Všeobecné obchodní podmínky Trisbee

Obchodní podmínky pro Uživatele

ČÁST 1 – ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. Uzavření smlouvy s Uživatelem

Tyto obchodní podmínky představují základní obsah smlouvy o poskytování platebních a jiných služeb mezi Trisbee s.r.o., se sídlem Praha 6, Vokovice, K Červenému vrchu 678/1, PSČ 160 00, Česká republika, IČO: 04775660, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 306886 (dále jen jako “Trisbee”) a uživatelem. Smlouva je uzavřena tím, že uživatel využije některou ze služeb poskytovaných Trisbee (dále jen jako “Uživatel”). Práva a povinnosti Trisbee a Uživatele při poskytování služeb se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen jako “Obchodní podmínky”).

1.2. Základní pojmy

1.2.1. “Trisbee” je společností poskytující služby podle těchto Obchodních podmínek. Trisbee je současně řádně registrovaným poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu na základě povolení uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Česká národní banka je orgánem dohlížejícím nad činností Trisbee při poskytování platebních služeb.

1.2.2. “Registrovaným Uživatelem” se rozumí každý, kdo využívá služby poskytované Trisbee a za účelem uzavření smluvního vztahu poskytl Trisbee své identifikační údaje, vyjádřil souhlas s těmito Obchodními podmínkami, případně splnil další podmínky pro poskytování zvolené služby a Trisbee Uživatele registrovalo k využívání služeb.

1.2.3. “Identifikovaným Uživatelem” se rozumí každý, kdo využívá platební nebo jiné služby poskytované Trisbee a za účelem uzavření smluvního vztahu poskytl Trisbee své identifikační údaje, vyjádřil souhlas s těmito Obchodními podmínkami, splnil další podmínky stanovené zákonem pro poskytování platební služby a, současně, Trisbee Uživatele pro poskytování platebních služeb ověřilo, schválilo a registrovalo.

1.2.4. “Klientem Obchodníka” se rozumí každý, kdo prostřednictvím platebního systému Trisbee, a to pomocí mobilní nebo webové aplikace Trisbee (dále jen jako “Aplikace”) nebo s využitím přístupu k serveru provozovatele přes rozhraní pro programování (dále jen jako “API”), platí Obchodníkovi za zboží a služby, ale jinak aktivně nevyužívá jiné služby poskytované Trisbee. Aplikace zde slouží jako platební terminál pro Obchodníka. Na Klienta Obchodníka se vztahují tyto Obchodní podmínky přiměřeně.

1.2.5. “Uživatelem” se rozumí každý, kdo využívá platební nebo jiné služby poskytované Trisbee, s registrací i bez registrace. Uživatelem se tedy rozumí jak Klient Obchodníka, tak Registrovaný a Identifikovaný Uživatel.

1.2.6. “Platebním účtem” se rozumí virtuální účet vedený pro Identifikovaného Uživatele ze strany Trisbee. Na Platební účet si Identifikovaný Uživatel může převádět finanční prostředky ze svého bankovního účtu vedeného u bankovního ústavu formou bankovního převodu anebo prostřednictvím (debetní nebo kreditní) platební karty (dostupnost této služby se může v čase měnit). Finanční prostředky vedené na Platebním účtu může Identifikovaný Uživatel používat k odesílání plateb Obchodníkům za zboží nebo služby.

1.2.7. “Aplikací” se rozumí mobilní nebo webová aplikace Trisbee sloužící pro odesílání plateb. Mobilní aplikace je ke stažení na App Store nebo Google Play. Webová aplikace je přístupná na pay.trisbee.com nebo na trisbee.app.

1.2.8. “Obchodníkem” se rozumí subjekt, který s Trisbee uzavřel smlouvu o poskytování služeb spočívajících v přijímání bezhotovostních plateb od Uživatelů a dalších služeb a splňuje veškeré smluvní a zákonné podmínky pro poskytování služeb.

ČÁST 2 – SLUŽBY PRO UŽIVATELE

2.1. Specifikace služeb pro Uživatele

2.1.1. Trisbee poskytuje Uživateli tyto služby:

a) odesílání plateb

 • pomocí mobilní nebo webové Aplikace nebo
 • pomocí přístupu k serveru Trisbee přes rozhraní pro programování aplikací (API),

b) vedení Platebního účtu (top-up účet) - virtuální účet vedený pro Identifikovaného Uživatele, který se rozhodl využívat tuto platební službu Trisbee. Na Platební účet si Identifikovaný Uživatel může převádět finanční prostředky ze svého bankovního účtu vedeného u příslušného bankovního ústavu formou bankovního převodu nebo prostřednictvím (debetní nebo kreditní) platební karty. Finanční prostředky vedené na Platebním účtu může Identifikovaný Uživatel používat k odesílání plateb Obchodníkům za zboží nebo služby,

c) další služby, jejichž poskytování Trisbee aktuálně nabízí Uživateli na svých webových stránkách www.trisbee.com. Podmínky poskytování těchto služeb mohou být na webu Trisbee uvedeny odděleně od těchto Obchodních podmínek, nicméně takové podmínky poskytování služeb se považují za nedílnou součást těchto Obchodních podmínek, a to po celou dobu jejich platnosti.

2.1.2. Uživatel může prostřednictvím Aplikace odesílat platby Obchodníkovi za nákup zboží a služeb. Provádět platby je možné platební kartou anebo z finančních prostředků uložených na Platebním účtu. Provádět platební transakce prostřednictvím Aplikace lze tedy jak s registrací, tak i bez registrace. Pro poskytování některých služeb je nezbytná registrace (např. platba pomocí uložené platební karty) nebo také identifikace dle čl. 3.3. těchto Obchodních podmínek (např. provádění plateb z Platebního účtu).

2.1.3. Odesílání plateb je možné pouze v rámci platebního systému Trisbee, tzn. platbu nelze odeslat, pokud se nejedná o platbu ve prospěch registrovaného Obchodníka.

2.1.4. Odesílání a přijímání plateb je popsáno v čl. 3.5.1. a 3.5.2. těchto Obchodních podmínek a platí obdobně pro všechny Uživatele.

2.1.5. Uživateli, který není Identifikovaným Uživatelem, neposkytuje Trisbee platební službu v situaci, kdy pomocí Aplikace nebo API platí Obchodníkovi. V tomto případě slouží Aplikace nebo API jako platební terminál Obchodníka.

2.1.6. Poskytování služeb Uživateli není nárokovatelné, Trisbee je oprávněno poskytování služby Uživateli neumožnit nebo ji ukončit, a to i v případě, že Uživatel splnil všechny stanovené podmínky.

2.2. Základní podmínky uzavření smlouvy a registrace Uživatele

2.2.1. Uživateli musí být minimálně 18 let a musí mít otevřený bankovní účet vedený na jeho jméno u důvěryhodné bankovní instituce (domácí nebo zahraniční působící na území EHP).

2.2.2. Platí, že Trisbee je oprávněno požadovat od Registrovaného a Identifikovaného Uživatele sdělení a doložení jeho identifikačních údajů. Důvodem je vznik smluvního vztahu mezi Registrovaným anebo Identifikovaným Uživatelem a Trisbee, dále též dodržení povinností vyplývajících Trisbee ze smluvních vztahů se subjekty podílejícími se na zabezpečení zprostředkování služeb (např. subjekt poskytující službu platební brány) a současně je důvodem i obecná prevence rizik Trisbee jakožto podnikatele. Trisbee vždy požaduje sdělit a doložit pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné z výše uvedených důvodů, přičemž zpracování a archivace všech údajů o Uživateli vždy probíhá v souladu se zákonnými požadavky na základě přísně nastavených vnitřních předpisů Trisbee. Pokud Trisbee Uživatele požádá z výše uvedených důvodů o sdělení a doložení některých údajů, a to i v průběhu smluvního vztahu, je Uživatel zavázán tyto údaje uvést a doložit. Více o zpracování a uchovávání údajů o Uživateli najdete v Zásadách ochrany soukromí.

2.2.3. Trisbee je oprávněno rozhodnout o neschválení registrace a identifikace Uživatele, případně následně využívání platebních nebo jiných služeb těmto Uživatelům dočasně zablokovat, ukončit nebo omezit v případě, že

(i) Uživatel nedodá informace a podklady nezbytné pro provedení registrace,

(ii) Uživatel nedodá informace a podklady nezbytné pro provedení identifikace dle zákona (čl. 3.3. těchto Obchodních podmínek),

(iii) na základě prověření informací a podkladů dodaných Uživatelem dospěje Trisbee k závěru, že Uživatel nesplňuje podmínky pro poskytnutí služby (zejm. čl. 2.2.1. těchto Obchodních podmínek),

(iv) na základě prověření veškerých informací a podkladů dodaných Uživatelem lze důvodně pochybovat o pravdivosti a pravosti Uživatelem uvedených skutečností a dodaných dokladů anebo má Trisbee důvodné pochybnosti o důvěryhodnosti osoby Uživatele,

(v) poskytování služeb Uživateli je způsobilé přivodit Trisbee újmu, a to jak majetkovou (riziko finanční ztráty, riziko odpovědnosti za škodu způsobenou obchodním partnerům, třetí osobě, apod.), tak nemajetkovou (riziko poškození dobré pověsti Trisbee, riziko poškození obchodních vztahů Trisbee s třetími subjekty, apod.),

(vi) poskytování služeb Uživateli, případně provedení konkrétní služby (např. provedení konkrétní platební transakce), se neslučuje s morálními, obecně lidskými či obchodními hodnotami, na jejichž zachování je společnost Trisbee nucena trvat,

(vii) Uživatel využívá služby nezákonným nebo nemorálním způsobem, anebo používá útočné, obscénní, vulgární, neuctivé nebo pomlouvačné výrazy vůči Trisbee nebo vůči jakýmkoli pracovníkům nebo představitelům jednajícím v zastoupení Trisbee,

(viii) Uživatel zásadním způsobem poruší tyto Obchodní podmínky,

(xi) je prohlášen úpadek Uživatele, je vůči němu vedeno insolvenční nebo exekuční řízení, anebo Uživatel zemře nebo je prohlášen za mrtvého příslušným orgánem státu Uživatele.

Důvody neschválení Uživatele, ukončení poskytování služeb, dočasnou blokaci nebo omezení poskytování služeb již Registrovanému nebo Identifikovanému Uživateli, případně odmítnutí provedení konkrétní služby sdělí Trisbee Uživateli pouze takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby Trisbee ochránilo obsah svého ověřovacího procesu za účelem zajištění jeho efektivity.

ČÁST 3 – PLATEBNÍ SLUŽBA A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PLATEBNÍ SLUŽBY

3.1. Podmínky používání Aplikace Uživatelem

3.1.1. Trisbee vyvíjí a provozuje Aplikaci, prostřednictvím které může Uživatel provádět platební transakce spočívající v odesílání plateb Obchodníkům.

3.1.2. Trisbee uděluje Uživateli nevýhradní, nepřevoditelnou a bezúplatnou licenci, tj. právo k užívání Aplikace, a to v souladu s těmito Obchodními podmínkami, případně v souladu s podmínkami platformy, ze které byla Aplikace stažena. Licence se vztahuje také na všechny pozdější verze Aplikace, které jsou poskytnuty Uživateli, pokud není současně s novou verzí Aplikace poskytována nová licence k užití Aplikace.

3.1.3. Uživatel nesmí samostatně rozšiřovat, vydávat nebo jinak předávat Aplikaci dalším osobám, tato je dostupná ke stažení prostřednictvím Google Play nebo Apple App Store či jako webová aplikace. Uživatel je srozuměn s tím, že Aplikace nebyla vytvořena pro individuální potřeby konkrétního Uživatele, ale že byla vytvořena pro univerzální využití.

3.1.4. Stažením Aplikace, případně využitím webové Aplikace, bere Uživatel na vědomí, že Trisbee tím získává přístup k některým informacím zařízení, na kterém má Uživatel Aplikaci nainstalovanou nebo na kterém Aplikaci používá. Jedná se zejména o informace jako je IP adresa, jméno zařízení, verze operačního systému a geolokace. V některých případech má Trisbee přístup k informacím zařízení jen za předpokladu, že tuto funkci Uživatel v zařízení povolí.

3.1.5. Využitím Aplikace Uživatel souhlasí s tím, že nebude:

 • provádět operace spočívající v překladu, úpravách, modifikacích, obcházení, zpětném inženýrství, rozkládání, rozebírání, vytváření derivátů nebo jiných zásazích do jakéhokoliv prvku Aplikace, nebo asistovat jiné osobě ve výše popsaných jednáních,
 • používat Aplikaci nezákonným způsobem, k nelegálním účelům, způsobem, který je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo zacházet s Aplikací podvodným nebo lstivým způsobem jako je hacking, vkládání poškozujících kódů nebo škodlivých dat do Aplikace nebo operačního systému,
 • pokoušet se instalovat nebo používat Aplikaci na jakémkoliv zařízení, na kterém byla protiprávním způsobem prolomena nemožnost instalace nedovoleného softwaru nebo v němž je možnost instalace kontrolovaně omezena,
 • shromažďovat nebo sbírat informace a/nebo data z Aplikace nebo ze systému Trisbee anebo pokoušet se o dešifrování jakéhokoliv přenosu na nebo ze serverů provozujících služby,
 • nahrávat jakýkoliv obsah, který je nebo může být shledán násilným, výhružným, schopným vyvolat rasovou nenávist, porušením důvěrnosti nebo soukromí, diskriminujícím, pomlouvačným, zneužívajícím, nezákonným, pornografickým, obscénním, nešlušným, znesvěcujícím nebo pokud může jinému způsobit obtíže nebo nepohodlí.

3.1.6. Trisbee je oprávněno znemožnit Uživateli využívání služeb Trisbee (ukončit poskytování služeb), pokud je Aplikace Uživatelem používána nezákonným nebo nemorálním způsobem.

3.1.7. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Uživatelem a Trisbee doporučuje Trisbee Uživateli z důvodu bezpečnosti a ochrany odstranit Aplikaci ze všech zařízení Uživatele.

3.2. Registrace Uživatele, podmínky využívání platebních služeb Trisbee

3.2.1. Registrace Uživatele probíhá při prvním spuštění Aplikace v režimu pro přihlášení Uživatele. Uživatel je povinen zadat požadované základní identifikační údaje a případně další nezbytné údaje (např. stát, ve kterém bude Uživatel Aplikaci používat a měnu, ve které budou prováděny platební transakce). Pro spuštění Aplikace je zapotřebí výslovné potvrzení Uživatele, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Uživatel také potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany soukromí. Na volbě Uživatele pak je, zda souhlasí, aby mu Trisbee zasílalo obchodní sdělení a své newslettery. Po ověření telefonního čísla a emailové adresy Uživatele je Aplikace aktivována v režimu pro Registrovaného Uživatele.

3.2.2. Zabezpečení Aplikace je provedeno primárně na základě PIN kódu. PIN kód pro vstup do Aplikace si volí sám Uživatel v rámci procesu aktivace Aplikace, při prvním přihlášení do Aplikace. Současně je Uživateli doporučeno zapnout si na svém zařízení funkci biometrického ověření pro vstup do Aplikace (Touch ID, Face ID), pokud je tato funkce v Aplikaci aktuálně dostupná. Uživatel je zodpovědný za zabezpečení svého mobilního zařízení a aktivaci všech bezpečnostních prvků pro vstup do zařízení a Aplikace tak, aby nikdo třetí nemohl bez souhlasu Uživatele získat přístup do Aplikace. Porušení těchto pokynů může mít významný vliv na vyřízení případné reklamace služby poskytované ze strany Trisbee prostřednictvím Aplikace.

3.2.3. Registrovaný Uživatel si následně může zřídit Platební účet. V rámci zřízení Platebního účtu je požadována další identifikace a nahrání identifikačních dokladů Uživatele. Platby z Platebního účtu nemohou být prováděny bez registrace (viz čl. 3.2.1. těchto Obchodních podmínek) a identifikace (viz část 3.3. těchto Obchodních podmínek) Uživatele.

3.2.4. Před provedením platby z Platebního účtu je Identifikovaný Uživatel povinen dobít svůj Platební účet alespoň takovou částkou, aby bylo možné provést zamýšlenou platbu, případně libovolnou vyšší částkou. V Aplikaci nelze zadat příkaz k provedení platby ve výši, která přesahuje zůstatek na Platebním účtu. Dobití Platebního účtu je popsáno v části 3.4. těchto Obchodních podmínek.

3.3. Identifikace Uživatele

3.3.1. Trisbee je povinno v rámci poskytování platebních služeb (platby prostřednictvím Platebního účtu) shromáždit o Uživateli a zprostředkovaných platebních transakcích informace, které jsou vyžadovány příslušnými zákony, a to zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen “AML zákon”), ale i jinými zákony. Veškeré takto shromážděné informace Trisbee zpracovává a archivuje pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné a využívá je výlučně pro potřeby plnění zákonných povinností. Více o zpracování a uchovávání údajů o Uživateli najdete v Zásadách ochrany soukromí.

3.3.2. Pokud je zákonnou podmínkou poskytnutí platební služby provedení identifikace Uživatele, nemůže Trisbee poskytnout Uživateli platební službu bez ověření jeho totožnosti a bez ověření dalších zákonem stanovených údajů týkajících se Uživatele.

3.3.3. Provedení identifikace spočívá v

(i) ověření totožnosti Uživatele na základě Uživatelem sdělených údajů a předložených identifikačních dokladů

(ii) ověření existence bankovního účtu vedeného na jméno Uživatele a

(iii) provedení verifikační platby prostřednictvím bankovního účtu Uživatele dle (ii).

3.3.4. Identifikačním procesem provede Trisbee Uživatele buďto přímo v Aplikaci, případně prostřednictvím e-mailových zpráv obsahujících příslušné instrukce a pokyny. V případě nejasností týkajících se procesu identifikace může Uživatel využít Trisbee zákaznickou podporu, kontakty jsou uvedeny jak v Aplikaci, tak na webové stránce www.trisbee.com.

3.3.5. Identifikaci provádí Trisbee bez zbytečného odkladu poté, co od Uživatele obdrží potřebné údaje a dokumenty. Schválení Uživatele po provedené identifikaci je nenárokové a je vždy na uvážení Trisbee, a to na základě konkrétních individuálních okolností každého jednotlivého Uživatele.

3.3.6. Trisbee je v odůvodněných případech, na základě novelizace zákonných požadavků nebo v rámci pravidelné nebo náhodné kontroly, oprávněno i v průběhu trvání smluvního vztahu provést identifikaci Uživatele. Uživatel je povinen se v takových případech podrobit provedení další identifikace, přičemž předchozí schválení Uživatele nemá žádný vliv na výsledek další prováděné identifikace.

3.4. Dobití Platebního účtu

3.4.1. Dobití Platebního účtu může Identifikovaný Uživatel provést aktuálními dostupnými metodami, které jsou uvedeny přímo v Aplikaci (zejména dobití převodem z bankovního účtu, kreditní nebo debetní platební kartou apod.).

3.4.2. Jakmile je Identifikovaným Uživatelem zvolená dobíjená částka připsána na bankovní účet Trisbee určený pro poskytování platebních služeb, zajistí Trisbee bez prodlení, nejpozději do následujícího pracovního dne, připsání příslušné částky na Platební účet Identifikovaného Uživatele. Úspěšné dobití Platebního účtu je oznámeno Identifikovanému Uživateli přímo v Aplikaci a e-mailovou zprávou a současně je Identifikovanému Uživateli navýšen zůstatek Platebního účtu v Aplikaci.

3.5. Provádění plateb v Aplikaci

3.5.1. Uživatel zadává v Aplikaci příkazy k provedení platební transakce tak, že zvolí Obchodníka a v dalším kroku zadá částku platby. Zvolit Obchodníka registrovaného u Trisbee je možné buďto naskenováním QR kódu Obchodníka anebo vyhledáním v seznamu Obchodníků. Po zadání částky platby vybere Uživatel platební metodu (Platební účet, platební karta, Apple Pay, Google Pay) a vše potvrdí tlačítkem “Zaplatit”.

3.5.2. Poté, co Uživatel zadá v Aplikaci příkaz k provedení platby, je transakce zaevidována v systému Trisbee a do několika vteřin je Uživateli v Aplikaci potvrzeno úspěšné zadání příkazu k úhradě anebo nepřijetí tohoto příkazu k úhradě - v takovém případě je uveden i důvod nepřijetí příkazu k úhradě. Potvrzení o zadání příkazu k úhradě je vždy doprovázeno jedinečným kódem transakce.

3.5.3. Přijetí příkazu k úhradě vždy provází prověření transakce z pohledu příslušných ustanovení AML zákona, tj. prověření, zda se nejedná o podezřelou platební transakci, a dále prověření, zda se nejedná o rizikovou transakci z pohledu možného spáchání podvodu, a to na základě dostupných informací o Uživateli a Obchodníkovi, případně dalších informací. Pokud je platební transakce prověřena, přičemž lze dospět k závěru, že nejde o podezřelou nebo rizikovou platbu, je příkaz k úhradě standardním způsobem zpracován, částka zadané platby je odečtena z Platebního nebo bankovního účtu Uživatele a tato částka je následně odesílána ve prospěch zvoleného Obchodníka. V opačném případě, tj. v případě, že platební transakci je na základě ověření nutné považovat za podezřelou nebo rizikovou, postupuje Trisbee dle čl. 3.6. těchto Obchodních podmínek.

3.5.4. Klient Obchodníka je srozuměn s tím, že ho Trisbee může v souvislosti se zadaným platebním příkazem kontaktovat na e-mailovou adresu, kterou získá v rámci poskytnutí služby (e-mailová adresa zadaná ve službě Apple Pay, Google Pay nebo zadaná Klientem Obchodníka v Aplikaci).

3.5.5. Příjemcem platby je Obchodník, kterému Uživatel prostřednictvím Aplikace platí za nabízené zboží nebo služby. V tomto případě je Obchodníkovi formou notifikace v aplikaci pro přijímání plateb Trisbee (“Aplikace Business”) nebo jinou formou (doručením SMS, v dashboardu Obchodníka) ihned poté, co Uživatel v Aplikaci úspěšně zadá příkaz k úhradě, oznámena zaevidovaná platba v částce zadané Uživatelem. Obchodník obdrží totožný jedinečný kód transakce, kterým je identifikován příkaz k úhradě v Aplikaci Uživatele. Obchodníkovi je následně zaslána platba Uživatele.

3.6. Podezřelé a rizikové transakce

3.6.1. V případě, že po ověření platební transakce zadané Uživatelem v Aplikaci (po zadání příkazu k úhradě) v souladu s čl. 3.5.3. Obchodních podmínek lze dospět k závěru, že platební transakce je podezřelá a/nebo riziková (existuje důvodné podezření z páchání podvodu),

(i) je zpracování transakce okamžitě zablokováno a transakce není přijata ke zpracování

nebo

(ii) je zpracování transakce okamžitě pozastaveno

a současně

(iii) Trisbee bez prodlení kontaktuje Uživatele a/nebo zvoleného příjemce platby (Obchodníka) s žádostí o sdělení dalších skutečností k zadanému platebnímu příkazu a doložení dokumentů vztahujících se k transakci. Trisbee kontaktuje uvedené osoby telefonicky a/nebo formou SMS a/nebo e-mailovou zprávou s tím, že může zvolit kterýkoliv nebo všechny způsoby tak, aby učinilo vše pro to, aby kontaktovanou osobu co nejrychleji zastihlo.

Důvodem prověřování zadaného příkazu k úhradě (pokud tento není okamžitě zablokován) je především plnění zákonných povinností vztahujících se na Trisbee (jako na povinnou platební instituci) dle AML zákona a dále také ochrana vlastních oprávněných zájmů společnosti jakožto podnikatele před pácháním podvodného jednání, ať už je toto pácháno vůči Trisbee nebo prostřednictvím Trisbee. Účelem prověřování je získání dodatečných informací a podkladů, na základě kterých může Trisbee učinit rozhodnutí o dalším zpracování zadaného platebního příkazu (pokud tento není okamžitě zablokován dle (i) výše) či odmítnutí platebního příkazu.

3.6.2. Uživatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že rozhodnutí o zablokování přijetí platebního příkazu dle čl. 3.5.1. (i) je konečné a je sděleno Uživateli v Aplikaci jakožto neúspěšné zadání platebního příkazu s důvodem nepřijetí platebního příkazu. Narozdíl od toho rozhodnutí o pozastavení přijetí platebního příkazu dle 3.5.1. (ii) je rozhodnutím mezitímním, kdy konečné rozhodnutí o (ne)přijetí a (ne)zpracování platebního příkazu závisí na následující součinnosti Uživatele a Obchodníka.

3.6.3. Uživatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Trisbee je oprávněno žádat Uživatele a/nebo jím zvoleného Obchodníka, aby sdělili skutečnosti vztahující se k Uživatelem zadanému platebnímu příkazu v Aplikaci a doložili veškeré relevantní doklady týkající se tohoto platebního příkazu. Uživatel i zvolený Obchodník jsou povinni poskytnout Trisbee řádnou a včasnou součinnost. Řádnou součinností je myšleno poskytnutí úplných, nezkreslených a pravdivých informací a podkladů týkajících se prověřované platební transakce. Za včasnou je považována součinnost poskytnutá bez prodlení, nejpozději však do konce 3. pracovního dne po dni, ve kterém Trisbee dotčené osoby prokazatelně o součinnost požádalo.

3.6.4. V případě, že jsou Uživatel a Obchodník, nebo i jen jeden z nich, do konce lhůty stanovené v předcházejícím čl. 3.6.3. Obchodních podmínek nekontaktní nebo neposkytnou k ověřované platební transakci žádné informace a podklady anebo poskytnou nedostatečné, zkreslené či zavádějící informace a podklady, může Trisbee ověřovanou platební transakci v tomto důsledku považovat za podezřelou a rizikovou. Trisbee je v takovém případě oprávněno rozhodnout o zamítnutí zprocesování Uživatelem zadaného příkazu k úhradě. Rozhodnutí o zamítnutí zprostředkovat platební transakci oznámí Trisbee bez prodlení Uživateli, případně i Obchodníkovi. Částka zadaná Uživatelem v platebním příkazu a zablokovaná Trisbee pro tuto platební transakci, není Uživateli odečtena z jeho bankovního nebo Platebního účtu.

3.6.5. Za situace, kdy Uživatel, případně i Uživatelem zvolený Obchodník, poskytnou ve lhůtě dle čl. 3.6.3. Obchodních podmínek úplné, nezkreslené a pravdivé informace a podklady týkající se prověřované platební transakce, rozhodne Trisbee na základě posouzení všech skutečností a dokumentů bez zbytečného odkladu o:

(i) dokončení zpracování Uživatelem zadaného platebního příkazu tak, aby platba byla zaslána nebo připsána ve prospěch Uživatelem zvoleného Obchodníka, jestliže pochybnosti o platební transakci byly na základě dodaných informací a podkladů rozptýleny,

anebo

(ii) zamítnutí zprostředkování předmětné platební transakce, jestliže na základě dodaných informací a podkladů učinilo Trisbee závěr, že platební transakce je podezřelá a/nebo riziková. Rozhodnutí o zamítnutí zprostředkovat platební transakci oznámí Trisbee bez prodlení Uživateli, případně i Obchodníkovi. Částka zadaná Uživatelem v platebním příkazu a zablokovaná Trisbee pro tuto platební transakci, není Uživateli odečtena z jeho bankovního nebo Platebního účtu.

3.6.6. Obdobně dle ust. 3.6.3. a 3.6.4. těchto Obchodních podmínek postupuje Trisbee i v případě, že po zpracování platebního příkazu Uživatele zjistí skutečnosti, na základě kterých je třeba předmětnou platební transakci považovat za podezřelou a/nebo rizikovou. Takto je Trisbee oprávněno postupovat do uplynutí 1 měsíce ode dne zadání platebního příkazu Uživatelem. Pro případ, že bude předmětná platební transakce shledána podezřelou a/nebo rizikovou, provede Trisbee zrušení platební transakce, pokud je to v daném případě možné a nezbytné, a to v souladu s aktuálními podmínkami pro zrušení platební transakce.

3.7. Reklamace zadaného platebního příkazu nebo přijaté platby, storno a vrácení platby

3.7.1. Trisbee považuje všechny příkazy k provedení platební transakce zadané v Aplikaci za příkazy zadané Uživatelem nebo osobou pověřenou tímto Uživatelem, pokud sám Uživatel neoznámí Trisbee, že tomu tak není.

3.7.2. Pokud má Uživatel za to, že konkrétní platební transakce, která byla provedena na vrub bankovního nebo Platebního účtu Uživatele, nebyla zadána v Aplikaci Uživatelem, ani jím pověřenou osobou, anebo že sice byla zadána v Aplikaci Uživatelem nebo jím pověřenou osobou, avšak byla zadána ve prospěch jiného subjektu nebo v jiné částce platby než byla následně zpracována, může tuto platební transakci u Trisbee reklamovat.

3.7.3. Reklamaci konkrétní platební transakce je Uživatel oprávněn u Trisbee uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu reklamace dozvěděl, nejpozději však ve lhůtě do 13 měsíců ode dne, kdy byl platební příkaz Uživateli v Aplikaci potvrzen jako přijatý, nebo, pokud v Aplikaci Uživatele nebylo potvrzeno přijetí příkazu Uživatele k úhradě, a přesto byla taková transakce na vrub bankovního nebo Platebního účtu Uživatele provedena, do 13 měsíců ode dne provedení takové platební transakce.

3.7.4. Trisbee může vyžadovat vyplnění formuláře sloužícího pro reklamaci platební transakce. Pokud není tento formulář k dispozici, pak je Uživatel povinen uvést v reklamaci alespoň tyto údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail Uživatele),
 • označení transakce, které se reklamace týká - uvedení jedinečného kódu transakce (pokud Uživatel kód transakce obdržel), data a částky transakce,
 • důvod(y), proč podává reklamaci,
 • popis okolností týkající se reklamované platební transakce,
 • jaké nápravy se domáhá.

Reklamaci podává Uživatel elektronicky e-mailem na support@trisbee.com nebo listinně na adrese: Trisbee s.r.o., Kamenická 33, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, případně také elektronicky datovou schránkou - ID DS Trisbee s.r.o.: ghwkp68.

3.7.5. Pokud reklamace podaná Uživatelem obsahuje všechny údaje nezbytné k tomu, aby mohla být ze strany Trisbee prověřena (čl. 3.7.4. Obchodních podmínek), je Trisbee povinno vyřídit reklamaci do 1 měsíce ode dne, kdy byla reklamace Uživatele prokazatelně doručena Trisbee. Trisbee vždy informuje Uživatele o tom, že reklamace Uživatele byla Trisbee doručena a kdy se tak stalo, že byla zaevidována a bude vyřízena ve lhůtě 1 měsíce. V případě, že v reklamaci podané Uživatelem chybí údaje, bez nichž není možné reklamovanou platební transakci prověřit, případně je potřeba, aby Uživatel některé skutečnosti vyjasnil nebo doložil relevantní dokumenty, kontaktuje Trisbee Uživatele za účelem doplnění takových skutečností a dokumentů. V tom případě může být lhůta pro vyřízení reklamace adekvátně prodloužena o dobu, po kterou Trisbee vyčkává sdělení dalších skutečností a doložení podkladů nezbytných pro vyřízení reklamace od Uživatele. Pokud Uživatel k výzvě Trisbee nesdělí další skutečnosti a nedoloží další nezbytné dokumenty ani ve lhůtě 1 měsíce od výzvy doručené ze strany Trisbee, aniž by uvedl důvod prodlení a případně požádal o náhradní termín ke sdělení a doložení dalších skutečností, Trisbee řízení o předmětné reklamaci zastaví a toto Uživateli oznámí. Pro případ, že z podané reklamace nebude zřejmé, kdo ji podává a dotyčný neuvedl ani své kontaktní údaje, není Trisbee povinno se předmětnou reklamací zabývat.

3.7.6. Po prošetření všech skutečností a prověření dokumentů dodaných Uživatelem k podané reklamaci, případně skutečností a dokumentů z interní evidence Trisbee, rozhodne Trisbee o vyřízení reklamace tak, že reklamaci shledá

(i) oprávněnou a reklamaci proto vyhoví, tj. sdělí Uživateli, že jeho reklamace je oprávněná a učiní bez prodlení veškeré nezbytné kroky vedoucí k odstranění reklamovaného stavu platební transakce, přičemž tyto kroky se mohou lišit v závislosti na povaze reklamace

nebo

(ii) neoprávněnou a reklamaci proto zamítne, tj. sdělí Uživateli, že jeho reklamace byla shledána neoprávněnou a uvede podstatné důvody vedoucí k učiněnému rozhodnutí o neoprávněnosti reklamace

nebo

(iii) oprávněnou pouze částečně a reklamaci proto vyhoví pouze částečně, tj. sdělí Uživateli, že jeho reklamace je oprávněná pouze částečně, uvede v které části a bez prodlení učiní veškeré nezbytné kroky vedoucí k odstranění důvodně reklamovaného stavu platební transakce (konkrétní kroky se mohou lišit v závislosti na povaze reklamace). Sdělí dále, že ve zbytku byla reklamace shledána neoprávněnou, přičemž současně uvede podstatné důvody vedoucí k učiněnému rozhodnutí o částečné neoprávněnosti reklamace.

3.7.7. Obdobně jako v čl. 3.7.3. a následujících těchto Obchodních podmínek je oprávněn postupovat Obchodník, pokud má za to, že platba provedená v jeho prospěch není v souladu s příkazem k úhradě zadaným Uživatelem a notifikovaným mu v Aplikaci Business, příp. jiným způsobem, anebo v případě, že neobdržel platbu zadanou Uživatelem v Aplikaci.

3.7.8. V situaci, kdy Uživatel žádá storno jím zadaného příkazu k úhradě, pokud se jedná o transakci, která ještě nebyla zpracována, anebo vrácení platby, která již byla zpracována a částka platby odeslána nebo připsána Obchodníkovi, je povinen uvést

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail Uživatele),
 • označení transakce, které se má storno nebo vrácení týkat - uvedení jedinečného kódu transakce, data a částky transakce,
 • důvod(y), pro které žádá storno platebního příkazu nebo vrácení platby - důvodem může být zpravidla pouze technická či obdobná chyba na straně Trisbee (chyba v Aplikaci) nebo Uživatele při zadání platebního příkazu. V ostatních případech odkáže Trisbee Uživatele na řešení situace přímo s Obchodníkem v rámci jejich obchodního vztahu.

Žádost o storno platební transakce a žádost o vrácení platby lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne zadání platebního příkazu Uživatelem.

Žádost o storno platební transakce nebo vrácení platby podává Uživatel elektronicky e-mailem na support@trisbee.com, listinně na adrese: Trisbee s.r.o., Kamenická 33, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, případně elektronicky datovou schránkou - ID DS Trisbee s.r.o.: ghwkp68.

3.7.9. Trisbee je oprávněno žádost o storno platební transakce nebo vrácení platby a její důvody prověřit u zadaného Obchodníka. Pokud Obchodník se stornem konkrétní platební transakce anebo vrácením platby souhlasí, je zároveň povinen, pokud mu již byla platba připsána na jeho bankovní účet nebo je již na cestě na jeho bankovní účet, postupovat v souladu s podmínkami poskytovatele platební služby, zejména je nezbytné, aby vrátil částku platby, kterou obdržel. Na základě toho může být předmětná částka platby vrácena zpět Uživateli.

3.7.10. Veškeré reklamace týkající se zboží nebo služeb, které Obchodník poskytl Uživateli, je Uživatel povinen řešit přímo s Obchodníkem.

3.8. Poplatky

3.8.1. Trisbee neúčtuje Uživateli žádné poplatky za poskytované služby.

ČÁST 4 – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Odpovědnost za újmu

4.1.1. Uživatel je plně odpovědný za jakoukoliv újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou jeho jednáním Trisbee, osobám spřízněným s Trisbee podílejících se na poskytování služeb, případně i třetím osobám, pokud tuto újmu způsobí Uživatel

(i) úmyslným podvodným jednáním,

(ii) nedbalostním jednáním spočívajícím např. v nedostatečném zabezpečení zařízení, v němž je nainstalovaná nebo používaná Aplikace nebo nedostatečném zabezpečení Aplikace tak, že třetí osoba může provádět platební transakce v Aplikaci bez oprávnění uděleného Uživatelem,

(iii) tím, že Trisbee neoznámí skutečnosti týkající se neoprávněně zadaných platebních transakcí osobou odlišnou od Uživatele, pokud se o nich Uživatel dozví, nebo se o nich při náležité péči dozvědět měl a mohl.

4.1.2. Trisbee plně odpovídá Uživateli za řádné a včasné poskytnutí služeb, zejména odpovídá za řádné a včasné zprostředkování Uživatelem úspěšně zadané platební transakce (platebního příkazu), za předpokladu, že platební transakce není shledána podezřelou a/nebo rizikovou (čl 3.6. těchto Obchodních podmínek). Neodpovídá však za újmu, která vznikla

(i) v důsledku okolností, které Trisbee nemohlo ani s náležitou péčí předvídat ani je ovlivnit (tzn. vyšší moc),

(ii) plněním právních povinností uložených Trisbee,

(iii) jednáním subjektu odlišného od Trisbee, které Trisbee nemohlo ani s náležitou péčí nijak předvídat ani ovlivnit, a proto ho nelze přičítat Trisbee - např. jednáním bankovního ústavu odpovědného za zúčtování platby, jednáním telefonního operátora poskytujícího telefonické a internetové připojení,

(iv) jednáním Trisbee, které představuje běžný postup při poskytování služeb, kterého si musí být Uživatel vědom na základě seznámení se s obsahem těchto Obchodních podmínek.

4.1.3. Trisbee není žádným způsobem odpovědno za bezpečnost, zákonnost, kvalitu nebo jiné vlastnosti zboží nebo služeb, jejichž nákup byl proveden platbou prostřednictvím Trisbee. Uživatel je povinen svá práva týkající se zakoupeného zboží nebo služeb uplatňovat přímo u Obchodníka.

4.2. Doručování

4.2.1. Za předpokladu, že se Uživatel registruje či identifikuje (čl. 2.2. těchto Obchodních podmínek) nebo uvede v rámci anonymní platby svou e-mailovou adresu, doručuje Trisbee Uživateli veškerá sdělení, oznámení či písemnosti především na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem v Aplikaci, případně na Uživatelem později sdělenou e-mailovou adresu. Registrovanému nebo Identifikovanému Uživateli lze doručovat sdělení nebo oznámení též SMS zprávou nebo zprávou v Aplikaci. Písemnost se považuje za doručenou nejpozději dnem následujícím po jejím odeslání Uživateli.

4.2.2. V případě, že záležitost nesnese odkladu (např. ověření podezřelé nebo rizikové transakce) nebo je to vzhledem k situaci běžné a vhodné, bere Registrovaný a Identifikovaný Uživatel na vědomí, že ho Trisbee může kontaktovat také telefonicky, prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo registrované v Aplikaci či na jiném sděleném kontaktním telefonním čísle, prostřednictvím sociální sítě Facebook, nebo případně i jiným vhodným způsobem.

4.2.3. Uživatel může kontaktovat Trisbee prostřednictvím všech dostupných kanálů, které Trisbee uvádí na svých webových stránkách, profilech na sociálních sítích či na jiných komunikačních kanálech spravovaných Trisbee, pokud není pro konkrétní řešení situace v těchto Obchodních podmínkách stanovený konkrétní způsob komunikace a doručování žádostí, sdělení nebo jiných písemností (např. podání reklamace dle čl. 3.7.4. těchto Obchodních podmínek).

4.3. Změny údajů Registrovaného a Identifikovaného Uživatele

4.3.1. Registrovaný a Identifikovaný Uživatel je povinen oznámit Trisbee každou změnu svých identifikačních nebo kontaktních údajů (změnu jména, příjmení, e-mailové adresy atd.). Identifikovaný Uživatel je povinen Trisbee v souvislosti s identifikací dle čl. 3.3. Obchodních podmínek oznámit a případně i relevantním dokumentem doložit veškeré změny dalších skutečností, které Trisbee u Uživatele ověřovalo při identifikaci a které je povinno evidovat o Identifikovaném Uživateli z pohledu AML zákona (změnu adresy trvalého bydliště, čísla bankovního účtu, atd.). Pokud byly Identifikovanému Uživateli v mezidobí od provedení identifikace vystaveny nové identifikační průkazy (tj. průkaz totožnosti a druhý podpůrný doklad totožnosti předložený v rámci identifikace), je takový Uživatel povinen tyto Trisbee též doložit.

4.3.2. Změny údajů je Registrovaný a Identifikovaný Uživatel povinen oznámit a doložit Trisbee nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně předmětných skutečností.

4.4. Jazyk

4.4.1. Uživatel si může zvolit jazyk, ve kterém chce Aplikaci používat a ve kterém s ním bude Trisbee (případně subjekty jednajícími v zastoupení Trisbee) ve vztahu k poskytovaným službám komunikovat, a to přímo v nastavení Aplikace. Uživatel si může zvolit některý z jazyků těch zemí, ve kterých Trisbee poskytuje své služby. Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Uživatel výslovně potvrzuje, že rozumí jazyku, ve kterém Aplikaci používá a ve kterém s ním Trisbee komunikuje.

4.4.2. Uživatel dále výslovně potvrzuje, že rozumí všem podmínkám poskytování služeb a veškerým právům a povinnostem, které Uživateli vyplývají z využívání Aplikace a případně i dalších služeb Trisbee.

4.4.3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Všechny ostatní jazykové verze těchto Obchodních podmínek jsou vždy překlady české nebo anglické verze. V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi českou, případně anglickou verzí a jinými jazykovými verzemi, má přednost česká, resp. anglická verze.

4.5. Potvrzení podle AML zákona

4.5.1. Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Uživatel potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona. Politicky exponovanou osobou má zákon na mysli fyzickou osobu, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem a dále také osoby blízké či jinak propojené s takovou osobou.

4.5.2. Pokud si Uživatel není jistý, zda a za jakých podmínek může využívat služby Trisbee, může se na Trisbee kdykoliv obrátit s tím, že okolnosti týkající se podmínek stanovených AML zákonem budou Trisbee společně s Uživatelem ověřeny.

4.6. Dostupnost platebních služeb

4.6.1. Trisbee tímto výslovně upozorňuje, že neručí za žádný konkrétní rozsah ani dostupnost poskytovaných služeb.

4.6.2. Trisbee je v rámci pravidelné údržby Aplikace a jednotlivých platebních metod, jako například při technologických změnách, technických potížích, při napadení systému zpracování platebních transakcí kybernetickým útokem, v případě významného nárůstu neautorizovaných či podvodných plateb nebo významného poklesu poptávky po některé platební metodě nebo službě oprávněno omezit, případně přerušit provoz Aplikace, některé platební metody nebo některé služby. Uživatel nemá právo na náhradu újmy, která by mu mohla vzniknout omezením či přerušením provozu v důsledku popsaných skutečností.

4.6.3. Trisbee učiní vše pro to, aby Uživatele o omezení nebo přerušení provozu Aplikace, některé platební metody nebo některé služby včas a vhodným způsobem informovalo. V případě plánovaných aktualizací systému informuje Trisbee Uživatele v dostatečném časovém předstihu zejména prostřednictvím e-mailové zprávy nebo zprávy v Aplikaci. V případě neočekávaných událostí omezujících provoz Aplikace nebo některých platebních metod se toto ustanovení neuplatní. Trisbee se však zavazuje vynaložit veškeré úsilí na neprodlené řešení vzniklých neočekávaných omezení některých prvků platebního systému Trisbee a současně o nich průběžně vhodným způsobem informovat Uživatele, pokud je to v daném případě možné.

4.7. Spory

4.7.1. V případě, že Uživatel není spokojený se službami poskytovanými Trisbee v jakémkoliv ohledu, je oprávněn obrátit se se svou stížností přímo na Trisbee, a to zejména e-mailem na podpora@trisbee.com. Aby se Trisbee mohlo stížností Uživatele zabývat, musí stížnost obsahovat alespoň:

 • identifikační údaje Uživatele (zejména jméno a příjmení Uživatele, jeho emailovou adresu a telefonní číslo)
 • popis skutečností a důvodů, které jsou předmětem stížnosti a pro které Uživatel stížnost podává,
 • návrh Uživatele na řešení situace, která je důvodem podané stížnosti.

Trisbee potvrdí Uživateli přijetí stížnosti s tím, že tuto obratem prošetří, případně si vyžádá od Uživatele další doplňující informace nebo podklady týkající se podané stížnosti a nejpozději do 15 dnů ode dne doručení stížnosti sdělí Uživateli výsledek prošetření. Lhůta pro prošetření stížnosti se adekvátně prodlužuje o dobu, po kterou Trisbee vyčkává dodání doplňujících informací a/nebo podkladů od Uživatele, které jsou nezbytné pro prošetření a rozhodnutí předmětné stížnosti. Pokud Uživatel není spokojený s rozhodnutím Trisbee o stížnosti, je vždy oprávněn řešit záležitost i jiným dostupným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

4.7.2. V případě vzniku sporu mezi Trisbee a Uživatelem týkajícím se využívání platebních služeb Trisbee, je Uživatel oprávněn se, mimo jiné, obrátit na Finančního arbitra České republiky, se sídlem na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, webové stránky https://finarbitr.cz/cs/.

4.7.3. Uživatel má dále právo obrátit se se stížností na orgán dohledu nad činností Trisbee jakožto poskytovatele platebních služeb, jímž je Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1. Více o činnosti ČNB jako orgánu dohledu naleznete zde: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/.

4.7.4. Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.8. Trvání smlouvy a změny obchodních podmínek

4.8.1. Uzavřením smlouvy dle čl. 1.1. těchto Obchodních podmínek Uživatel potvrzuje, že mu byly před uzavřením smlouvy k dispozici veškeré potřebné předsmluvní informace důležité pro jeho rozhodnutí uzavřít s Trisbee smlouvu, dále potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že rozumí veškerému obsahu smlouvy a těchto Obchodních podmínek, považuje ho za určitý a srozumitelný, a že jsou mu jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu s Trisbee zcela zřejmá.

4.8.2. Smlouva mezi Uživatelem a Trisbee je uzavřena na dobu neurčitou. Trisbee i Uživatel jsou oprávněni smlouvu kdykoliv vypovědět oznámením druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta pro Trisbee činí 2 měsíce. Za výpověď Smlouvy se považuje též ukončení provozu platebního systému Trisbee a ukončení poskytování služeb.

4.8.3. Smlouva je ukončena okamžikem doručení výpovědi, pokud jde o výpověď danou Uživatelem anebo uplynutím výpovědní doby dle čl. 4.8.2. těchto Obchodních podmínek, pokud jde o výpověď danou Trisbee. V případě, že Uživatel nebo Trisbee mají vůči sobě jakékoliv splatné a neuhrazené závazky, tyto závazky jsou smluvní strany povinny vypořádat nejpozději do 1 měsíce ode dne ukončení smlouvy.

4.8.4. Trisbee je oprávněno kdykoliv jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. Vyslovením souhlasu s návrhem změn obchodní podmínek či mlčky tím, že Uživatel nesdělí v předem stanovené lhůtě Trisbee svůj nesouhlas s navrhovaným zněním obchodních podmínek, jsou dohodou stran změněna práva a povinnosti stran tak, jak vyplývá z nových obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude vůči Uživateli účinná za předpokladu, že tato změna byla ze strany Trisbee s dostatečným předstihem oznámena tak, že se Uživatel měl možnost s touto změnou seznámit. Za oznámení změny obsahu obchodních podmínek se považuje oznámení zveřejněné na webových stránkách Trisbee https://www.trisbee.com včetně zveřejněného obsahu nových obchodních podmínek za současného upozornění na nové obchodní podmínky v Aplikaci anebo oznámení o změně obchodních podmínek zaslané Uživateli do jeho e-mailové schránky včetně obsahu nových obchodních podmínek (za předpokladu, že má Trisbee e-mailovou adresu Uživatele k dispozici). Změna obchodních podmínek je účinná uplynutím 2 měsíců ode dne oznámení změny, neurčí-li Trisbee v oznámení pozdější účinnost. Pokud Uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, může kdykoliv po oznámení takové změny vypovědět smlouvu, a to nejpozději ke dni předcházejícím dni účinnosti změn obchodních podmínek. Ukončení smlouvy z tohoto důvodu nemá vliv na povinnost Uživatele i Trisbee vypořádat nejpozději do 1 měsíce ode dne ukončení smlouvy do té doby vzniklé splatné a neuhrazené závazky vůči druhé smluvní straně.

4.8.5. Veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti se smluvním vztahem uzavřeným mezi Uživatelem a Trisbee, jehož obsah se řídí těmito Obchodními podmínkami, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k platebnímu službě Trisbee realizován. Případné spory vzniklé mezi Uživatelem a Trisbee budou řešeny před příslušnými soudy České republiky.

4.8.6. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

4.8.7. Uživatel je srozuměn s tím, že Trisbee je oprávněno kdykoli převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s Uživatelem na jiný subjekt. V takovém případě je Trisbee povinno tuto skutečnost oznámit Uživateli předem, přičemž platí, že Uživateli zůstanou i vůči novému subjektu plně zachována všechna jeho práva a povinnosti. Uživatel má v této souvislosti právo smlouvu vypovědět, a to až do dne účinnosti přechodu práv a povinností na nový subjekt.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a jsou účinné od 12. února 2023.