Obchodní podmínky Trisbee.com

Poslední změna: 7/30/2020

ČÁST 1 – ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. Systém Trisbee

Trisbee je systém platebních služeb pro uživatele platebních služeb, kteří chtějí posílat a přijímat platby přes mobilní síť, zejména pomocí mobilní aplikace Trisbee (Aplikace), a pro obchodníky, kteří chtějí přijímat platby přes mobilní síť a spravovat přijaté platby pomocí pokročilejších funkcí dostupných zejména prostřednictvím platební aplikace Trisbee Go (Aplikace pro obchodníky). Vedle toho systém Trisbee umožňuje platby prostřednictvím pluginu, který si může příjemce platby umístit na své webové stránky (Plugin), nebo (iii) přístupu k serveru provozovatele přes rozhraní pro programování aplikací (API).

1.2. Kdo se řídí těmito obchodními podmínkami?

 1. Trisbee s.r.o., se sídlem Vokovice, K Červenému vrchu 678/1, PSČ 160 00, IČO: 04775660, vedená v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 306886 (Provozovatel nebo my), jako poskytovatel platebních služeb. Více si o nás přečtete v článku 5.5.
 2. Každý, kdo vyjádří souhlas s těmito obchodními podmínkami, aby mohl používat platební služby Provozovatele (Uživatel).
 3. Každý obchodník, který s Provozovatelem uzavře smlouvu o poskytování platebních služeb k přijímání plateb (Obchodník).
 4. Každý, kdo pomocí Aplikace, Pluginu nebo API platí Obchodníkovi pomocí systému Trisbee a přitom nevyužívá platební služby Provozovatele (Klient Obchodníka).

ČÁST 2 – PRO KLIENTY OBCHODNÍKŮ

2.1. Vztah Provozovatele a Klienta obchodníka

I když si Uživatel nainstaluje Aplikaci a i když u nás má platební účet, neposkytujeme mu žádnou platební službu (a neplatí nám tedy ani žádný poplatek), pokud pomocí Aplikace, Pluginu nebo API platí Obchodníkovi, který je jako příjemce registrován v Aplikaci nebo který používá Plugin nebo API k přijímání plateb. V tomto případě slouží Aplikace, Plugin nebo API jako platební terminál Obchodníka a ne jako platební prostředek pro Klienta Obchodníka.

ČÁST 3 – PRO UŽIVATELE

3.1. Uzavření smlouvy s Uživatelem

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele podle rámcové smlouvy o platebních službách, kterou spolu tyto strany uzavírají tím, že Uživatel na návrh Provozovatele souhlasí s těmito obchodními podmínkami (Smlouva s Uživatelem). Při uzavření se nevyhotovuje znění rámcové smlouvy o platebních službách a její obsah je určen identifikací stran a těmito obchodními podmínkami. Výjimečně mohou Provozovatel a Uživatel uzavřít smlouvu i jako samostatný dokument, který odkáže na tyto obchodní podmínky.

3.2. Co dělá Provozovatel pro Uživatele?

Provozovatel vyvíjí a provozuje Aplikaci, prostřednictvím které Uživatel může provádět platební transakce, tj. platit dalším osobám a současně může přijímat platby od dalších Uživatelů. Provozovatel poskytuje Uživateli platební služby v následujících variantách.

Varianta (A) Platím kartou Uživatelům , kteří nejsou Obchodníci, bez zřízení platebního účtu (Plátce neplatí Provozovateli žádný poplatek, tj. služba je zdarma)

 1. Uživatel zadá platební příkaz tak, že v Aplikaci uvede převáděnou částku a české mobilní číslo příjemce (přímo nebo výběrem z uložených kontaktů) a zároveň poskytne převáděnou částku svojí platební kartou. Řečí zákona to znamená, že Provozovatel poskytuje Uživateli platební službu poukazování peněz přes mobilní síť. Hned potom, co Uživatel zadá v Aplikaci příkaz, si Provozovatel strhne ze zadané platební karty peníze k poukázání a odešle na zadané mobilní číslo příjemce SMS (nebo zprávu do Aplikace, pokud ji má příjemce nainstalovanou) s informací o platbě a o tom, jak lze platbu přijmout. Pokud má příjemce platby platební účet Trisbee (jak je popsaný v bodě (D)), považujeme příkaz za přijatý již okamžikem zadání příkazu a připíšeme převáděné prostředky příjemci na jeho platební účet.
 2. Pokud příjemce nemá platební účet, dáme mu možnost otevřít si platební účet nebo si nechat peníze poslat na účet v české bance. Platební příkaz považujeme za přijatý okamžikem, kdy nám příjemce oznámí platné číslo bankovního účtu nebo kdy si příjemce otevře platební účet Trisbee. Nejpozději do konce následujícího pracovního dne peníze poukážeme na takový bankovní nebo platební účet. Pokud příkaz nedokážeme přijmout ani 30 dní po jeho zadání (tedy příjemce si v dané lhůtě neotevře platební účet ani nám neoznámí číslo bankovního účtu), pak nás tím Uživatel žádá o otevření platebního účtu. Pokud mu vyhovíme, otevřeme platební účet podle písm. (C) a na něj připíšeme peníze, které měly být určené k provedení platebního příkazu, včetně poplatku. Jinak peníze včetně poplatku vrátíme na platební kartu Uživatele.
OMEZENÍ VARIANTY (A):

V této variantě smí Uživatel posílat platby do maximální výše 6000 CZK pro jednu platbu a do maximálního celkového limitu 60000 CZK za kalendářní rok a smí Aplikaci využít jen k nákupu zboží nebo služeb. Pokud chce Uživatel s touto službou zaplatit za něco jiného, než je zboží nebo služba, musí si k tomu zřídit službu (B). Stejně tak pokud Uživatel limit přesáhne, nabídneme mu službu (B)

Varianta (B): Platím kartou Uživatelům, ale také Obchodníkům, za cokoliv, bez zřízení platebního účtu

Funguje stejně jako (A), ale než začne Uživatel službu používat, musíme ho identifikovat postupem podle článku 5.1. Po tom, co Uživatele identifikujeme, smí Uživatel provádět i jiné platby než jen nákup zboží a služeb.

Varianta (C): Platím Uživatelům (mimo Obchodníky) za jejich zboží a služby s vedením platebního účtu (Plátce neplatí Provozovateli žádný poplatek)

Pokud někdo pošle peníze na telefonní číslo osoby, která u nás nemá otevřený platební účet, můžeme adresátovi nabídnout otevření platebního účtu. Smlouva o vedení platebního účtu je uzavřena tím, že Uživatel odsouhlasí tyto obchodní podmínky. Uživatel s platebním účtem může přijímat platby od ostatních Uživatelů. A může provádět platby z platebního účtu. Pokud je převáděná částka plus poplatek vyšší než zůstatek na platebním účtu, pak zbývající část strhneme z karty plátce a převedeme ji na platební účet plátce u Provozovatele. Hned potom, co Uživatel zadá v Aplikaci příkaz, odešle Provozovatel na zadané mobilní číslo příjemce SMS (nebo zprávu do Aplikace, pokud ji má příjemce nainstalovanou) s informací o platbě a o tom, jak lze platbu přijmout. Pokud má příjemce platby platební účet Trisbee, považujeme příkaz za přijatý již okamžikem zadání příkazu a připíšeme převáděné prostředky příjemci na jeho na platební účet. Pokud příjemce nemá platební účet, dáme mu možnost otevřít si platební účet nebo si nechat peníze poslat na účet v české bance. Platební příkaz považujeme za přijatý okamžikem, kdy nám příjemce oznámí platné číslo bankovního účtu nebo kdy si příjemce otevře platební účet Trisbee. Nejpozději do konce následujícího pracovního dne peníze poukážeme na takový bankovní nebo platební účet. Pokud příkaz nedokážeme přijmout ani 30 dní po jeho zadání (tedy příjemce si v dané lhůtě neotevře platební účet ani nám neoznámí číslo bankovního účtu), vrátíme peníze, které měly být určené k provedené platebního příkazu, včetně poplatku na platební účet plátce.

OMEZENÍ VARIANTY (C):

V této variantě smí Uživatel posílat platby do maximální výše 6000 CZK pro jednu platbu a do maximálního celkového limitu 60000 CZK za kalendářní rok a smí Aplikaci využít jen k nákupu zboží nebo služeb (nemusí jít jen o příjemce, kteří jsou Obchodníky podle těchto obchodních podmínek, mohou to být i jiní Uživatelé nebo příjemci mimo systém Trisbee). Pokud chce Uživatel s touto službou zaplatit za něco jiného, než je zboží nebo služba, musí nás napřed kontaktovat, abychom se mohli bavit o zřízení služby (D). Stejně tak pokud Uživatel limit přesáhne, nabídneme mu službu (D).

Varianta (D): Platím Uživatelům, ale také Obchodníkům, za cokoli, se zřízením platebního účtu

Funguje stejně jako (C), ale než začne Uživatel službu používat, musíme ho identifikovat postupem podle článku 5.1. Po tom, co Uživatele identifikujeme, smí Uživatel provádět i jiné platby než jen nákup zboží a služeb. Navíc si smí zůstatek z platebního účtu kdykoliv převést na svůj bankovní účet, který zadá v Aplikaci nebo přes webové rozhraní dostupné z aplikace.

3.3. Jak se platí?

Provozovatel poskytuje Aplikaci přes Google Play (android verze) a Apple Appstore (iOS verze). Pro instalaci Aplikace je nutné vlastnit mobilní telefon s podporovaným operačním systémem a SIM kartou českého mobilního operátora a připojením k internetu. Operační schéma Aplikace jakožto platebního prostředku je obecně založeno na více platebních metodách, které poskytují Aplikaci potřebnou operační flexibilitu.

Pokud máte ve svém mobilním telefonu nainstalovanou Aplikaci a přístup k internetu, můžete v Aplikaci svojí platební kartou nebo přímo ze svého zůstatku na platebním účtu v Aplikaci zaplatit částku, kterou Obchodník za svoje zboží nebo služby požaduje, a to tak, že potvrdíte částku, která má být zaplacena Obchodníkovi.

Dobít zůstatek na platebním účtu v Aplikaci si můžete sami (i) převodem peněžních prostředků prostřednictvím platební karty přes platební bránu (Karetní převod), nebo (ii) převodem z určeného limitu, pokud využíváte platební metodu založenou na vypořádání provedených platebních transakcí v dané frekvenci (Převod z limitu).

Pokud nás o využívání Převodu z limitu požádáte, posoudíme na základě informací o vás, zda vám Převod z limitu umožníme. Můžeme vám však – jako věrným klientům – limit určit sami. Tuto platební metodu vám nemusíme umožnit, pokud nám nepředložíte elektronickou kopii jednoho svého identifikačních dokladu, nebylo vám 18 let nebo jste v minulosti vůči nám nesplnil to, k čemu jste se zavázal. Vyhrazujeme si však plné právo neumožnit vám Převod z limitu na základě jakéhokoli důvodu, anebo vám možnost jejího využívání kdykoli odebrat, nebo vám určitý limit snížit.

Jestliže jsme vám platební metodu Převod z limitu umožnili, určíme vám současně maximální limit ohraničený absolutní částkou, do které je tuto platební metodu možné využít, a lhůtu (frekvenci), v jaké musíte tento limit vyrovnat a způsob jeho vyrovnání.

ČÁST 4 – PRO OBCHODNÍKY

4.1. Uzavření smlouvy s Obchodníkem

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Obchodníka podle smlouvy o platebních službách, kterou spolu uzavřeli buď písemně nebo tím, že Obchodník poskytl Provozovateli svoje identifikační údaje a souhlasil s těmito obchodními podmínkami (Smlouva s Obchodníkem a společně se Smlouvou s Uživatelem dále jen Smlouva). Ve druhém případě se ani nevyhotovuje znění smlouvy o platebních službách a její obsah je určen identifikací stran, Sazebníkem pro obchodníky a těmito obchodními podmínkami. Při uzavření smlouvy identifikuje Provozovatel Obchodníka podle článku 5.1.

4.2. Co dělá Provozovatel pro Obchodníka?

Provozovatel vyvíjí a provozuje zařízení k přijímání platebních prostředků (Platební terminál) ve formě Aplikace, Pluginu nebo API, nebo v jiné formě dohodnuté mezi Provozovatelem a Obchodníkem. Konkrétní forma Platebního Terminálu je určena dohodou mezi Provozovatelem a Obchodníkem (například volbou při objednávce nebo v podepisované smlouvě). Pokud není žádná konkrétní forma určena, poskytuje Obchodník Platební terminál ve formě Aplikace. Provozovatel poskytuje Obchodníkovi platební službu a související služby tím, že pro něj vydává a spravuje Platební terminál jako zařízení k přijímání platebních prostředků. Aplikace, Plugin a API je při poskytnutí této služby zařízením pro příjem plateb a platební karta je platebním prostředkem Uživatele vydaným plátci jeho poskytovatelem platebních služeb. Provozovatel neposkytuje v tomto případě platební služby pro Klienta Obchodníka, ale jen pro Obchodníka. Provozovatel nevede pro Obchodníka platební účet.

4.3. Jak se platí?

Přes Aplikaci: Pokud má zákazník Obchodníka ve svém mobilním telefonu nainstalovanou Aplikaci a má přístup k internetu, může v Aplikaci zaplatit svojí platební kartou částku, kterou Obchodník za svoje zboží nebo služby požaduje, a to tak, že potvrdí částku, která má být zaplacena Obchodníkovi. Provozovatel poskytuje Aplikaci přes Google Play (android verze) a Apple Appstore (iOS verze). Kdo si chce Aplikaci nainstalovat, musí mít mobilní telefon s podporovaným operačním systémem a SIM kartou českého mobilního operátora a připojením k internetu. Přes Plugin: Zákazník Obchodníka může prostřednictvím Pluginu zaplatit svojí platební kartou částku, kterou Obchodník za svoje zboží nebo služby požaduje, a to tak, že zadá nebo potvrdí placenou částku a zadá nebo potvrdí identifikační údaje platební karty. Na webové stránce, kde je Plugin umístěn, musí být Obchodník jednoznačně identifikován. Provozovatel může zavést i potvrzení platby dalším technickým prostředkem, zejména ověřením přes mobilní telefon se SIM kartou českého mobilního operátora.

4.4. Jak se peníze dostanou k Obchodníkovi?

Provozovatel přijímá platební prostředky platebním terminálem za Obchodníka na svůj bankovní účet a nejpozději následující pracovní den je odesílá na Obchodníkův účet u banky, který Obchodník zadal při uzavření smlouvy nebo prostřednictvím Aplikace pro obchodníky, pokud to umožňuje, nebo jiným způsobem odsouhlaseným Provozovatelem.

4.5. Odměna za platební služby

Obchodník je povinen platit za platební služby odměnu ve výši 0 % z každé platby přijaté prostřednictvím Platebního terminálu a odměna je splatná v okamžiku, kdy Provozovatel odesílá přijatou platbu Obchodníkovi na jeho bankovní účet. Obchodník souhlasí s tím, aby si Provozovatel strhl odměnu z částky zaplacené Obchodníkovi Klientem obchodníka. Po skončení každého měsíce pošle Provozovatel e-mailem Obchodníkovi měsíční přehled přijatých plateb a poplatků zaplacených Obchodníkem Provozovateli za jeho služby. Poplatky za platební služby nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a Provozovatel nevystavuje na zaplacené poplatky žádný daňový doklad. Potvrzením o poskytnuté platební službě je měsíční přehled poplatků. Tento článek se nepoužije v rozsahu, v jakém si Obchodník a Provozovatel dohodnou jiné podmínky.

4.6. Povinnosti Obchodníka

 • Obchodník smí Platební terminál používat jen k přijímání plateb za svoje zboží nebo služby.

 • Obchodník nesmí používat Platební terminál k poskytování platebních služeb dalším osobám.

 • Pokud obchodník přijme přes Platební terminál transakci, která vzbuzuje podezření, že by mohlo jít o legalizaci výnosu z trestné činnosti nebo o financování terorismu, musí to okamžitě nahlásit Provozovateli na e-mail podpora@trisbee.com.

 • Neprodleně po skončení smluvního vztahu s Provozovatelem musí Obchodník odstranit Plugin ze svých webových stránek a musí přestat používat označení Trisbee a ostatní označení, které používá v souvislosti se smluvním vztahem s Provozovatelem.

 • Obchodník musí na vyžádání poskytnout Provozovateli i jeho smluvním partnerům, případně i státním orgánům a institucím, veškerou potřebnou součinnost při analýze klientů nebo transakcí v rozsahu vyžadovaném po Provozovateli nebo jeho smluvních partnerech právními předpisy.

 • Obchodník bere na vědomí, že systém Provozovatele je chráněn autorským právem.

 • Obchodník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněný zásah do či neoprávněné užití systému Provozovatele.

 • Obchodník není oprávněn při užití systému Provozovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz systému Provozovatele. Systém Provozovatele je možné užívat jen v souladu s jeho platební funkcí a způsobem, který Provozovatel v těchto obchodních podmínkách stanovil, nebo který výslovně odsouhlasil.

 • Obchodník musí viditelně v provozovně umístit logo systému Provozovatele (logo Trisbee), a to jak zvenčí (např. na výloze, dveřích) tak i uvnitř v provozovně popř. u pokladny a dále informaci o tom, že je možné platit kartou prostřednictvímmobilního telefonu prostřednictvím platební řešení Trisbee.

 • Provozovatel poskytne Obchodníkovi potřebné materiály k vyvěšení a to např. ve formě samolepek, v emailové podobě apod.

4.7. Dostupnost služeb

Provozovatel negarantuje žádný konkrétní rozsah ani dostupnost platebních služeb Provozovatele, ani konkrétní platební metodu.

Provozovatel je v rámci pravidelné údržby Aplikace a služeb Provozovatele, jakožto například při jejich technologických změnách, technických obtížích, ukončení spolupráce s poskytovatelem technického řešení přijímání platebních karet, při napadení systému zpracování platebních transakcí kybernetickým útokem, v případě významného nárůstu neautorizovaných plateb nebo významného poklesu poptávky po platební metodě karetní transakce, oprávněn zejména omezit, popřípadě zcela přerušit provoz platebního terminálu a svých služeb, včetně určité platební metody. Uživateli při takovém omezení či přerušení provozu či jiných technických potížích platebního terminálu nenáleží žádná náhrada újmy.

4.8. Technické požadavky Provozovatele

Provozovatel může určit technické požadavky, které musí Obchodník dodržet při implementaci a používání Platebního terminálu, zejména Pluginu a API. Může jít zejména o technické požadavky na konkrétní technické řešení pro napojení systému Obchodníka na API. Obchodník musí novým technickým požadavkům vyhovět bez zbytečného odkladu potom, co ho o nich Provozovatel informuje, nejpozději ve lhůtě oznámené Provozovatelem spolu s novými technickými požadavky. Po uplynutí lhůty nesmí Obchodník Platební terminál používat a přijímat jím platby od svých zákazníků bez zavedení technických požadavků. Pokud nové technické požadavky ztěžují nebo omezují používání Platebního terminálu, může Obchodník v reakci na takto oznámené technické požadavky vypovědět smlouvu o platebních službách s účinností ke lhůtě pro implementaci nových technických požadavků.

ČÁST 5 – PRO VŠECHNY

Tato část platí pro každého Uživatele, Obchodníka a Klienta Obchodníka (Vy).

5.1. Identifikace

Provozovatel je finanční institucí podle českého zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML Zákon). Podle AML Zákona Vás musíme identifikovat, pokud jste naším klientem – uživatelem platebních služeb. Protože poskytujeme platební služby prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě jinak než s využitím elektronických peněz, nemusíme provádět identifikaci, pokud hodnota jednotlivé transakce nepřesáhne 250 EUR a současně celkový limit plateb realizovaných z jednoho telefonního čísla pro kalendářní rok nepřesahuje 2 500 EUR, pokud jde o platby za zboží nebo služby. Proto rozlišujeme různé varianty našich služeb a je nutné, abyste je jako naši klienti respektovali. Identifikujeme Vás některým z těchto způsobů:

 1. Bez fyzické přítomnosti za podmínky, že předložíte elektronické kopie dvou svých identifikačních dokladů a dokladu o vedení bankovního účtu, ze kterého zaplatíte poplatek 1 Kč za aktivaci služby.

 2. Za Vaší fyzické přítomnosti klienta s tím, že identifikační údaje zaznamenáme a ověříme je z průkazu totožnosti. Přitom ověříme shodu podoby klienta s vyobrazením v průkazu totožnosti. V tomto případě nemusíte platit poplatek 1 Kč za aktivaci platebního účtu.

5.2. Potvrzení podle AML Zákona

Odsouhlasením obchodních podmínek potvrzujete, že nejste politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML Zákona. Jinak se na nás můžete obrátit, abychom společně ověřili, za jakých podmínek smíte používat naše služby.

5.3. Poučení pro spotřebitele

V případě, že jste spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která při užívání našich služeb nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), máte právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodů a bez smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy za předpokladu, že nedošlo ke splnění Smlouvy.

5.4. Spory

Se spory, které případně vzniknou mezi námi a Vámi při užívání našich platebních služeb podle Smlouvy, se můžete obrátit také na Finančního arbitra České republiky (český zákon č. 229/2002 Sb. v platném znění), se sídlem na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.

5.5. O nás

Orgánem dohledu nad naší činností je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Máte právo se na tento orgán dohledu obrátit se stížností. Jsme poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu. Důkazem o obsahu Smlouvy je záznam o Vaší registraci v systému Trisbee. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že Vám byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty veškeré potřebné předsmluvní informace důležité pro Vaše rozhodnutí uzavřít s námi Smlouvu, že jste se s těmito obchodními podmínkami s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy seznámili, že veškerý obsah těchto Smluvních podmínek považujete za určitý a srozumitelný, a že jsou Vám jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu s námi zcela zřejmá.

5.6. Trvání smlouvy a změny obchodních podmínek

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. My i Vy můžete Smlouvu kdykoliv vypovědět oznámením druhé straně nebo zrušením registrace z naší nebo Vaší strany nebo tím, že my ukončíme provoz systému Trisbee. Smlouva končí v okamžiku, kdy nemáte žádné nevypořádané závazky ani pohledávky ze Smlouvy, ale nejdříve tři měsíce po zrušení registrace. Od zrušení registrace Vám můžeme omezit funkčnost systému Trisbee, a to až na minimum nezbytné pro splnění Vašich existujících závazků a pohledávek. Pokaždé, když na návrh Provozovatele odsouhlasíte aktuální obchodní podmínky Trisbee, které se změnily od uzavření Smlouvy nebo od její předchozí změny, je tím dohodou stran změněna Smlouva tak, že se Vy i my zavazujeme dodržovat aktuální obchodní podmínky Trisbee. Provozovatel může tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit i jednostranně v celém rozsahu, pokud Vám změnu oznámí na internetové stránce Trisbee nebo jinak v systému Trisbee. Změna je účinná uplynutím dvou měsíců od oznámení, neurčí-li Provozovatel v oznámení pozdější účinnost. Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete kdykoliv po oznámení změny vypovědět Smlouvu ke dni účinnosti změny obchodních podmínek. Nevypořádané závazky vzniklé před účinností výpovědi se vypořádají podle podmínek Smlouvy. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k systému Trisbee realizován. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.