokud má za to, že platba provedená ve prospěch jeho bankovního nebo Platebního účtu není v souladu s příkazem k úhradě zadaným Uživatelem (plátcem) a notifikovaným mu v Aplikaci, příp. v Aplikaci Business, anebo v případě, že neobdržel platbu zadanou Uživatelem v Aplikaci.

2.6.8. Pokud Uživatel žádá storno jím zadaného příkazu k úhradě , pokud se jedná o transakci, která ještě nebyla ze strany Trisbee zpracována, anebo o vrácení platby , která již byla zpracována a částka platby odeslána nebo připsána příjemci, je Uživatel povinen uvést

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail Uživatele),
 • označení transakce , které se má storno nebo vrácení týkat - uvedení jedinečného kódu transakce, data a částky transakce
 • důvod(y), pro které žádá o storno platebního příkazu nebo vrácení platby.

Žádost o storno platební transakce lze podat pouze v den, kdy byla předmětná platební transakce zadána Uživatelem ve prospěch příjemce, pokud však následuje sobota, neděle nebo svátek, je možné podat žádost o storno platební transakce do konce toho dne, po kterém následuje pracovní den. Žádost o vrácení platby lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne zadání platebního příkazu Uživatelem. Žádost o storno platební transakce nebo vrácení platby podává Uživatel elektronicky e-mailem na support@trisbee.com , listinně na adrese: Trisbee s.r.o., Kamenická 33, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00 , případně elektronicky datovou schránkou - ID DS Trisbee s.r.o.: ghwkp68.

2.6.9. Trisbee je oprávněno v takovém případě žádost o storno platební transakce nebo vrácení platby a její důvody prověřit u zadaného příjemce platby. Pokud příjemce platby se stornem nebo vrácením předmětné platby nesouhlasí a současně sdělí skutečnosti, případně doloží dokumenty, na základě jejichž prvotního posouzení lze jeho nesouhlas považovat za důvodný, pak Trisbee storno platební transakce ani vrácení platby zadané Uživatelem neprovede. Trisbee neprovede k žádosti Uživatele storno platební transakce ani vrácení platby též v případě, že se příjemce platby k žádosti o vyslovení souhlasu se stornem platební transakce nebo vrácení platby nevyjádří do 3 dnů ode dne odeslání žádosti příjemci platby. Uživatel je následně odkázán na řešení záležitosti s příjemcem platby.

2.6.10. Storno platební transakce a vrácení platby provede Trisbee k žádosti Uživatele jen s výslovným souhlasem příjemce platby. Pokud příjemce platby se stornem konkrétní platební transakce anebo vrácením platby souhlasí, je zároveň povinen, pokud mu již byla platba připsána na jeho bankovní či Platební účet, vrátit částku platby na bankovní účet Trisbee, ze kterého tuto platbu obdržel. Poté, co je platba vrácena Trisbee, připíše předmětnou částku platby Trisbee zpět na Platební účet Uživatele, a to nejpozději následující pracovní den poté, co byla příjemcem vrácená platba připsána na bankovní účet Trisbee.

2.7. Poplatky

2.7.1. Trisbee neúčtuje Uživateli žádné poplatky za poskytované platební služby.

ČÁST 3 – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

3.1. Odpovědnost za újmu

3.1.1. Uživatel je plně odpovědný za jakoukoliv újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou jeho jednáním Trisbee, osobám spřízněným s Trisbee podílejících se na zprostředkování platebních služeb, případně i příjemcům plateb, pokud tuto újmu způsobí Uživatel

(i) úmyslným podvodným jednáním,

(ii) nedbalostním jednáním spočívajícím např. v nedostatečném zabezpečení zařízení, v němž je nainstalovaná Aplikace nebo nedostatečném zabezpečení Aplikace tak, že třetí osoba může provádět platební transakce v Aplikaci bez oprávnění uděleného Uživatelem,

(iii) tím, že Trisbee neoznámí skutečnosti týkající se neoprávněně zadaných platebních transakcí osobou odlišnou od Uživatele, pokud se o nich Uživatel dozví, nebo se o nich při náležité péči dozvědět měl a mohl.

3.1.2. Trisbee plně odpovídá Uživateli za řádné a včasné zprostředkování Uživatelem úspěšně zadané platební transakce (platebního příkazu), za předpokladu, že platební transakce není shledána podezřelou a/nebo rizikovou. Neodpovídá však za újmu, která vznikla

(i) v důsledku okolností, které Trisbee nemohlo ani s náležitou péčí předvídat ani je ovlivnit (tzn. vyšší moc),

(ii) plněním právních povinností uložených Trisbee,

(iii) jednáním subjektu odlišného od Trisbee, které Trisbee nemohlo ani s náležitou péčí nijak předvídat ani ovlivnit, a proto ho nelze přičítat Trisbee - např. jednáním bankovního ústavu odpovědného za zúčtování platby, jednáním telefonního operátora poskytujícího telefonické a internetové připojení,

(iv) jednáním Trisbee, které představuje běžný postup při zprostředkování platebních služeb, kterého si musí být Uživatel vědom na základě seznámení se s obsahem těchto Obchodních podmínek.

3.1.3. Trisbee není žádným způsobem odpovědno za bezpečnost, zákonnost, kvalitu nebo jiné vlastnosti zboží nebo služeb, jejichž nákup byl proveden platbou prostřednictvím Trisbee. V případě, že na základě reklamace zboží a služeb podané Uživatelem u příjemce platby má být vrácena cena zboží a služeb (případně i částečně) uhrazená původně prostřednictvím Aplikace, může Trisbee zprostředkovat vrácení příslušné částky dle dohody Uživatele a příjemce platby ve prospěch Platebního účtu Uživatele, ale pouze v případě jejich oboustranného výslovného souhlasu a současně až poté, co bude příjemcem platby vrácena předmětná částka uznané reklamace (maximálně do výše původní platby) na bankovní účet Trisbee, ze kterého byla příjemci původně vyplacena.

3.2. Doručování

3.2.1. Trisbee doručuje Uživateli veškerá sdělení, oznámení či písemnosti především na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem v Aplikaci, případně na Uživatelem později sdělenou e-mailovou adresu anebo zprávou v Aplikaci. Písemnost se považuje za doručenou nejpozději dnem následujícím po jejím odeslání Uživateli.

3.2.2. V případě, že záležitost nesnese odkladu (např. ověření podezřelé nebo rizikové transakce) nebo je to vzhledem k situaci běžné a vhodné, bere Uživatel na vědomí, že ho Trisbee může kontaktovat také telefonicky, prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo registrované v Aplikaci Uživatele či na jiném Uživatelem sděleném kontaktním telefonním čísle, prostřednictvím sociální sítě Facebook, nebo případně i jiným vhodným způsobem.

3.2.3. Uživatel může kontaktovat Trisbee prostřednictvím všech dostupných kanálů, které Trisbee uvádí na svých webových stránkách, profilech na sociálních sítích či na jiných komunikačních kanálech spravovaných Trisbee, pokud není pro konkrétní řešení situace v těchto Obchodních podmínkách stanovený konkrétní způsob komunikace a doručování žádostí, sdělení nebo jiných písemností (např. podání reklamace dle čl. 2.6.4. těchto Obchodních podmínek).

3.3. Změny údajů Uživatele

3.3.1. Uživatel je povinen oznámit Trisbee každou změnu svých identifikačních nebo kontaktních údajů (změnu jména, příjmení, e-mailové adresy atd.). V případě plné identifikace Uživatele dle čl. 2.3. Obchodních podmínek je Uživatel povinen oznámit a případně i relevantním dokumentem doložit Trisbee veškeré změny dalších skutečností, které Trisbee u Uživatele ověřovalo v rámci provedené identifikace a které je povinno evidovat o Uživateli z pohledu AML zákona (změnu adresy trvalého bydliště, čísla bankovního účtu, atd.). Pokud byly Uživateli v mezidobí od provedení identifikace vystaveny nové identifikační průkazy (tj. průkaz totožnosti a druhý podpůrný doklad totožnosti předložený Uživatelem v rámci identifikace), je Uživatel povinen tyto Trisbee též doložit.

3.3.2. Změnu(y) údajů je Uživatel povinen oznámit a doložit Trisbee nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně předmětných skutečností.

3.4. Jazyk

3.4.1. Uživatel tímto bere na vědomí, že komunikačním jazykem mezi ním a Trisbee (případně subjekty jednajícími v zastoupení Trisbee) je primárně jazyk, ve kterém má Uživatel nastavené zařízení, v němž má staženou Aplikaci nebo v němž Aplikaci používá, pokud se jedná o jazyk země, ve které Trisbee poskytuje své služby. Pokud je zařízení Uživatele nastavené v jiném jazyce, je komunikačním jazykem mezi Trisbee a Uživatelem angličtina. Uživatel odsouhlasením těchto Obchodních podmínek výslovně potvrzuje, že rozumí jazyku, ve kterém má staženu Aplikaci, příp. ve kterém Aplikaci používá a ve kterém s ním Trisbee komunikuje.

3.4.2. Uživatel si bez ohledu na čl. 3.4.1. těchto Obchodních podmínek může, z možností daných mu na výběr v Aplikaci, zvolit jazyk textu Obchodních podmínek, kterému bez výhrad rozumí a výslovně tak odsouhlasením Obchodních podmínek potvrzuje, že rozumí všem podmínkám poskytování platebních služeb, veškerým svým právům a povinnostem, které Uživateli vyplývají z uzavření smluvního vztahu s Trisbee.

3.4.3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Všechny ostatní jazykové verze těchto Obchodních podmínek jsou vždy překlady české nebo anglické verze. V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi českou, případně anglickou verzí a jinými jazykovými verzemi, má přednost česká, resp. anglická verze.

3.5. Potvrzení podle AML zákona

3.5.1. Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Uživatel potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona. Politicky exponovanou osobou má zákon na mysli fyzickou osobu, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem a dále také osoby blízké či jinak propojené s takovou osobou.

3.5.2. Pokud si Uživatel není jistý, zda a za jakých podmínek může využívat služby Trisbee, může se na Trisbee kdykoliv obrátit s tím, že okolnosti týkající se podmínek stanovených AML zákonem budou Trisbee společně s Uživatelem ověřeny.

3.6. Dostupnost platebních služeb

3.6.1. Trisbee tímto výslovně upozorňuje, že neručí za žádný konkrétní rozsah ani dostupnost platebních služeb Trisbee.

3.6.2. Trisbee je v rámci pravidelné údržby Aplikace a jednotlivých platebních metod, jako například při technologických změnách, technických potížích, při napadení systému zpracování platebních transakcí kybernetickým útokem, v případě významného nárůstu neautorizovaných či podvodných plateb nebo významného poklesu poptávky po některé platební metodě oprávněno omezit, případně přerušit provoz Aplikace nebo některé platební metody. Uživatel nemá právo na náhradu újmy, která by mu mohla vzniknout omezením či přerušením provozu v důsledku popsaných skutečností.

3.6.3. Trisbee učiní vše pro to, aby Uživatele o omezení nebo přerušení provozu Aplikace nebo některé platební metody včas a vhodným způsobem informovalo. V případě plánovaných aktualizací platebního systému informuje Trisbee Uživatele v dostatečném časovém předstihu zejména prostřednictvím e-mailové zprávy nebo zprávy v Aplikaci. V případě neočekávaných událostí omezujících provoz Aplikace nebo některých platebních metod se toto ustanovení neuplatní. Trisbee se však zavazuje vynaložit veškeré úsilí na neprodlené řešení vzniklých neočekávaných omezení některých prvků platebního systému Trisbee a současně o nich průběžně vhodným způsobem informovat Uživatele, pokud je to v daném případě možné.

3.7. Spory

3.7.1. V případě, že Uživatel není spokojený s platebními službami poskytovanými Trisbee v jakémkoliv ohledu, je oprávněn obrátit se se svou stížností přímo na Trisbee, a to zejména e-mailem na support@trisbee.com. Aby se Trisbee mohlo stížností Uživatele zabývat, musí stížnost obsahovat alespoň:

 • identifikační údaje Uživatele (zejména jméno a příjmení Uživatele a jeho telefonní číslo)
 • popis skutečností a důvodů, které jsou předmětem stížnosti a pro které Uživatel stížnost podává,
 • návrh Uživatele na řešení situace, která je důvodem podané stížnosti.

Trisbee potvrdí Uživateli přijetí stížnosti s tím, že tuto obratem prošetří, případně si vyžádá od Uživatele další doplňující informace nebo podklady týkající se podané stížnosti a nejpozději do 15 dnů ode dne doručení stížnosti sdělí Uživateli výsledek prošetření. Lhůta pro prošetření stížnosti se adekvátně prodlužuje o dobu, po kterou Trisbee vyčkává dodání doplňujících informací a/nebo podkladů od Uživatele, které jsou nezbytné pro prošetření a rozhodnutí předmětné stížnosti. Pokud Uživatel není spokojený s rozhodnutím Trisbee o stížnosti, je vždy oprávněn řešit záležitost i jiným dostupným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

3.7.2. V případě vzniku sporu mezi Trisbee a Uživatelem týkajícím se využívání platebních služeb Trisbee, je Uživatel oprávněn se, mimo jiné, obrátit na Finančního arbitra České republiky, se sídlem na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, webové stránky https://finarbitr.cz/cs/.

3.7.3. Uživatel má dále právo obrátit se se stížností na orgán dohledu nad činností Trisbee, jímž je Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1. Více o činnosti ČNB jako orgánu dohledu naleznete zde: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/.

3.7.4. Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3.8. Trvání smlouvy a změny obchodních podmínek

3.8.1. Uzavřením smlouvy dle čl. 1.1. těchto Obchodních podmínek Uživatel potvrzuje, že mu byly před uzavřením smlouvy poskytnuty veškeré potřebné předsmluvní informace důležité pro jeho rozhodnutí uzavřít s Trisbee smlouvu, dále potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy seznámil, že rozumí veškerému obsahu smlouvy a těchto Obchodních podmínek, považuje ho za určitý a srozumitelný, a že jsou mu jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu s Trisbee zcela zřejmá.

3.8.2. Smlouva mezi Uživatelem a Trisbee je uzavřena na dobu neurčitou. Trisbee i Uživatel jsou oprávněni smlouvu kdykoliv vypovědět oznámením druhé smluvní straně. Za výpověď Smlouvy se považuje též ukončení provozu platebního systému Trisbee.

3.8.3. Smlouva je ukončena okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě, že Uživatel nebo Trisbee mají vůči sobě jakékoliv splatné a neuhrazené závazky, tyto závazky jsou smluvní strany povinny vypořádat nejpozději do 1 měsíce ode dne ukončení smlouvy.

3.8.4. Trisbee je oprávněno kdykoliv jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. Vyslovením souhlasu s návrhem změn obchodní podmínek či mlčky tím, že Uživatel nesdělí v předem stanovené lhůtě Trisbee svůj nesouhlas s navrhovaným zněním obchodních podmínek, jsou dohodou stran změněna práva a povinnosti stran tak, jak vyplývá z nových obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude vůči Uživateli účinná za předpokladu, že tato změna byla ze strany Trisbee s dostatečným předstihem oznámena tak, že se Uživatel měl možnost s touto změnou seznámit. Za oznámení změny obsahu obchodních podmínek se považuje oznámení zveřejněné na webových stránkách Trisbee včetně zveřejněného obsahu nových obchodních podmínek za současného upozornění na nové obchodní podmínky v Aplikaci anebo oznámení o změně obchodních podmínek zaslané Uživateli do jeho e-mailové schránky včetně obsahu nových obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek je účinná uplynutím 1 měsíce ode dne oznámení změny, neurčí-li Trisbee v oznámení pozdější účinnost. Pokud Uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, může kdykoliv po oznámení takové změny vypovědět smlouvu, a to nejpozději ke dni předcházejícím dni účinnosti změn obchodních podmínek. Ukončení smlouvy z tohoto důvodu nemá vliv na povinnost Uživatele i Trisbee vypořádat nejpozději do 1 měsíce ode dne ukončení smlouvy do té doby vzniklé splatné a neuhrazené závazky vůči druhé smluvní straně.

3.8.5. Veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti se smluvním vztahem uzavřeným mezi Uživatelem a Trisbee, jehož obsah se řídí těmito Obchodními podmínkami, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k platebnímu službě Trisbee realizován. Případné spory vzniklé mezi Uživatelem a Trisbee budou řešeny před příslušnými soudy České republiky.

3.8.6. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

3.8.7. Uživatel je srozuměn s tím, že Trisbee je oprávněno kdykoli převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s Uživatelem na jiný subjekt. V takovém případě je Trisbee povinno tuto skutečnost oznámit Uživateli předem, přičemž platí, že Uživateli zůstanou i vůči novému subjektu plně zachována všechna jeho práva a povinnosti. Uživatel má v této souvislosti právo smlouvu vypovědět, a to až do dne účinnosti přechodu práv a povinností na nový subjekt.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a jsou účinné od 1. února 2021.